Acreditació d'experiència laboral o professional per a més grans de 40 anys (MG40) - Convocatòria 2024

 

Informació web Generalitat de Catalunya

 

Les persones més grans de 40 anys, que no posseeixin cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés, i que vulguin iniciar estudis de grau a la Universitat de Barcelona poden sol·licitar-ne l'accés mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional.

 

La normativa vigent estableix una reserva de fins a un 1% de les places que ofereixi l'ensenyament de grau per a aquesta via d'accés.

 

Consulteu les places que la Universitat de Barcelona ofereix per a la convocatòria de l'any 2024

 

 

Calendari

Del 5 al 15 de febrer de 2024 Peinscripció/matrícula a la prova al portal d'accés a la universitat
( pendent)

Darrer dia per publicar resultats de la primera fase de valoració (es comunicarà a cada candidat la data assignada, l'hora i el lloc de l'entrevista ( pendent)

( pendent) Entrevistes de la segona fase de valoració MG40-oferta-No s'ofereixen places pels ensenyaments ( pendent)
( pendent) Resultats de les entrevistes ( pendent)
( pendent) Comunicació dels resultats de les entrevistes de la segona fase de valoració a l'Oficina d'Accés a la Universitat ( pendent)
( pendent) Publicació de la primera assignació de places al portal d'accés a la universitat ( pendent)

 

Requisits

 • Tenir o complir 40 anys d'edat l'any natural de començament del curs acadèmic 2024)
 • No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per a accedir a la universitat per altres vies d’accés.
 • Acreditar experiència laboral i professional en relació amb l’ensenyament  universitari oficial de grau sol·licitat.

 

Sol·licitud d'inscripció i matrícula

Les persones que vulguin concórrer a l'accés per a més grans de 40 anys han de formalitzar la preinscripció/matrícula del 5 al 15 de febrer de 2024 al portal d'accés a la universitat, seguint les indicacions que es detallen a la convocatòria de 20224

 

 

Procediment d'accés per aquesta via

L'accés a la Universitat per als més grans de 40 anys per acreditació d'experiència laboral i professional s'estructura en dues fases:

 

Primera fase de valoració

La documentació que acreidti els mèrits del currículum ha de presentar-se en el termini de sol·licitud. No es valoraran els mèrits del currículo que no quedin acreditats.

 

La valoració dels mèrits es duu a terme d’acord amb el barem següent:


a) Experiència laboral i professional:


Es valora aquesta experiència, fins a un màxim de sis punts, amb una qualificació numèrica expressada amb tres decimals. Aquesta experiència la valora la Comissió Avaluadora, sempre que l’experiència laboral i professional s’hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual es vinculi l’ensenyament universitari oficial de grau triat.


En particular, es valora l’experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada fins a un màxim de 0,05 per mes complet d’experiència professional i fins a un màxim de 0,025 per mes complet per a l’experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual es vinculi l’ensenyament universitari oficial de grau triat.


b) Formació:


Aquesta formació es valora, fins a un màxim de dos punts, amb una qualificació numèrica expressada amb tres decimals.


Es valoren els cursos de formació i perfeccionament rebuts per la persona interessada, el contingut del qual estigui directament relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a quinze hores, d’acord amb l’escala següent: 0,002 punts per hora.


Per als cursos de formació i perfeccionament, el contingut del qual estigui inclòs en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a quinze hores, que hagi cursat la persona interessada, d’acord amb l’escala següent: 0,001 punts per hora.


c) Coneixement de català:


El coneixement del català es valora amb un punt com a màxim, d’acord amb l’equivalència següent:

 

 • Certificat de nivell elemental (A):  0,300 punts
 • Certificat de nivell intermedi (B): 0,600 punts
 • Certificat de nivell suficiència (C): 0,900 punts
 • Certificat de nivell superior (D):   1,000 punts

En la valoració del coneixement del català puntua exclusivament el nivell més alt obtingut.


d) Coneixement de terceres llengües:


El coneixement de terceres llengües es valora en total amb un punt com a màxim

.
En la valoració del coneixement de cada llengua puntua exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna, d’acord amb l’equivalència següent:

 

 • Certificat de nivell A2:  0,100 punts
 • Certificat de nivell B1:  0,300 punts
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts
 • Certificat de nivell C2:  1,000 punts

El resultat final d’aquesta primera fase de valoració tindrà una puntuació quantitativa entre 0 i 10 punts. Els sol·licitants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 5 tindran dret a fer l’entrevista personal. 

 

Aquest resultat es comunica a la persona sol·licitant a través d'aquesta web (veure resultat), així com, per escrit, a travès del correu electrònic. En cas d'haver superat la primera fase, la comunicació informarà també a la persona sol·licitant del dia, lloc i hora de l'entrevista personal i si aquesta es fa de manera presencial o telemàtica .En el cas que sigui telèmatica, s'informarà de la plataforma mitjançant la que tindrà lloc l'entrevista.

 

La superació d’aquesta primera fase no té cap tipus d’equivalència amb l’ensenyament secundari.

 

Segona fase d'entrevista personal

Una vegada superada la primera fase de valoració, la Comissió Avaluadora convoca la persona sol·licitant a una entrevista personal,tal com s'explica en l' apartat anterior.


La no-assistència a l’entrevista personal en el lloc, el dia i l'hora per als quals ha estat convocat el sol·licitant comportarà la pèrdua de tots els seus drets. 

 

En l’entrevista personal es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats. Aquesta segona fase serà qualificada com apte o no apte.

 

El resultat de l'entrevista es comunica a la persona sol·licitant a través d'aquesta web (veure resultat), així com, per escrit, a travès del correu electrònic i del correu ordinari.

 

Segons la normativa vigent, els candidats a una plaça de majors de 40 anys per accedir a un ensenyament oficial de grau, obtenen una qualificació final d'apte o no apte. Això, però, no prejutja obtenir la plaça a la qual es vol accedir. L'adjudicació de les places es podrà consultar durant el mes de juliol al portal d'accés a la universitat.

 

la qualificació de l’entrevista personal serà vàlida durant tres anys i, sempre, a petició de la persona interessada.

Qualificació final

La qualificació final serà la nota quantitativa obtinguda en la primera fase de valoració, sempre que la Comissió Avaluadora hagi avaluat com apta la segona fase d’entrevista.

 

 

 

Resultats

Primera fase de valoració: Resultats i convocatòria per a la realització de l'entrevista personal (pemdent)

 

Segona fase de valoració: Resultats de les entrevistes (pemdent)

 

 

Compatibilitat amb altres vies d'accés

Les persones que puguin accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys, més grans de 40 anys i més grans de 45 anys i vulguin fer ús de les tres vies, poden fer-ho formalitzant la inscripció corresponent a cadascuna de les proves, i abonant els preus corresponents a les tres inscripcions.

 

excel HUBc BKC