Proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys (MG45) - Convocatòria 2023

Informació web Generalitat deCatalunya

M

RESULTATS DE LES ENTREVISTES

AL PORTAL D'ACCES A LA UNIVERSITAT

 

Calendari

de dimecres 6 a dilluns 16 de febrer de 2023 Matrícula a la prova al portal de accés a la universitat. (també per als estudiants que només es presenten a l'entrevista perquè tenen la primera part , prova d'accés, superada)
dissabte 22 d'abril de 2023 Prova d'accés (fase general)
divendres 5 de maig de 2023 

Tribunal especial i d'incidències (TEI)

dimarts 16 de maig de 2023

 

Resultats de la prova d'accés al portal de accés a la universitat.

dimarts 24, dimecres 25 i dijous 26 de maig de 2022 Sol·licitud de revisió de la qualificació al portal de accés a la universitat..
divendres 26 de maig de 2023 Resultats de revisió de la prova
El 26,27 i 28 de juny de 2023 Entrevistes telemàtiques -veure convocatòria a les entrevistes
29 de juny de 2023
12 de julio de 2023 Publicació de la primera assignació de places al portal de accés a la universitat.

 

Requisits

 • Tenir o complir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

 

Estructura de la prova

Aquesta prova té una validesa indefinida.

 

La prova consta de tres exercicis:

 

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana

 

Matrícula

Per a la gestió de la matrícula de les proves us heu d'adreçar al portal de accés a la universitat.

 

Termini:de dimecres 16 a dilluns 28 de febrer  2022

 

Si voleu més informació sobre la gestió de la matrícula i aspectes referents a aquesta prova, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 935 526 983
Fax (+34) 935 526 983
Bústia de contacte

 

 

Calendari de les proves i ubicació del tribunal

La Prova d’Accés a la Universitat per a més grans 45 anys és el dissabte22 d'abril  de 2023

Lloc on es faran les proves: s'indica en el full de matrícula

 

Incidències: tribunal especial

S'estableix un tribunal central especial únic, ubicat a Barcelona, pensat per a aquelles persones que justifiquin adequadament la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos (procediment de justificació).

 

El dia i els horaris del tribunal d'incidències és el divendres 5 de maig de 2023 

 

Lloc on es faran les proves: l'ublicació del tribunal es pot consultar al portal de accés a la universitat.

 

Resultats i qualificació final

 • Mitjana aritmètica dels tres exercicis.
 • Nota mínima de 4 punts en cadascun dels exercicis per poder fer la mitjana.
 • El candidat haurà superat la prova d'accés quan obtingui un mínim de 5 punt a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d'accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d'APTE.

Els resultats de les proves es podran consultar a https://accesnet.gencat.cat . Resta pendent determinar el día.

 

 

Revisió de la qualificació

Els aspirants poden sol·licitar una revisió de les qualificacions mitjançant al portal de accés a la universitat.

Els dies per sol·licitar la revisi o són del dimarts 16 al dijous 18 de maIg de 2023

 

 

 

Els exàmens sobre els quals s'hagi presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent de qui va realitzar la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica d'ambdues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials i, per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

 

La resolució de les revisions es farà pública al portal de accés a la universitat. Resta pendent determinar el día.

 

 

Entrevista personal

Els candidats que hagin superat la prova en aquesta convocatòria, han de sol·licitar la preinscripció a l’entrevista personal mitjançant al portal de accés a la universitat.. El termini de preinscripció està pendent de determinar

 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual. En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

 

Només es podrà sol·licitar l’entrevista per a un ensenyament i una universitat concrets.

 

“La qualificació d’apte de l’entrevista personal serà vàlida durant tres anys (l’any que se supera i dos anys més) i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat on es va superar. “

 

Per a tota la informació referent a aquesta preinscripció, caldrà adreçar-se a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 935 526 983
Fax (+34) 935 526 983
Bústia de contacte

 

En el moment de presentar-se a l’entrevista personal el candidat ha d’aportar:

 1. Original del DNI o document acreditatiu corresponent.
 2. Currículum-vitae detallat.
 3. Carta de motivació justificant l’interès per cursar l’ensenyament oficial de Grau escollit.

La no assistència a l'entrevista en el lloc, el dia i l'hora en què s'ha convocat el sol·licitant, el farà decaure de tots els seus drets.

 

En aquest apartat es podrà consultar el dia, el lloc i l'hora de les entrevistes, així com els resultats de la seva valoració. Tant la convocatòria a l'entrevista com els resultats es comuniquen també per escrit als candidats, a travès del correu electrònic i del correu ordinari.

 

Convocatòria i horari de les entrevistes PENDENT DE DETERMINAR

 

Resultats de la fase de valoració de les entrevistes PENDENT DE DETERMINAR

 

 

Segons la normativa vigent obtenir apta o apte a l'entrevista, no prejutja obtenir la plaça a la qual es vol accedir. L'adjudicació de les places es podrà consultar durant el mes de juliol al portal de accés a la universitat.

 

Prova d'aptitud personal (PAP)

Les persones que hagin superat les proves d'accés per als més grans de 45 anysque i vulguin accedir als ensenyaments de , Cinematografia o de Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment han de fer les proves d’aptitud personal (PAP).

 

Les dates per a la convocatòria 20223estan pendents d'aprovació

 

Confirma la data de matrícula y de les proves al portal de accés a la universitat.

 

.

 

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

 

Per accedir als graus en educació infantil i primària  de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP).

 

La informació detallada sobre la prova i qui queda exempt de realitzarla es pot consultar al portal d'accés a la universitat .


 

Més abaix podeu consultar els calendaris de lesPAP d'Educació infantil i primària

 

 

Calendari de les PAP d'educacó infantil i primària

Convocatòria ordinària

Matrícula a la prova

Del divendres 17 de febrer al dimecres 1 de març de 2023

Consulta d’aula i lloc de la prova

Dimecres 12 d'abril de 2023

Dia de la prova

Dimecres 12 d'abril de 2023

Publicació del resultat

Dimarts 9 de maig de 2023

Sol·licitud per veure examen revisió

Del dimarts 17 al divendres 20 de maig de 2022 
 

Calendari de les PAP d'educacó infantil i primària

Convocatòria extraordinària

Matrícula a la prova

Del dilluns 12 al dimarts 20 de juny de 2023

Consulta d’aula i lloc de la prova

Divendres 14 de juliol 2023

Dia de la prova

Dimecres 19 de juliol de 2023

Publicació del resultat

Dijous 27 de juliol de 2023

Sol·licitud per veure examen revisió

Del dijous 27 al divendres 28 de juliol de 2023

 

 

Preinscripció

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d'accés per als més grans de 45 anys tenen reservat un 1% de les places de cada ensenyament.

 

Si voleu conèixer tota la informació i gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

 

Compatibilitat amb altres vies d'accés

Les persones que s'hagin inscrit per aquesta via d'accés poden fer —si en compleixen els requisits— la inscripció corresponent per altres vies d'accés a la universitat (MG25 anys i MG40 anys).

 

 

Certificació de l'accés a la universitat

Les persones que hagin fet les PAU a la UB i vulguin una certificació acadèmica de l'accés a la Universitat, han de sol·licitar-la a l'oficina d'Afers Generals i Accés.

 

 

Consulta com fer aquest tràmit

 

excel HUBc BKC