Grup de Recerca en Estudis Locals

Àrees de recerca

Català

L'objectiu principal del GREL és l'estudi de la política a través dels governs locals i amb els instruments propis de la Ciència Política. Específicament analitzem 1) Estructura i funcionament polític i administratiu. 2) Les relacions entre la dimensió poblacional i la democràcia local. 3) La prestació de serveis i polítiques públiques locals. Per a això recorrem a una anàlisi empíric, predominantment quantitatiu, que permeti la identificació d'evidències i la creació d'un coneixement pràctic aplicable. El nombre de municipis a Espanya (més de 8.000) permet una anàlisi estadístic de molt valor pràctic, cosa que és més difícil amb altres unitats polítiques com ara regions o estats.

Des de 2009, quan va ser reconegut com a grup emergent per la Generalitat, el GREL ha articulat la seva proposta per constituir-se com un grup de recerca competitiu al més alt nivell internacional. Tenim la voluntat d'introduir models metodològics de contingut empíric en l'àmbit de les ciències socials per fomentar el desenvolupament d'eines poc desenvolupades en aquest camp. A més, volem recollir els resultats obtinguts en la investigació de modelitzacions i eines aplicables d'utilitat en l'àmbit del govern local.

Per tal de dur a terme aquests objectius, el GREL disposa d'una estructura investigadora coherent, que aspira a connectar-se a les xarxes internacionals i a participar en la transferència de coneixement. L'estudi dels governs locals es fonamenta en un diàleg multidisciplinari i en una col·laboració permanent al si del grup. La composició mixta de l'equip permet desenvolupar una visió transversal que uneix estadística, ciència política, sociologia i dret. Si el grup ha consolidat col·laboracions a Catalunya (amb la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals) i a Espanya (iniciant projectes amb el Grup de Recerca en govern local, administració i polítiques públiques de la Universitat Autònoma de Madrid), també ho ha fet amb grups internacionals. El GREL es planteja ser un grup de referència en l'àmbit internacional i europeu, recolzant-se en la seva implicació en una acció COST o en la seva pertinença al grup Estable sobre Govern Local del European Consortium for Political Research (ECPR). Així, aquesta connexió amb les xarxes europees i internacionals garanteix la comparabilitat i l'harmonització dels instruments i models científics.

El projecte LoGoRef (CSO2013-48641-C2-2-R), actualment en vigor, es planteja des d'una visió transversal i multidisciplinària amb l'objecte d'incorporar totes les àrees d'investigació necessàries per elaborar una proposta d'arquitectura local comprensiva. En primer lloc, analitzem la modernització del sector públic local en relació a l'eficiència organitzativa i prestacional. En segon lloc, abordem l'impacte de la dimensió i la mida dels municipis en la ubicació i acompliment de funcions i responsabilitats. En tercer lloc, s'estudien les conseqüències democràtiques de les reformes i la seva relació amb els canvis d'escala, tant de mida com de la configuració d'estrats institucionals. Aquest grup de recerca emprèn l'estudi des d'una visió integrada que inclou aquests factors: eficiència, dimensió i democràcia.

Les transformacions sofertes pel govern local a Espanya durant els últims 30 anys no són un succés aïllat o circumscrit a la realitat espanyola, sinó que es tracta més aviat d'una dinàmica pròpia del nivell de govern. El programa europeu COST per a la cooperació en ciència i tecnologia desenvolupa una acció conjunta per a l'anàlisi de les reformes locals, i una part dels resultats d'aquest projecte constituiran l'aportació espanyola per a aquest programa. Per tant, es desenvoluparan amb la voluntat d'assegurar la comparabilitat internacional.

El fet que el present projecte tingui caràcter coordinat, tant a escala europea com nacional, harmonitza amb la idea que l'àmbit local és un espai plural i el seu estudi es beneficia d'un plantejament articulat en xarxa que permeti la incorporació de visions territorials diferents. Així, un dels objectius plantejats és l'articulació d'una xarxa estable d'anàlisi que incorpori professionals de diverses institucions d'origen.

El programa científic del projecte exigeix la configuració de grups de treball mixtos, i l'acompliment del procés d'estudi es realitza de forma coordinada i inclús conjunta. Els subprojectes específics plantejats són els cinc següents: 1) Eficiència en la provisió i prestació de serveis públics [C. Navarro]. 2) Redimensionament institucional i reubicació de funcions (re-scaling) [C. Navarro]. 3) Estudi de les conseqüències en l'ancoratge democràtic dels canvis de dimensió [J. Magre]. 4) Desenvolupament d'instruments i aparell metodològic [J. Magre]. 5) Coordinació, establiment i reforç de xarxes estatals i internacionals [C. Navarro / J. Magre].

El principal impacte d'aquest projecte consisteix en la generació de coneixement descriptiu, explicatiu i avaluatiu sobre les transformacions experimentades pels governs locals i sobre els reptes a què aquests s'enfronten en l'actualitat. Aquest coneixement es referirà a tota la realitat local espanyola i tindrà els estàndards adequats per permetre la comparació amb la resta de realitats europees.

Actualment el GREL està reconegut com a grup consolidat des de 2014, però ha desenvolupat la seva activitat anteriorment al seu establiment com a grup de recerca emergent en 2009. Els membres individuals han desenvolupat un treball intens en l'àmbit d'estudi, des de la publicació d'un article pioner en l'any 1992 del Dr. Jordi Capo sobre regidors municipals. El GREL també col·labora estretament amb la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, i el seu director, el Dr. Jaume Magre, és també l'investigador principal del grup.

Tornar al menú