Logo Universitat de Barcelona Matrícula imatge de maquetació
Preus de matrícula i d'altres serveis acadèmics
imatge de maquetació
Preu de la matrícula
Preu dels crèdits
Grau
Llicenciatura/Diplomatura
/Enginyeria
Propis de pregrau
Màster Universitari
Preu del doctorat
Doctorat RD 778/1998
Doctorat EEES
Altres conceptes de matrícula
Serveis obligatoris
Serveis voluntaris
Preu d'altres serveis
Expedició de títols
Expedient acadèmic
Homologacio de títols
imatge de maquetació
 
imatge de maquetació   imatge de maquetació
imatge de maquetació

 

Accés directe a:

Preus de matrícula i altres serveis
imatge de maquetació
Deduccions i increments en el preu
 
Pagament de la matrícula
imatge de maquetació

Modificacions i anul·lacions de matrícula

imatge de maquetació
Documentació que cal adjuntar a la matrícula
imatge de maquetació
Beques i ajuts de matrícula
 
MonUB
 
 

CURS 2013-2014

El preu de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixa anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2013-2014, el fixa el Decret 192/2013, de 9 de juliol.

El preu dels ensenyaments propis de pregrau i dels màsters i postgraus propis l’estableix el Consell Social de la UB.

Els centres adscrits a la UB apliquen els preus establerts per a les universitats públiques i els preus propis que hagin aprovat.

 

Preu de la matrícula

1.- Preu dels crèdits

Ensenyaments de grau

El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus:

Coeficient d’estructura docent
A
B
C
25, 27 €
35, 77 €
39, 53 €

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

Ensenyaments de primer i segon cicle (llicenciatura, diplomatura, enginyeria)

El preu per crèdit està determinat pel grau d’experimentalitat de l’ensenyament establert en el Decret de preus:

Grau d'experimentalitat
1
2
3
4
19,67€
20,22€
27,85 €
28,58 €

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

Ensenyaments propis de pregrau*
Investigació Privada
20,18 €
Estudis Immobiliaris i de la Construcció
40,00 €
Tributari i Comptable
35,00 €

* Preus aprovats per l’acord del Consell Social de la UB de 10 de juliol de 2013.

Ensenyaments de màster universitari oficial

Màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió

- Advocacia
- Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Psicologia General Sanitària

40,88 €

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel MECD per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud de títols oficials

- Enginyeria Química

40,88 €
Màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí (1)
56,00 €
Resta de màsters de la UB un cop efectuada la bonificació prevista al decret de preus (1)
46,00 €

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica del Consell Social en la reunió del passat 10 de juliol, va establir un preu del crèdit matriculat per primera vegada dels màsters universitaris que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, en 46 euros (decret de preus estableix un preu de 65,41 € i una possibilitat de bonificació màxima del 30%, que a la UB s’ha concretat en el 29,68%). En la reunió del passat 24 de juliol, l'esmentada comissió va acordar una bonificació diferenciada pel màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí, fixant un preu de 56 euros/crèdit.

El Consell Social de la UB de 30 de maig de 2013 va acordar que el preu a aplicar al estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra és el que s'indica a continuació:

Màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió

- Advocacia
- Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Psicologia General Sanitària
71,00 €

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel MECD per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud de títols oficials

- Enginyeria Química

71,00 €
Resta de màsters de la UB
82.00 €

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

2. Ensenyaments de doctorat

El preu dels ensenyaments de doctorat difereix segons que els estudis estiguin adaptats o no a l’espai europeu d’educació superior (EEES):

Programes de doctorat regulats per l’RD 778/98
Preu de la matrícula de tutoria de tesi
121,28 €
Preu de la lectura i defensa de la tesi doctoral
155,78 €
Programes de doctorat de l'EEES
Preu de la matrícula de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi
398,33 €
Preu de la lectura i defensa de la tesi doctoral
155,78 €

Matrícula dels crèdits del període de formació específic
La UB només té aprovats dos doctorats en aquestes condicions:
- Electroquímica, Ciència i Tecnologia
- Informació i Documentació en l’Era Digital

El preu assignat als crèdits d’aquest període correspon al preu dels crèdits dels màsters que no habiliten per exercir una professió un cop efectuada la bonificació prevista al decret de preus (1)
46,00 €

(1)En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica del Consell Social, en la reunió del 10 de juliol passat, va establir un preu del crèdit matriculat per primera vegada als màsters universitaris que no habiliten per a l’exercici d'activitats professionals regulades en 46 € (decret de preus estableix un preu de 65,41 € i una possibilitat de bonificació màxima del 30%, que a la UB s’ha concretat en el 29,68%)

En aplicació de l’acord del Consell Social de la UB de 30 de maig de 2013, el preu a aplicar als estudiants estrangers no residents en Espanya, que no siguin nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa o Andorra és de 82,00 €.

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

3. Altres conceptes que inclou la matrícula

Serveis obligatoris que inclou la matrícula

A més del preu dels crèdits o del preu de la matrícula de doctorat, amb la matrícula s’ha d'abonar el preu dels serveis que s’especifiquen a continuació.

Gestió de l’expedient acadèmic

  • Matrícula semestral
  • Matrícula anual
  • Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

 

54,16 €
69,31€
27,08€

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (1)
70,00 €
Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)
1,12 €

(1)En aplicació del que preveu el Decret de preus, el Consell Social, en la reunió del passat divendres 13 de juliol, va establir el preu d’aquest servei, que integra els conceptes següents:

  • Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.
  • Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la Universitat a les diferents aules d’informàtica i, especialment, per mitjà de la xarxa Wi-Fi.
  • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.
  • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
Serveis voluntaris que es poden subscriure amb la matrícula

En presentar la sol·licitud de matrícula es poden contractar alguns serveis extraacadèmics. Una vegada contractats, la renúncia posterior no comporta en cap cas la devolució de l’import abonat.

Els estudiants menors de 28 anys —espanyols, de països de l’espai econòmic europeu que estiguin estudiant amb les mateixes condicions que els espanyols, o d’altres països que no pertanyen a l’espai econòmic europeu amb conveni de reciprocitat expressament reconeguda— han d’abonar l’import de l’assegurança escolar obligatòria.

Els alumnes més grans de 28 anys, amb caràcter voluntari, poden sol·licitar la pòlissa d’assegurança voluntària que la UB té subscrita per a tots els estudiants que cursen qualsevol dels estudis oficials que imparteix. En cas de no voler contractar l’assegurança voluntària s’ha de fer una renúncia explícita.

Fundació Solidaritat

5,00 €

Servei d'Esports (abonament anual)
199,00 €
Assegurança voluntària
9,00 €

Cooperativa UB:

  • Quota inicial
  • Renovació

 

3,00€
1,00 €

Preu d'altres serveis acadèmics

Expedició de títols acadèmics

Títol oficial de Graduat, Diplomat, Llicenciat, Enginyer i Enginyer Tècnic, de Màster Universitari Oficial i de Doctor amb suplement europeu al títol i duplicat

216,63 €

Certificat de diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora)
78,00 €
Suplement europeu al títol
32,52€
Expedient acadèmic

Expedició de certificacions acadèmiques

27,08 €

Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudis
54,16 €
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat
216,63€

Trasllat d'expedient acadèmic

54,16 €

Estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, a ensenyaments de màster universitari

30,00 €

Homologació d'estudis o títols estrangers

Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers

151,60 €

Estudi d'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols de doctorat
216,63€
Expedició de la credencial acreditativa de concessió d'homologació de títols de doctorat
216,63 €

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació Academicodocent
Última actualització o validació: 21.02.2014
imatge de maquetació