Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Estadística
imatge de diagramació
Grau d'Estadística
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Definició, característiques i modalitats
Matrícula, realització i dedicació
Defensa i avaluació
Normativa TFG
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Defensa i avaluació
 1. El director del treball haurà de validar per escrit la memòria en el termini establert. Si el director no valida la memòria, el treball no podrà ser defensat davant el tribunal.

 2. El tribunal és el responsable d’avaluar la memòria del treball i la defensa, d’acord amb els objectius establerts a la guia docent de la titulació, i de comunicar la qualificació obtinguda a l’estudiant.

 3. En cada convocatòria es proposaran tants tribunals com estimi necessari per a la correcta avaluació dels treballs.

 4. Els membres del tribunal són proposats i nomenats per la CTFG d’entre el professorat dels Departaments que imparteixen docència al GE.

 5. El tribunal es composa, com a mínim, per: el president, que dirigeix tot el procés d’actuació del tribunal; el secretari, que custodia l’acta d’avaluació; un vocal; un suplent. Dels 4 membres, dos han de ser de la UB i dos de la UPC.

 6. Els terminis per a la defensa de la memòria del treball són els establerts al calendari del Grau en Estadística. La defensa d’un TFG s’ha de fer al llarg del curs de la matriculació.

 7. La defensa és pública i consisteix en l'exposició, per part de l'estudiant, d'un resum del contingut de la memòria seguida d’un torn de consideracions i de preguntes per part del tribunal.

 8. S’estableix una limitació de 15 minuts des de l’hora d’inici de la convocatòria perquè l’estudiant es presenti a la defensa. La duració orientativa de l’acte serà de 30 minuts, dels quals es dedicaran aproximadament 15 minuts a la defensa del treball.

 9. El tribunal jutja la presentació i la defensa de la memòria, i atorga al treball una qualificació global, numèrica i descriptiva, que es consignarà a l’acta d’avaluació. Les deliberacions del tribunal per qualificar cada treball són secretes.

 10. Per avaluar un treball el tribunal tindrà en compte, com a mínim: la memòria presentada; l’exposició realitzada i les respostes a les preguntes realitzades; els objectius aconseguits respecte dels proposats;  i l’aplicació i síntesi dels coneixements previs adquirits per l’estudiant durant els seus estudis.

 11. La qualificació d'un treball es fa d'acord amb la normativa d’avaluació vigent a la UB, incloent la possibilitat d’obtenir una matrícula d’honor.

 12. En cas que el treball obtingui una qualificació de SUSPENS, el tribunal informarà a l'estudiant sobre quines modificacions cal fer, si escau, i el treball haurà de ser defensat de nou a la re-avaluació. Igualment, si la qualificació és de NO PRESENTAT, l’estudiant tindrà dret a re-avaluació. Si a la re-avaluació la qualificació és de NO PRESENTAT o de SUSPENS, l’estudiant haurà d’iniciar tot el procés (assignació d’un nou treball i matriculació) en un curs posterior.

 13. En cas que el treball estigui realitzat per més d’un estudiant, el tribunal ha de qualificar individualment a cadascun.

 14. Els treballs realitzats a d’altres universitats en el marc de la mobilitat seran avaluats a la universitat d’origen (UB/UPC), que serà la responsable d’organitzar la defensa i de qualificar el TFG.

 15. L’estudiant tindrà dret a la revisió de la qualificació obtinguda, que es resoldrà en un termini de 10 dies.
Aquest text és un extracte de la Normativa TFG, on podeu trobar amb major detall les normes que regeixen el TFG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 26.06.2017
imatge de maquetació