Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa imatge de maquetació
Graus Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Sociologia
imatge de diagramació
Grau de Sociologia
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Assignatures, itinerari
Competències
Estudiants actuals
Horaris
Professorat, plans docents
Exàmens
Taules d'adaptacions
Implantació/Extinció
Dubtes, queixes i suggeriments
Treball Final de Grau
Què és el Treball Final de Grau?
Tipologia del TFG, requisits i calendari
Tutorització i característiques
Avaluació
Professorat tutor i temes
Més informacióMés informació

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Què és el Treball Final de Grau?

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS (equivalents a 300 hores de treball de l’estudiant).

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials n’estableix l’obligatorietat i diu: «El trabajo de fin de Grado... deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título».

El TFG comporta la realització per part de l’estudiant i de forma individual d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació.

El TFG s’ha d’ajustar a algun dels tipus següents:

  • Cas pràctic.
  • Estudi d’aprofundiment i/o síntesi a partir de la recerca de fonts bibliogràfiques (estat de la qüestió, revisió, síntesi, desenvolupament teòric i conceptual).
  • Simulació.
  • Informe memòria vinculat a pràctiques externes curriculars.
  • Treball de recerca.
  • Altres treballs, activitats, similars i comparables en l’àmbit de les ciències socials i de l’àrea dels ensenyaments implicats.

Les activitats formatives del TFG corresponen fonamentalment al treball autònom de l’estudiant. És un treball que li permet mostrar de forma integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau.

Si l’estudiant segueix una menció o bé un mínor, el TFG ha de desenvolupar les competències específiques del seu itinerari d’especialització. Si l’estudiant segueix un itinerari doble (doble grau), el TFG és únic i ha de desenvolupar les competències dels dos graus.

La Comissió Acadèmica de la Facultat va aprovar, en data de 19 de juliol de 2012, la normativa del treball final de grau, que us podeu baixar fent clic aquí.

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Economia i Empresa
Última actualització o validació: 11.06.2018
imatge de maquetació