Interpretació de la Fitxa

Especialitat farmacèutica: Nom, tal com consta a l'etiqueta, prospecte o embalatge.

Registrat a: Transcripció exacta del nom de l'organisme sanitari que consta a l'especialitat 
(nom complet, abreviatura o sigla)

Número: Registre de l'especialitat a l'organisme sanitari oficial que consta a l'etiqueta, prospecte o embalatge.
Quan consten dos números separats per una barra, significa que a l'especialitat hi ha dos números de registre diferents.

Data: Data de registre de l'especialitat a l'organisme sanitari oficial que consta a l'etiqueta, prospecte o embalatge.
Quan consten dues dates separades per una barra, significa que a l'especialitat hi ha dues dates de registre diferents.

País d'origen: País de fabricació de l'especialitat.

Laboratori preparador: Transcripció del nom del laboratori fabricant de l'especialitat i, quan així consta  a l'etiqueta, prospecte o embalatge, el nom del laboratori o del concessionari responsable de la preparació i/o comercialització del medicament.

Director del laboratori: Nom del farmacèutic responsable.

Forma farmacèutica: Nom de la forma farmacèutica (supositori, injectable, xarop, pastilla...)
Si el nom de la forma farmacèutica va seguit de (sic.) vol dir que correspon al nom que s'indica a l'etiqueta, prospecte o envàs de l'especialitat.

 

Si el nom de la forma farmacèutica està entre parèntesi, significa que aquest no consta enlloc i que, per tant, se li ha atorgat en inventariar-la.

Composició. Dosificació. Indicacions. Efectes secundaris. Contraindicacions. Aquests apartats contenen la transcripció exacta de les dades que consten a l'etiqueta, l'envàs o al prospecte de l'especialitat.

Si hi apareix una referència bibliogràfica, indica que la informació s'ha extret de la referència citada.

Preu: Transcripció exacta del preu que consta a l'etiqueta, l'envàs o al prospecte de l'especialitat.

Timbre: Descripció del timbre, segell o vinyeta incorporat a l'especialitat: dibuix, color, valor facial, entitat emissora, etc.

Dades d'interès: En aquest apartat el cercador pot saber si l'especialitat inventariada conté o no prospecte informatiu; també s'hi fan constar totes aquelles dades que, no contemplades en altres camps de la fitxa, es considerin complementàries per a la documentació de l'especialitat.

Estat de conservació: S'han establert tres nivells de conservació, tant del contingut com del continent:

Bo, Regular i Dolent.

Col·lecció de: Propietari de l'especialitat:

Museu de la Farmàcia Catalana
Fundació Concòrdia Farmacèutica
Farmàcia Serra Mandri