Ensenyament col·laboratiu per a un aprenentatge integrat

Codi: 2008MQD 00101

Finalitat

La finalitat primera del projecte és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants, que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per part dels estudiants. De manera específica, el projecte pretén promoure i fer el seguiment de formes de col·laboració relacionades amb:

 • El trànsit del professorat per les diferents matèries intra i inter-graus.
 • El disseny d’estratègies i materials afavoridors de l’aprenentatge que siguin compartits entre els docents de les diferents matèries i graus.
 • La millora de la coordinació entre el professorat amb la finalitat d’afavorir la complementarietat i la relació entre continguts, materials i propostes de treball per als estudiants, a fi d’evitar la repetició de referents, continguts i metodologies dins d’un mateix grau.
 • Avançar en la integració modular entre matèries, de manera que els estudiants adquireixin competències d’aprenentatge que afavoreixin l’establiment de relacions entre continguts, metodologies i formes d’actuació.

Una garantia per assolir la finalitat d’aquest projecte ve donada per la composició interdisciplinar del grup Indaga-t i del fet de que els seus membres comparteixen des de fa dos anys un projecte d’innovació docent de la Universitat de Barcelona (Afavoriment de l’aprenentatge autònom i col·laboratiu a través de la indagació i la utilització de tecnologies digitals) que:

 • Ha impulsat formes d’aprenentatge centrades en la indagació, la resolució de problemes, l’aplicació a la pràctica i el desenvolupament de competències personals i professionals.
 • S’ha situat en una visió dinàmica, contextual i transdisciplinar del coneixement, que ha possibilitat als estudiants experiències de primera mà com a constructors de significats i creadors de sentit, allunyant-se del seu rol tradicional d’aplicadors d’un coneixement que no acaben de poder fer seu perquè els hi és aliè.
 • Ha fet servir el potencial de les TIC per utilitzar i adaptar eines digitals d’aprenentatge en les que la interacció dintre i fora de la institució amb les fonts i les tasques sigui prioritària, així com l’intercanvi amb els altres estudiants i els membres de la comunitat de saber de la que formen part.
 • Ha fet servir l’experiència dels membres del grup en el camp de l’aprenentatge per projectes de treball i l’avaluació per portafolis digitals.

La finalitat última del projecte és contribuir a formar graduats universitaris amb autonomia intel·lectual, creativitat i predisposició per arriscar-se a seguir aprenent al llarg de la seva vida professional, amb estreta relació amb els reptes derivats de la construcció de l’EEES i les noves demandes laborals i socials.

Objectius

 1. Desenvolupar estratègies de coordinació docents que complementin, evitant la repetició, els referents i continguts dins d’un mateix grau.
 2. Dissenyar, implementar i avaluar estratègies docents i materials compartits per les diferents matèries i graus implicats al projecte, introduint principis de modularitat i integració transdisciplinar dels coneixement, l’ensenyament i l’aprenentatge. Les estratègies docents estaran basades en la recerca de temes i problemes que impliquin l’ús de fonts d’informació diversificades i la producció, utilització i comprensió de diferents llenguatges.
 3. Afavorir el trànsit del professorat per les diferents matèries.
 4. Portar a terme el seguiment col·laboratiu dels estudiants que comparteixen graus.
 5. Establir vincles formatius entre diferents grups d’alumnes d’una mateixa assignatura, o entre assignatures diferents.
 6. Potenciar la comunicació entre el professorat i l’alumnat més enllà del temps de docència a l’aulari i a les tutories.
 7. Reforçar els espais de diàleg i treball cooperatiu entre els docents implicats per tal d’explorar el sentits d’una docència en col·laboració.
 8. Analitzar les implicacions de la col·laboració entre el professorat per donar resposta als reptes de la convergència europea.
 9. Consolidar la línia d’innovació docent i de recerca sobre la docència universitària que venim desenvolupant en els darrers anys els membres del grup Indaga-t.
 10. Divulgar el procés i el resultat del projecte.

Estudis implicats

 • Pedagogia
 • Belles Arts
 • Psicopedagogia
 • Magisteri
 • Educació Social

Assignatures

 • Tecnologia Educativa
 • NNTT Aplicades a l’Educació
 • NNTT Aplicades a l’Educació Social
 • Recursos tecnològics per a les necessitats educatives especials
 • Pedagogia de l’Art
 • Psicologia de l’Art
 • Sociologia de l’Art
 • Interpretació de la imatge visual
 • Educació en museus i promoció cultural
 • Problemàtiques contemporànies de l’educació
 • Història i Currículum d’Educació Artística
 • Intervenció educativa en el context social
 • Projectes d’educació artística