Tràmits d'Administració electrònica de Recursos Humans

Sol·licitud telemàtica d'esmenes i/o desistiment de llocs de treball a la convocatòria de concurs específic de mèrits per proveir llocs singulars de treball de personal funcionari d'administració i serveis

FAQS - Preguntes freqüents

1. Quins tràmits puc fer durant el període d'esmenes?

Pots fer una sol·licitud per tal d'esmenar el motiu de la teva exclusió o aportar la documentació addicional que estimis oportuna. També pots fer una sol·licitud per desistir de qualsevol dels llocs de treball que havies seleccionat a la sol·licitud de participació al concurs.

2. Què puc fer si els meus documents originals no són en format electrònic (amb signatura electrònica o Codi Segur de Verificació)? Què puc fer si tampoc disposo d'una còpia autèntica electrònica emesa per l'administració productora d'aquest/s document/s original/s ?

La majoria de documents originals que tenim totes les persones actualment són en suport paper. Si aquest és el cas d'algun o tots els teus documents cal que et dirigeixis al registre del Pavelló Rosa per presentar-los. Al Registre del Pavelló Rosa procediran a la seva digitalització (seguint les exigències de la normativa vigent) i rebràs un rebut de registre conforme els has presentat.

3. Puc presentar la sol·licitud d'esmena de documentació i/o desistiment de llocs de treball a un registre presencial?

No, la sol·licitud s'ha de presentar de manera telemàtica, en el procés obert a Tràmits - Seu electrònica. Durant el període d'esmenes només hauries d'anar a l'oficina de registre del Pavelló Rosa (i no fer la sol·licitud electrònica) en el cas que haguessis d'esmenar documentació (que no fos ni el currículum ni la memòria) i haguessis d'aportar originals en paper (no còpies compulsades).

4. Com he d'identificar els documents que insereixi a la sol·licitud telemàtica d'esmenes?

Es recomana que el nom de cada document que insereixis (sempre en format PDF) identifiqui el concepte que li correspon. Per exemple: Currículum.pdf; Memòria_lloc xxx.pdf; EVO.pdf.

5. De quants llocs de treball puc desistir a la sol·licitud de desistiment?

Pots desistir de qualsevol lloc de treball que hagis indicat a la sol·licitud de participació al concurs.

6. Puc revocar la sol·licitud de desistiment un cop signada i registrada?

No. Un cop signada i registrada, la sol·licitud de desistiment és irrevocable.

7. Quins documents rebré quan hagi acabat el tràmit telemàtic?

1. Rebràs un primer correu electrònic que t'indicarà que has signat la sol·licitud d'esmena o desistiment i que te'n proporcionarà un resguard.
2. Rebràs un segon correu electrònic amb el comprovant del registre d'aquesta sol·licitud d'esmena i/o desistiment.
3. En cas de desistiment, rebràs una resolució del rector acceptant la sol·licitud de desistiment.

8. Vull aportar més formació de la que consta a la relació emesa i validada per la Unitat de Formació de PAS. Com puc fer-ho?

Ha de ser formació certificada fins al darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’ha d’enviar a la Unitat de Formació de PAS de la manera següent:
a) Si disposa d’un document original electrònic o còpia autèntica del títol o certificat corresponent, s’ha d’enviar mitjançant instància genèrica adreçada a la Unitat de Formació de PAS.
b) Si no es disposa del document electrònic o de la còpia autèntica emesa per la UB o qualsevol altra Administració Pública, s’han de presentar els documents originals al registre del Pavelló Rosa on s’obtindrà una copia del mateix que es trametrà a la Unitat de Formació de PAS. També es podrà presentar adreçant-se directament a la Unitat de Formació de PAS.

9. Puc canviar l’ordre de preferència dels llocs que he triat?

No. Pots desistir de qualsevol lloc que hagis triat però no pots modificar l’ordre de preferència.

Tràmits e-administració

Contacte

excel HUBc BKC