Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Normativa Imatge de diagramació
  Català Español  
Imatge de diagramació
Títols, diplomes i certificats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
Títols universitaris oficials
Títols oficials
Suplement europeu del títol
 
Títols propis de la universitat
Títols propis de pregrau de la UB
Títols propis de postgrau de la UB
 
Altres títols o diplomes de la UB
Premis extraordinaris
Certificat del període docent (CPD)
Diploma d’estudis avançats (DEA)
Menció de doctor europeu
Credencial d’homologació del títol de doctor
 
informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Àrea de Suport Acadèmico Docent

Gestió Acadèmica - Títols

Tel. 934 021 767

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
  Títols universitaris oficials

Títols oficials

El Govern, per mitjà de reials decrets, estableix quins són els ensenyaments universitaris que condueixen a l’obtenció dels títols universitaris oficials i amb validesa a tot el territori nacional.

Aquests títols tenen efectes acadèmics plens i habiliten per a l’exercici professional, d’acord amb la normativa vigent.

Els títols universitaris oficials expedits per la Universitat de Barcelona són els següents:

Grau
Diplomat o Diplomada
Enginyer Tècnic o Enginyera Tècnica
Mestre o Mestra
Enginyer o Enginyera
Llicenciat o Llicenciada
Màster Universitari
Doctor o Doctora

1. Sol·licitud del títol

El títol oficial ha de ser tramitat pel centre responsable de l’expedient de la persona titulada, a petició d’aquesta, amb la verificació prèvia del compliment dels requisits que estableix la normativa, i després que s’hagi efectuat el pagament dels preus públics que estableixi el decret corresponent de la Generalitat de Catalunya. Aquest decret té per objecte fixar els preus dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció dels títols oficials.

Exempcions  
Premi extraordinari (Títols anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior-Bolònia) exempció total de l’import a pagar (+)
Família nombrosa especial

exempció total de l’import a pagar
Família nombrosa general exempció del 50 % de l’import a pagar
Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %
exempció total de l’import a pagar
Víctimes d’actes terroristes
exempció total de l’import a pagar
Víctimes de violència de gènere exempció total de l’import a pagar

 

Documentació que cal aportar

El centre responsable especifica la documentació que cal aportar per tramitar el títol universitari.

2. Resguard o certificat de pagament dels drets d’expedició

El resguard o certificat de pagament dels drets d’expedició és el document que el centre lliura a la persona que hagi acabat els estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial i n’hagi satisfet els drets d’expedició.

3. Certificat substitutori del títol

El certificat substitutori del títol conté la mateixa informació que figura al títol. El fet que estigui signat pel degà, la degana, el director o la directora del centre, en possibilita la legalització i afavoreix l’eficàcia del resguard davant dels organismes on s’ha de justificar el títol.

La sol·licitud d’aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional.

4. Notificació per recollir el títol

El centre comunica per escrit als estudiants quan poden passar a recollir el títol expedit.

5. Lliurament del títol

El títol, únicament, podrà ser retirat de la secretaria del centre per la persona titular que haurà d’identificar-se mitjançant presentació de l’original del DNI, NIE o passaport.

Si no ho pot fer personalment, pot autoritzar a una altra persona perquè el reculli, sempre mitjançant poder notarial. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l’esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l’estat d’on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Delegación del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a la Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

El termini per a la recollida d’aquest títol és de cinc anys, comptats des de la data d’expedició.

6. Duplicats i rectificacions

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Cal justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Sempre que calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

 1. Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 2. Per incorporar-hi el premi extraordinari (només es pot incorporar en títols anteriors a l'EEES) o una segona especialitat.
 3. Per canvi de nacionalitat.
 4. Per pèrdua.
 5. Per deteriorament.

En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE.

Transcorreguts 30 dies de la data de publicació, la persona interessada podrà abonar la taxa de duplicat.

Suplement Europeu al Títol

Les persones que obtinguin un títol oficial poden sol·licitar el Suplement Europeu al Títol (SET), sempre que el seu ensenyament estigués en vigor en data 12 de setembre de 2003 o en data posterior.

El SET és un document que afegeix informació al títol oficial, mitjançant una descripció de la seva naturalesa, el nivell, el context i el contingut, amb l’objectiu d’incrementar la transparència de les diverses titulacions d’educació superior.

D’acord amb la normativa vigent, la Universitat de Barcelona expedeix el SET a sol·licitud de la persona interessada i després del pagament dels drets d’expedició corresponents.

 

Títols propis de pregrau de la UB

Els títols propis de pregrau de la UB són títols de la Universitat de Barcelona que s’expedeixen a l’empara de l’art. 34 de la Llei orgànica d’universitats i no tenen el caràcter oficial previst a la mateixa Llei.

Els títols propis de pregrau a què condueixen els ensenyaments propis de la UB són els següents:

Graduat o Graduada
Graduat Superior o Graduada Superior

Sol·licitud del títol

Una vegada superat l’ensenyament, la persona interessada ha de sol·licitar a la secretaria del centre l’expedició del títol, i abonar-ne els drets d’expedició.

Per acord de la Junta de Govern de la UB, l’import és el mateix que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics per als títols oficials, que per al curs 2012-2013 és el següent:

Exempcions  
Premi extraordinari (Títols anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior-Bolònia). exempció total de l’import a pagar (+)
Família nombrosa especial

exempció total de l’import a pagar
Família nombrosa general exempció del 50 % de l’import a pagar
Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %
exempció total de l’import a pagar
Víctimes d’actes terroristes
exempció total de l’import a pagar
Víctimes de violència de gènere exempció total de l’import a pagar

 

Documentació que cal aportar

El centre responsable especifica la documentació que cal aportar per tramitar el títol universitari.

Duplicats i rectificacions

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Cal justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els drets d’expedició.

Sempre que calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són les següents:

 1. Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 2. Per pèrdua.
 3. Per deteriorament.

 

Títols propis de postgrau de la UB

La UB, fent ús de l’autonomia universitària, imparteix ensenyaments per a postgraduats a l’empara de l’art. 34 de la Llei orgànica d’universitats que no tenen el caràcter oficial previst a la mateixa Llei. Una vegada superades amb aprofitament les avaluacions previstes en els programes corresponents, aquests ensenyaments condueixen a l’obtenció dels títols següents:

 • Títol de Màster, càrrega igual o superior a 60 crèdits ECTS.
 • Diploma d'especialització/de postgrau, càrrega: igual o superior a 30 crèdits ECTS.
 • Títol d'expert, càrrega igual o superior a 15 crèdits ECTS.
 • Títol de curs superior universitari, càrrega inferior a 15 crèdits ECTS.

Alumnes no titulats:

 • Certificat d'extensió, càrrega inferior a 30 crèdits ECTS.
 • Diploma d'extensió, càrrega igual o superior a 30 crèdits ECTS.

Expedició del títol

Una vegada qualificades les actes, la UB expedeix els títols, diplomes o certificats d’aprofitament de les persones que han superat els ensenyaments corresponents.

Duplicats i rectificacions

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Cal justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els drets d’expedició.

Sempre que calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

 1. Per canvi de nom o cognoms.
 2. Per pèrdua.
 3. Per deteriorament

Altres títols, diplomes i certificats de la UB

Premis extraordinaris

Diploma de premi extraordinari

La Universitat de Barcelona atorga diplomes de premi extraordinari, d’acord amb les normatives següents:

premis extraordinaris d'ensenyaments de primer i segon cicle i de títols propis de pregrau
premis extraordinaris d'ensenyaments oficials de grau
premis extraordinaris d'ensenyaments oficials de màster
premis extraordinaris d'ensenyaments de doctorat

El lliurament d’aquests diplomes es fa en l’acte d’obertura del curs acadèmic o en els altres actes protocol·laris que organitzi la Universitat.

Duplicat del títol oficial i devolució de les taxes del títol

Les persones amb títol anterior a l'Espai Europeu d'Educació Superior-Bolònia amb premi extraordinari tenen dret a la gratuïtat del títol corresponent. Poden optar per les opcions següents:

 • Demanar la devolució de les taxes del títol que prèviament hagi abonat.
 • Demanar un duplicat gratuït del títol, on es faci constar la menció de premi extraordinari.

Certificat de període docent (CPD)

Prèviament a la defensa de la tesi doctoral, els doctorands i les doctorandes han d’obtenir un mínim de trenta-dos crèdits en el programa al qual estan adscrits, distribuïts en dos períodes. En el període de docència han de completar un mínim de vint crèdits. La superació d’aquests crèdits donarà dret a l’obtenció, per part dels doctorands i les doctorandes, d’un certificat de docència de tercer cicle (CPD). El seu import és els que s'estableix en el decret de preus públics per a les certificacions acadèmiques.

Diploma d’estudis avançats (DEA)

En el període d’investigació han de completar un mínim de dotze crèdits. Una vegada superats ambdós períodes, es fa una valoració dels coneixements adquirits en una exposició pública davant un tribunal únic per a cada programa. La superació d’aquesta valoració garanteix la suficiència investigadora dels doctorands i les doctorandes i permet l’obtenció d’un diploma d’estudis avançats que serà homologable en totes les universitats espanyoles. El seu import és els que s'estableix en el decret de preus públics.

Diploma de menció de doctor europeu

Als doctorands i les doctorandes, que obtenen la menció anterior a l'espai Europeu d'Educació Superior-Bolònia, se’ls expedeix el diploma acreditatiu corresponent, d’acord amb la normativa vigent. Gestió Acadèmica s’encarrega de l’expedició dels diplomes i porta un registre general dels diplomes que s’expedeixen.

Credencial d’homologació de títol de doctor

La Universitat de Barcelona, d’acord amb la normativa vigent, resol les sol·licituds d’homologació de títols estrangers d’educació superior per al títol de doctor. Aquesta condició s’acredita mitjançant l’oportuna credencial. Aquest document està expedit pel rector de la UB en versió bilingüe (català i castellà), d’acord amb el model establert pel Consell de Coordinació Universitària de l’Estat, i s’hi fa constar, entre d’altres dades, el títol estranger que posseeix la persona interessada.

El tràmit d'homologació i l'expedició de la credencial comporten el pagament d'unes taxes que estableix cada curs acadèmic el decret de preus públics.

 • Estudi d'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols de doctor: 216,63 €.
 • Expedició de la credencial acreditativa de la concessió d'homologació del títol de doctor: 216,63 €.

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Suport Academicodocent
Gestió Acadèmica - Accés i Títols
Última actualització o validació:30.10.2019