Preu de la matrícula i d'altres serveis acadèmics (curs 2018-2019)

 

 

 

El preu de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixa anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2017-2018, el fixa el Decret 131/2018, de 26 de juny.

El preu dels ensenyaments propis de pregrau i dels màsters i postgraus propis l’estableix el Consell Social de la UB.

Els centres adscrits a la UB apliquen els preus establerts per a les universitats públiques i els preus propis que hagin aprovat.

 

Preu de la matrícula

 

1.- Preu dels serveis acadèmics de caràcter docent

 

Ensenyaments de grau

a) Estudiants nacionals d'estats membres de la UE o d'altes estats amb acords internacionals en règim de reciprocitat, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssai Andorra; o residents en Espanya

 

El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus:

 

Coeficient d’estructura docent
A
B
C
25, 27 €
35, 77 €
39, 53 €

 

b) Estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra (1)

 

En aplicació del que preveu el Decret de preus,el Consell Social de la UB de data 23 de juny de 2015 ha establert el preu per crèdit dels estudis de grau per a estudiants no comunitaris i no residents, en la quantitat equivalent al que resulti de multiplicar per 4 el preu dels coeficients d’estructura docent que fixi el decret de preus dels serveis acadèmics.

 

Coeficient d’estructura docent
A
B
C
101,08 €
143,08 €
158,12 €

 

(1) Aquest preu només s’aplica als estudiants que accedeixen a la UB a través de la convocatòria especial per a estudiants no comunitaris/no residents de sistemes educatius sense acords internacionals ( sense les Proves d’Accés a la Universitat)

 

c) Estudiants de mobilitat internacional del programa STUDY ABROAD i sol·licituds individuals

 

Aquests estudiants abonen un preu de 90,00 per crèdit , sempre que no s'indiquin preus diferents en els convenis específics.

 

 

Vegeu les deduccions i increments

 

Ensenyaments propis de pregrau

Preu del crèdit aprovat pel Comissió Econòmica de Consell Social de 19 de juliol de 2018.

 

Investigació Privada
23,00 €

 

 

Ensenyaments de màster universitari

a) Estudiants nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina; o residents en Espanya

 

Màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió

- Advocacia
- Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Psicologia General Sanitària

- Enginyeria Geològica i de Mines ( veure preus de matrícula en UPC )

41,17 €

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel MECD per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud de títols oficials

- Enginyeria Química

41,17€
Màster en Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics (1) 55,00 €

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats (1)

Màster en Comptabilitat i Fiscalitat (1)

Màster en Creació i gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica (1)

Màster en Empresa Internacional

60,00 €
Màster en Gestió Cultural (1) 52,70 €
Màster en Oceanografia i Gestio del Medi Marí (1) 56,50 €
Màster en Medicina Tradicional Xinesa (1) 60,00 €
Resta de màsters de la UB un cop efectuada la bonificació prevista al decret de preus (1)
46,50 €

 

(1) Preu aprovat per Comissió Economica de Consell Social de 19 de juliol de 2018

 

b) Estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra

 

 

Màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió

- Advocacia
- Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Psicologia General Sanitària

- Enginyeria Geològica i de Mines ( veure preus de matrícula en UPC )

71,00 €

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel MECD per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud de títols oficials

- Enginyeria Química

71,00 €

Màster en Recerca Clínica

Màster en Medicina Translacional

Màster en Economia

Màster en Recerca en Empresa

Màster en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació

Màster en Gestió Cultural

Màster en Història Econòmica

Màster en Comunicció Especialitzada

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Màster en Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Màster en Espanyol com a Llengua esrangera en Àmbits Professionals

Màster en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

65,87 €
Màster en Medicina Tradicional Xinesa 100,00 €
Màster en Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics 99,90 €

Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats

Màster en Comptabilitat i Fiscalitat

Màster en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Màster en Empresa Internacional

95,00 €
Resta de màsters de la UB
82.00 €

 

(1) Preu aprovat per Comissió Economica de Consell Social de 19 de juliol de 2018.

 

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

c) Estudiants de mobilitat internacional del programa STUDY ABROAD i sol·licituds individuals

 

Aquests estudiants abonen un preu de 120,00 per crèdit

 

 

 

Ensenyaments de doctorat

Preu de la matrícula de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi
401,12 €
Preu de la lectura i defensa de la tesi doctoral
156,87 €

 

 

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

3- Preu d'altres serveis

Serveis de caràcter administratiu

A més del preu dels crèdits o del preu de la matrícula de doctorat, amb la matrícula s’ha d'abonar el preu dels serveis que s’especifiquen a continuació:

 

Gestió de l’expedient acadèmic

  • Matrícula semestral
  • Matrícula anual
  • Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

 

54,54 €
69,80 €
27,27 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (1)
70,00 €
Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)
1,12 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica deConsell Social de 19 de juliol de 2018 ha establert el preu d’aquest servei, que integra els conceptes següents:

 

  • Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.
  • Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la UB (aules d'informàtica i Wi-Fi).
  • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.
  • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
  • Assignació de correu institucional ub.edu i espai d'1 Tb a OneDrive amb opció gratuïta d'Office 365.

 

Preu d'altres serveis universitaris oferts amb la matrícula

En presentar la sol·licitud de matrícula es poden contractar altres serveis universitaris. Una vegada contractats, la renúncia posterior no comporta en cap cas la devolució de l’import abonat.

 

Els alumnes, amb caràcter voluntari, poden sol·licitar la pòlissa d’assegurança voluntària que la UB té subscrita per a tots els estudiants que cursen qualsevol dels estudis oficials que imparteix. Els alumnes més grans de 28 anys han de fer una renúncia explícita en el cas de no voler contractar-la.

 

Fundació Solidaritat

5,00 €

Servei d'Esports (abonament anual)
199,00 €
Assegurança voluntària
6,00 €

EIM (només ensenyaments de grau)

Pagament a compte d’un curs d’idioma que dóna dret a gaudir d’un 9,7 % de descompte durant el curs 2018-2019

100,00 €

 

 

Preu d'altres serveis acadèmics

El decret de preus estableix també el preu d'altres serveis acadèmics de caràcter administratiu:

 

1- Expedició de títols acadèmics

Títol oficial de graduat, diplomat, llicenciat, enginyer i enginyer tècnic, de màster universitari (oficial) i de doctor amb suplement europeu al títol i duplicat

218,15 €

Certificat de diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora)
78,55 €
Suplement europeu al títol
32,75€
Despesa en concepte de tramesa del títol universitari (1) Oficina consular
40,00 €
Delegació de govern
20,00 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica de Consell Social de 19 de juliol de 2018 va establir el preu d’aquest servei.

 

2- Expedient acadèmic

Expedició de certificacions acadèmiques

27,27 €

Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudis
54,54 €
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat
218,15€

Trasllat d'expedient acadèmic

54,54 €

Estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, a ensenyaments de màster universitari

30,21 €

Preparació de documentació per a la legalització dels programes d'assignatures i plans d'estudis universitaris que han de sorgir efectes a l'estranger
30,00 €

 

3- Homologació d'estudis o títols estrangers

Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers

152,66 €

Estudi d'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols de doctorat
218,15 €
Expedició de la credencial acreditativa de concessió d'homologació de títols de doctorat
218,15 €

 

 

excel HUBc BKC