Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (PAU MG25) Convocatòria 2023

Informació web Generalitat de Catalunya

 

Requisits

 • Tenir o complir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent)
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

 

Convocatòries

Les proves es convoquen un cop a l’any, i els candidats disposen d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
Un cop superades, els candidats es podren tornar a presentar en edicions posteriors per tal de millorar la seva qualificació. La universitat té en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

 

 

Estructura de la prova

La prova s'estructura en dues fases: Fase General i Fase Específica.

 

Fase general

La fase general consta de quatre exercicis:

 

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (a triar entre anglès, francés, alemany, italià o portuguès)

Cadascun d'aquests exercicis es qualifica amb puntuació de 0 a 10.

 

La qualificació de la fase general, s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exercicis.

Fase específica

La fase específica s'’estructura en cinc opcions i l’aspirant ha de triar l'opció que coincideixi amb la branca de coneixement en la qual s'inscriu el grau que vol cursar.Pots consultar a quina branca de coneixement corresponen els diferents títols universitaris oficials de grau al cercador de graus i màsters universitaris

 

De l'opció triada, els alumnes només s'hauran d'examinar de dues matèries.

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

 

Opcions d'accés Matèries
a) Arts i humanitats

Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura

b) Ciències

Biologia
Física
Matemàtiques
Estadística

Química

c) Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
d) Ciències socials i jurídiques Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània

Matemàtiques
e) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

En colors diferents, les matèries coincidents en diferents opcions d'accés

 

Cadascun d'aquests exericicis es qualifica amb puntuació de 0 a 10.

 

La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exercicis.


 

Reserva de qualificacions de fase

Si vas obtenir una qualificació de cinc o més punts en una o totes dues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), en els darrers tres anys, podràs fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual.Es a dir, per a la convocatòria 2021 es poden recuperar fases aprovades al 2018, 2019 i 20

 

Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que en el moment de formalitzar la matrícula:

 

 • Facis constar la fase de la qual vols reservar la qualificació..
 • Matricular-te obligatòriament en la mateixa universitat, i de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries específiques).

Per el calcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions

 

Si vols fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, has de tenir en compte que per al càlcul s'utilitzarà

:

  • La qualificació de fase de la convocatòria anterior, si t'examines i obtens pitjor qualificació o bé si NO et presentes a les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual.
  • La qualificació de fase actual, si t'examines i obtens millor qualificació que en la convocatòria anterior.

  Si decideixes que NO vols fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vols fer un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la qualificació de fase de la convocatòria actual.

Exemple:

 

Un estudiant va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2018, però vol fer un canvi d'opció. Es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara vol fer-ho a la d'arts i humanitats. Ara desitja recuperar la nota de la fase general per a la convocatòria de 2021.

En aquesta convocatòria, l'estudiant només estarà obligat a matricular-se a la mateixa universitat i de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2018 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2018. En la qualificació final de la convocatòria de 2021, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2018 o la del 2021) i la qualificació de la fase específica del 2021.

 

 

Matrícula

Per a la gestió de la matrícula de les proves us heu d'adreçar al portal d'accés a la universitat.

 

Termini:de dilluns 6 a dijous 16 de febrer de 2023

 

Si voleu més informació sobre la gestió de la matrícula i aspectes referents a aquesta prova, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 935 526 983
Fax (+34) 935 526 983
Bústia de contacte

 

 

Calendari de les proves i ubicació del tribunal

 

 • Fase generaldissabte 22 d'abril de 2023
 • Fase específica: dissabte 29 d'abril de 2023
 • Tribunal especial i d'incidències (TEI) - PAU per a més grans de 25 anys:divendres 5 de maig de 2023
 • Publicació del resultats:dimarts 16 de maig de 2023

 • Sol·licitud de revisió:del dimarts 16 al dijous 18 de maigde 2023

 • Publicació del resultat de revisió: divendres 26 de maig de 2023

 

El lloc on es faran les proves s'indica en el full de matrícula

 

 

Normes generals per a la realització de les proves

 

Tribunal especial i d'incidències

 • divendres 5 de maig de 2023

 Consulta l'informació dels tribunals ordinaris específics i tribunal especial d'incidències

 

La ubicació d'aquest tribunal es pot consultar per Internet portal d'accés a la universitat .

 

Resultats i qualificació final

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • La qualificació de la fase general s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la fase específica s'obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.
 • La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es pot fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui igual o superior a quatre punts.
 • Superes la prova d’accés quan obté un mínim de cinc punts en la qualificació final.
 • Un cop superada la prova per a més grans de 25 anys, la qualificació obtinguda té validesa indefinida..
 • Si compleixes els requisits pots presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.
 • Podràs consultar el resultat de la prova pel portal d'accés a la universitat a partir del dimarts 11 de maig de 2021

Reserva i millora de qualificacions de fase
Si vas obtenir una qualificació de cinc o més punts en una o totes dues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), en els darrers tres anys, podràs fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual. Es a dir, per a la convocatòria 2020 es poden recuperar fases aprovades al 2019, 2018 i 2017.

 

Consulta com fer us de la qualificació de la fase ja aprovada portal d'accés a la universitat .

 

 

Revisió de la qualificació

Pots sol·licitar una revisió de les qualificacions al portal d'accés a la universitat . Les dates per sol·licitar la revisió són :

del dimarts 16 al dijous 18 de maig de 2023

 

Els exercicis sol·licitats seran corregits per un professor distint de qui va fer la primera correcció.
 
Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d’ambdues correccions. Aquestes qualificacions, per tant, reemplacen les inicials i poden ser més altes o més baixes que les atorgades inicialment.

La resolució de les revisions es farà pública el divendres 26 de maig de 2023

 

Prova d'aptitud personal (PAP)

Les persones que hagin superat les proves d'accés per als més grans de 25 anys que i vulguin accedir als ensenyaments de , Cinematografia o de Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment han de fer les proves d’aptitud personal (PAP).

 

Les dates per a la convocatòria 2023 estan pendents d'aprovació es podran consultar les dates en aquesr enllaç

Confirma la data de matrícula y de les proves al portal de accés a la universitat.

 

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

 

Per accedir als graus en educació infantil i primària  de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP).

 

La informació detallada sobre la prova i qui queda exempt de realitzarla es pot consultar al portal d'accés a la universitat .


 

Més abaix podeu consultar els calendaris de laPAP d'Educació infantil i primària

 

Calendari de les PAP d'educacó infantil i primària

Convocatòria ordinària

Matrícula a la prova

Del divendres 17 de febrer al dimecres 1 de març de 2023

Consulta d’aula i lloc de la prova

Dimecres 12 d'abril de 2023

Dia de la prova

Dimecres 12 d'abril de 2023

Publicació del resultat

Dimarts 9 de maig de 2023

Sol·licitud per veure examen revisió

Del dimarts 9 al dijous 11 de maig de 2023
 

Calendari de les PAP d'educacó infantil i primària

Convocatòria extraordinària

Matrícula a la prova

Del dilluns 12 al dimarts 20 de juny de 2023

Consulta d’aula i lloc de la prova

Divendres 14 de juliol 2023

Dia de la prova

Dimecres 19 de juliol de 2023

Publicació del resultat

Dijous 27 de juliol de 2023

Sol·licitud per veure examen revisió

Del dijous 27 al divendres 28 de juliol de 2023

 

Compatibilitat amb altres vies d'accés

Les persones que s'hagin inscrit per aquesta via d'accés poden fer —si en compleixen els requisits— la inscripció corresponent per altres vies d'accés a la universitat (MG40 anys i MG45 anys).

 

 

Preinscripció

Les persones que hagin superat les proves d’accés per als més grans de 25 anys i vulguin iniciar estudis a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, han de formalitzar la preinscripció dins els terminis establerts al portal d'accés a la universitat .

Les dates de preinscripció del curs 2022-2023 són de 7 de juny a l'1de juliol de 2022

 

Tenen reservat fins a un 3 % de les places que ofereixi l'ensenyament.

 

Si voleu conèixer tota la informació i gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

 

Trasllat d'expedient

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin traslladar-se a una altra universitat per iniciar per primera vegada estudis universitaris, han de sol·licitar plaça a la universitat on vulguin iniciar estudis i, una vegada acceptada la sol·licitud, sol·licitar a la UB el trasllat a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

 

Certificació de l'accés a la universitat

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin una certificació acadèmica de l'accés a la Universitat, han de sol·licitar-la a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

excel HUBc BKC