El Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat de Barcelona és l’òrgan de participació paritari i col·legiat destinat a la consulta regular i periòdica sobre les actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la Universitat.

El Comitè de Seguretat i Salut i els delegats de prevenció són els responsables de la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. Per això, tenen competències en qüestió d’informació, consulta i negociació, vigilància i control, com preveu la normativa (art. 39 LPRL). A més, contribueixen a integrar la prevenció de riscos laborals i col·laboren en l’adopció i el compliment de les mesures preventives mitjançant la participació, tal com reconeix el capítol cinc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

La participació inclou la consulta sobre la implantació i aplicació del Pla de prevenció de riscos laborals de la UB, l’avaluació dels riscos i la consegüent planificació i organització preventiva, així com l’accés a la documentació corresponent, en els termes assenyalats en els articles 33 i 36 de la mateixa Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.