EL PRACTICUM DEL GRAU DE PEDAGOGIA

La matèria obligatòria del grau de Pedagogia, anomenada “Practicum” engloba un conjunt de tres assignatures que, de manera seqüenciada, es desenvolupen al llarg del Grau tot avançant cap a la professionalització de l’alumnat: 

  • Professionalització i Sortides Laborals (PSL-I)

Assignatura obligatòria que es porta a terme a 1r curs, concretament al segon semestre, amb caràcter presencial i que abasta 6 crèdits ECTS per a l’alumnat. Pretén explorar el mapa de la professió, promoure l’autoconeixement i fomentar altres habilitats i actituds.

Pla docent de l'assignatura

  • Professionalització i Sortides Laborals (PSL-II)

Assignatura obligatòria que es porta a terme a 3r curs, concretament al segon semestre, amb caràcter presencial i que abasta 6 crèdits ECTS per a l’alumnat. Pretén integrar els continguts acadèmics apresos, així com altres experiències d’aprenentatge adquirides, a través de situacions pràctiques simulades associades a la professió de pedagog.

Pla docent de l'assignatura

  • Pràctiques Externes (PEX)

Assignatura obligatòria que es porta a terme durant el 4rt curs, amb caràcter presencial i que abasta 18 crèdits ECTS per a l’alumnat. Pretén la immersió real en una organització, amb una estada de 225 hores presencials, a més de l’assistència als Seminaris de Pràctica Reflexiva i la realització de tutories individuals amb el tutor universitari.

Pla docent de l'assignatura