Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramació
   Àrea de Finances Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Gestió Econòmica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents de imputació registrades fa més de 90 dies a data 30.06.2020

 

En aplicació de l’article 10.2 de la Llei estatal 25/2013 sobre registre de factures, ha estat remés des de l’Àrea de Finances a la Oficina de Control Intern un informe en el qual consta que, a data de final del mes de juny, segons el registre centralitzat de factures, hi ha pendents d’imputació (o actuació) 573 factures registrades abans del 31 de març de 2020 (amb més de 3 mesos d’antiguitat).

Per tal d'evitar perjudicis als proveïdors i a la pròpia Universitat, es demana que reviseu si consteu a la llista de Centres Gestors amb factures registrades en aquesta situació, detallada a continuació, i en cas afirmatiu reviseu per a les factures del vostre CEGE que consten al fitxer excel protegit adjunt “Informe article 10.2 Llei 25/2013 sobre registre de factures a 30 06 2020”:

•  si les factures són correctes i corresponen a béns i serveis rebuts de conformitat, en el qual cas hauríeu d'imputar-les al més aviat possible en el sistema econòmico-financer de la UB, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail;

•  si no ho són, les hauríeu de marcar en estat N (factura no reconeguda per l'usuari -no hagi sol·licitat el servei, no sigui del seu centre gestor, ...) i per tant, no la podeu tramitar,  i explicar a la Unitat de digitalització i registre de factures el motiu,  i què cal fer, mitjançant l'hipertext habilitat a l'efecte, d'acord amb els procediments establerts, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail.

Agilitzeu en la mesura del possible  la tramitació de factures pendents d’imputació, per a poder fer pagaments de tresoreria a proveïdors, davant les dificultats financeres que pateixen a causa de la crisi sanitària.

Tal com s’ha fet en anys anteriors,  i d’acord amb l’article 62.4 de les bases d’execució del pressupost 2020,  d’acord amb la Resolució del Gerent de 16.06.20, l’Àrea de Finances ha realitzat des de la segona quinzena de juny i fins la primera quinzena de juliol -com a mesura correctora- una vegada realitzades totes les incorporacions de crèdit, afectats i genèrics- un bloqueig de crèdits a cada CEGE afectat per l’import de les factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2020 i no imputades a data de bloqueig. S’han realitzat 57 bloquejos per import de 104.162,48 euros.

Cuideu-vos.

 

1/4
2/4
3/4
4/4
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
10010001561002 GAB DEL RECTORAT 2565BI00169000 DP.MICROBIOLOGIA 25930000240000 ADM. FARMÀCIA 2654EC00137000 F.ECONOMIA EMPRESA
10020000977000 VR PDI 2565BI00179000 DP.BIOLOGIA CEL·LUL 25930000240001 ADM. FARMÀCIA MANT 2655EC00142000 DP.MATEMÀ.ECONÒ.F.A.
10020001828000 VR. ORDENACIÓ ACAD 2565BI01973000 DP.BIOQUIM. BIOMED 2594FA00244000 F.FARMÀCIA 2655EC00911000 DP.ECON.PUBL.,E.POL
10020002106000 VR.TRANSF.DIGITAL 2565BI01974000 DP.BIO.CEL. FIS. IM 2595FA00247000 DP.FARM.QUI.TERAP 2655EC02009000 DP. HIST.ECON, INST
10020002166000 VR EMPRENED, TRA 2565BI01974001 SECC BIO.CEL·LULAR 2595FA02034000 DP.NUTRICIÓ, CC.DE 2655EC02010000 DP.ECON, ESTAD, E.A
100B0001481000 SERVEIS JURÍDICS 2565BI01975000 DP. BIO. EVOL. ECO. 2595FA02035000 DP. BIOQ. I FISIOLO 2655EC02011000 DP. ECONOMIA
100B0001870000 GAB.TÈC.RECTORAT 2565BI01975001 ZOOLOGIA I ANT.BIOL 2595FA02035001 SECCIÓ BBM 2655EC02011002 DP. ECONOMIA
2024CS02093000 FAC.MEDICINA I CC.SS 2565BI01975002 BOTANICA I MICOL 2595FA02035002 SECCIÓ FISIOLOGIA 2655EC02012000 DP. DE SOCIOLOGIA
25130000076000 ADM.FILOS/GEOG/H 2565BI01975004 ECOLOGIA 2595FA02036000 DP. FARMÀCIA I TEC 37000000321000 ÀREA GERÈNCIA
25130000080000 OR.ADM.FI/GEOG/H 2565BI01976000 DP. GENÈTICA, MICRO 26030000256000 ADM. MEDICINA 37080000322000 GERÈNCIA
2515FO01930000 DP. FILOSOFIA 2565BI01976002 DP. GENÈTICA, MICRO 26030000258000 OAG MEDICINA 37080000322003 GERÈN.PROJ. CORP.
2515GH00086000 DP.H MODERNA 2565GE02063000 DP. MINERALOGIA,P. 2604CS02094000 UFIR MEDICINA CLINIC 37080001713000 CAMPUS ALIMENTACIÓ
2515GH01966000 DP. DE GEOGRAFIA 2565GE02063002 SECCIÓ CRISTAL·LOG 2605CS02079000 DP. BIOMEDICINA 37080001933000 PARC  HUMANITATS
2515GH01968000 DP. HISTORIA I ARQ 2565GE02064000 DP. DINÀMICA TERRA 2605CS02081000 DP. MEDICINA-CLÍNIC 37180000326000 SERV SUPORT RECER
2515GH01968001 DP. HISTÒRIA I ARQ 2565GE02064009 SUBUNITAT TERRA 2605ME00261000 DP.BIO.CEL IMM NEUR 37190000327000 CCIT-UB EXP ANIMAL
2515GH01968002 DP. HISTORIA I ARQ 2566GE00197000 SERV.LÀMINA PRIMA 2605ME01613002 FARMACOLOGIA 37190000329000 CCIT-UB SCT
2516GH00095000 DUODA, CR DONES 25730000200000 ADM.FÍSICA I QUIM 2614CS02095000 UFIR MEDICINA BELLV. 37480000346000 D ÀREA FINANCES
2516GH00097000 SERV.LAB.PAISAT 25730000200001 ADM.FÍS/QUIM MAN 2614CS02096000 UFIR INFERMERIA 37790000406000 PUBLICACIONS I EDICI
2516GH01674000 INST. RECERCA AIGUA 25730000200217 ADM.F.Q/MANT.APAR.CF 2614CS02097000 UFIR ODONTOLOGIA 37880000410000 GESTIÓ ACADÈMICA
25230000099000 ADM. FILOLOGIA I COM 25730000200227 ADM.F.Q/TRAC.RESIDUS 2615CS00279000 DEP. CC. FISIOLOGIQU 37880000411000 BEQUES AJUTS EST
25230000102000 OR.ADM.FILOLOGIA 25730000202000 SED QUÍMICA 2615CS00280000 DP.ONTOSTOMATOLOGIA 37880001333000 ICE
2524FL00103000 F.FILOLOGIA I COMUNI 2574FI00205000 F.FÍSICA 2615CS00280001 DEPT.ODONTO-PRACT 37890001719000 EIM
2525FL01944000 DP.LLENG I LIT. MOD 2574QU00206000 F.QUÍMICA 2615CS00281000 DP.INFERM.FONA.MEDIC 38180001403000 OSSMA
2525FL01944003 ESTUDIS ESLAUS 2574QU00206003 F.QUÍM-LABOR.GRAL 2615CS00282000 DP.INFERM.SA.P.SM.MI 38380001438000 COMUNICACIÓ
2525FL01946000 DEP.FIL.HISPANICA,T. 2575FI02051000 DEP. FIS.QUANT. ASTR 2615CS00877000 DP.CIÈNC. CLÍNIQUES 38380001439000 ACT INST I PROTOCOL
2526FL00112000 CEN.SOCIOLING.COMUN. 2575FI02052000 DEP.FIS.MAT.CONDENS. 2615CS00885000 DP.PATOL.I TERP.EXP. 38380001830000 ENTORNS WEB
2526FL01699000 IRCVM 2575QU00219000 DP.QUÍM ORGÀNICA 26230000285000 ADM. PSICOLOGIA 38380001831000 PREMSA
2526FL02181000 CR. ADHUC 2575QU00223000 DP.QUIMICA.ANALÍTICA 26230000288000 OR.ADM.PSICOLOGIA 38390001760000 ALUMNI UB
2534DR00121000 F.DRET 2575QU00918000 DP.C..MATERIALS E.M. 26230000289000 CAMPUS DE MUNDET 38390001821000 UNIV. EXPERIÈNCIA
2535DR00124000 DP.DRET ADM.PROC. 2575QU02070000 DEP. C.MATERIALS I Q 2625PS02084000 DP. COGNIC. DES.P.E 38480001521000 SERVEIS LINGÜÍSTICS
2535DR00127000 DP.DRET PENAL CIÈN P 2575QU02070222 SEC.CIENCIA MATER 2625PS02084002 DP. COGNIC. DES.P.E 38490001760000 ALUMNI UB
2535DR01990000 DEP. DRET PRIVAT 2575QU02071000 DP. ENGINY.QUIM. 2625PS02085000 DP. PSICOLOGIA CLÍN 38490001843000 AREA DE FORM.COMPL
2536DR00130000 CR OBSERV.BIOÈTICA D 2575QU02071222 SECCIÓ ENG.QUIMICA 2625PS02085001 DP. PSICOL.CLININCA 385B0000012000 CLAUSTRE DE DOCTORS
2536DR00131000 CR OBSER.S.PENAL D.H 2575QU02072000 DP. QUIM. INORG.ORG 2625PS02086000 DP. PSICOL. SOCIAL 385B0001481000 SERVEIS JURÍDICS
25630000160000 SED CC TERRA 2575QU02072001 DP. QUIM. INORG.ORG 2625PS02086001 DP. PSICOL. SOCIAL 385B0001765000 ARXIU I DOCUMENT
2564BI00163000 F.BIOLOGIA 2575QU02072002 DP. QUIM. INORG.ORG 2634ED01900000 F.EDUCACIÓ 39080001403000 OSSMA
2564GE00164000 F.CC.TERRA 2576QU01675000 I.NANOCIÈNC.NANOTECN 2635ED00307000 DP.DIDÀCT.ORG.EDU 53200000035000 FUND.UN.PEDRO PONS
2565BI00165000 DP.BIOLOGIA ANIMAL 2585MA02069000 DP. MATEMÀT. I INF. 2635ED02023000 DP.DIDÀCTIQUES APL 999Z00UB005000 UB - DESPESES
2565BI00167000 DP.BIOLOGIA VEGETAL 2586MA01128000 INSTITUT MATEMÀTICA 26430000314000 ADM. NFORMAC I MIT

 

Tornar

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Finances
Última actualització: 15/07//2020