Preu de la matrícula i d'altres serveis acadèmics (curs 2014-2015)

El preu de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixa anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2014-2015, el fixa el Decret 92/2014, de 17 de juny.

El preu dels ensenyaments propis de pregrau i dels màsters i postgraus propis l’estableix el Consell Social de la UB.

Els centres adscrits a la UB apliquen els preus establerts per a les universitats públiques i els preus propis que hagin aprovat.

 

Preu de la matrícula

 

1.- Preu dels serveis acadèmics de caràcter docent

 

Ensenyaments de grau

El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus:

 

Coeficient d’estructura docent
A
B
C
25, 27 €
35, 77 €
39, 53 €

 

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

Ensenyaments de primer i segon cicle (llicenciatura i enginyeria)

El preu per crèdit està determinat pel grau d’experimentalitat de l’ensenyament establert en el Decret de preus:

 

Grau d'experimentalitat
1
2
3
4
19,67€
20,22€
27,85 €
28,58 €

 

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

Ensenyaments propis de pregrau

Preu del crèdit aprovat pel Comissió Econòmica de Consell de Govern de la UB de 10 de juliol de 2014

 

Investigació Privada
22,00 €

 

 

Ensenyaments de màster universitari

a) Estudiants nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra; o residents en Espanya

 

Màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió

- Advocacia
- Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Psicologia General Sanitària

- Enginyeria Geològica i de Mines ( veure preus de matrícula en UPC )

41,17 €

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel MECD per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud de títols oficials

- Enginyeria Química

41,17€
Màster en Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics (1) 65,87 €
Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats (1) 57,00 €
Màster en Gestió Cultural (1) 52,70 €
Màster en Oceanografia i Gestio del Medi Marí (1) 56,50 €
Resta de màsters de la UB un cop efectuada la bonificació prevista al decret de preus (1)
46,50 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, el Consell Social de la UB, en les reunions del passat 20 de juny i 21 de juliol, va establir un preu del crèdit matriculat per primera vegada dels màsters universitaris que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, en 46,50 € (decret de preus estableix un preu de 65,87 € i una possibilitat de bonificació màxima del 30%, que a la UB s’ha concretat en el 29,4%), així com un preu diferenciat per a diversos màsters que han sol·licitat i acreditat necessitats específiques.

 

b) Estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra

 

El Consell Social, en les mateixes reunions del passat 20 de juny i 21 de juliol, va acordar que el preu a aplicar al estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra és el que s'indica a continuació:

 

Màsters que habiliten per a l’exercici d’una professió

- Advocacia
- Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
- Psicologia General Sanitària

- Enginyeria Geològica i de Mines ( veure preus de matrícula en UPC )

71,00 €

Màsters que disposen de recomanacions acordades pel MECD per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud de títols oficials

- Enginyeria Química

71,00 €

Màster en Economia

Màster en Recerca en Empresa

Màster en Sociologia: Transformacions Socials i Innovació

Màster en Història Econòmica

Màster en Gestió Cultural

65,87 €
Màster en Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics 99,90 €
Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats 92,00 €
Resta de màsters de la UB
82.00 €

 

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

 

Ensenyaments de doctorat

El preu dels ensenyaments de doctorat difereix segons que els estudis estiguin adaptats o no a l’espai europeu d’educació superior (EEES):

 

Programes de doctorat regulats per l’RD 778/98
Preu de la matrícula de tutoria de tesi
122,13 €
Preu de la lectura i defensa de la tesi doctoral
156,87 €

 

Programes de doctorat de l'EEES
Preu de la matrícula de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi
401,12 €
Preu de la lectura i defensa de la tesi doctoral
156,87 €

Matrícula dels crèdits del període de formació específic
La UB només té aprovats dos doctorats en aquestes condicions:
- Electroquímica, Ciència i Tecnologia
- Informació i Documentació en l’Era Digital

 

El preu assignat als crèdits d’aquest període correspon al preu dels crèdits dels màsters que no habiliten per exercir una professió un cop efectuada la bonificació prevista al decret de preus (1)

46,50 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, el Consell Social de la UB, en la reunió del passat 20 de juny, va establir un preu del crèdit matriculat per primera vegada dels màsters universitaris que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, en 46,50€ (decret de preus estableix un preu de 65,87 € i una possibilitat de bonificació màxima del 30%, que a la UB s’ha concretat en el 29,4%).

 

El Consell Social, en la mateixa reunió del passat 20 de juny, va acordar que el preu a aplicar al estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra és de 82,00 €.

 

Vegeu les deduccions i increments del preu del crèdit

 

3- Preu d'altres serveis

Serveis de caràcter administratiu

 

A més del preu dels crèdits o del preu de la matrícula de doctorat, amb la matrícula s’ha d'abonar el preu dels serveis que s’especifiquen a continuació:

 

Gestió de l’expedient acadèmic

  • Matrícula semestral
  • Matrícula anual
  • Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

 

54,54 €
69,80 €
27,27 €

Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (1)
70,00 €
Assegurança escolar obligatòria (només menors de 28 anys)
1,12 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica de Consell de Govern del 10 de juliol de 2014 va establir el preu d’aquest servei, que integra els conceptes següents:

 

  • Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.
  • Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la UB (aules d'informàtica i Wi-Fi).
  • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.
  • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.

 

Preu d'altres serveis universitaris oferts amb la matrícula

En presentar la sol·licitud de matrícula es poden contractar altres serveis universitaris. Una vegada contractats, la renúncia posterior no comporta en cap cas la devolució de l’import abonat.

 

Els alumnes, amb caràcter voluntari, poden sol·licitar la pòlissa d’assegurança voluntària que la UB té subscrita per a tots els estudiants que cursen qualsevol dels estudis oficials que imparteix. Els alumnes més grans de 28 anys han de fer una renúncia explícita en el cas de no voler contractar-la.

 

Fundació Solidaritat

5,00 €

Servei d'Esports (abonament anual)
199,00 €
Assegurança voluntària
9,00 €

EIM (només ensenyaments de grau)

Pagament a compte d’un curs d’idioma que dóna dret a gaudir d’un 5% de descompte durant el curs 2014-2015

10,00 €

Cooperativa UB:

  • Quota inicial
  • Renovació

 

3,00€
1,00 €

 

 

Preu d'altres serveis acadèmics

El decret de preus estableix també el preu d'altres serveis acadèmics de caràcter administratiu:

 

1- Expedició de títols acadèmics

Títol oficial de graduat, diplomat, llicenciat, enginyer i enginyer tècnic, de màster universitari (oficial) i de doctor amb suplement europeu al títol i duplicat

218,15 €

Certificat de diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora)
78,55 €
Suplement europeu al títol
32,75€
Despesa en concepte de tramesa del títol universitari oficial (1) Oficina consular
40,00 €
Delegació de govern
20,00 €

 

(1) En aplicació del que preveu el Decret de preus, la Comissió Econòmica de Consell de Govern del 10 de juliol de 2014 va establir el preu d’aquest servei.

 

2- Expedient acadèmic

Expedició de certificacions acadèmiques

27,27 €

Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudis
54,54 €
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat
218,15€

Trasllat d'expedient acadèmic

54,54 €

Estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, a ensenyaments de màster universitari

30,21 €

Preparació de documentació per a la legalització dels programes d'assignatures i plans d'estudis universitaris que han de sorgir efectes a l'estranger
30,00 €

 

3- Homologació d'estudis o títols estrangers

Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers

152,66 €

Estudi d'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols de doctorat
218,15 €
Expedició de la credencial acreditativa de concessió d'homologació de títols de doctorat
218,15 €

 

 

excel HUBc BKC