Vés al contingut

Assignatura

Gènere, diferència i poder


Descripció general de l'assignatura

Aquesta assignatura consisteix en una introducció teòrica general a qüestions fonamentals que es tracten de manera més aprofundida en altres assignatures del màster. Està estructurada al voltant de les nocions de “gènere”, “diferència” i “poder”, i, sobretot, en la interacció d’aquests conceptes. S’enfoca principalment cap a les manifestacions del poder sobre els cossos i les resistències basades en aquests, en l’àmbit de la sexualitat, de la malaltia i de l’anormalitat en general. Es tracta sobretot de qüestionar els discursos naturalitzats sobre aquestes qüestions, inclosa la de les fronteres del gènere i de la humanitat. 

 

Nom de l'assignatura: Gènere, diferència i poder
Codi: 569564
Durada: 20/09/2023 - 20/12/2023
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

Les fonts primàries són textos teòrics de les autores i autors esmentats a l’apartat següent, i d’altres com Paul B. Preciado, Jack Halberstam, Françoise Collin, Monique Wittig, Roberto Esposito, Rosi Braidotti, Giorgio Agamben o Cary Wolfe. Per tal d’il·lustrar la teoria, es treballaran també textos visuals que varien cada any (videoclips, performances, vídeos publicitaris...).


Quina és la línia de pensament

Les bases teòriques de l’assignatura són variades, tal com correspon a la seva intenció generalista, però corresponen sobretot a l’aparell crític propi de l’anomenada “postmodernitat” (Foucault, Derrida, Cixous, Butler, Haraway, etc.). 

 


Referents teòrics i pràctics

(La bibliografia anirà variant cada any. Els textos es posen a disposició de l’alumnat al Campus virtual amb una anticipació suficient per a facilitar la seva lectura abans de les sessions en què es comentaran)

 

Braidotti, Rosi. “Conclusión”. Lo posthumano. Gedisa, 2015.

Butler, Judith. “Sujetos de sexo/género/deseo”. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Trad. de Mónica Mosour & Laura Manríquez. Paidós, 2001.

Butler, Judith. “¿El fin de la diferencia sexual?”. Deshacer el género. Trad. de Patricia Soley Beltran. Paidós, 2006, p. 247-287.

Butler, Judith. Breaks in the Bond. Reflections on Kinship Trouble. UCL Housman Lecture, 2017.

Cixous, Hélène. “Cuentos de la diferencia sexual”. Lectora: Revista de dones i sexualitat. Trad. de Mara Negrón. núm. 21, 2015, p. 209-231.

Collin, Françoise: “Praxis de la diferencia. Notas sobre lo trágico del sujeto”. Praxis de la diferencia: Liberación y libertad. Trad. de María Isabel Santa-Cruz. Icaria, 2006, p. 21-42.

Crenshaw, Kimberlé W. “Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de color”. Intersecciones: Cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Coord. per Raquel Lucas Platero. Bellaterra, 2012, p. 87-122.

Derrida, Jacques. “La différance”. Márgenes de la filosofia. Trad. de Carmen González Marín (modificada per Horacio Potel). Cátedra, 1998. 

Derrida, Jacques. El animal que luego estoy si(gui)endo. Trotta, 2008.

Derrida, Jacques & Christie V. McDonald. “Coreografías”. Diacritics. vol. 12, núm. 2, 1982.

Esposito, Roberto. Communitas. Origen y destino de la comunidad. Amorrortu, 2003, p. 21-49.

Fausto-Sterling, Anne. “Duelo a los dualismos”. Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad. Trad. d’Ambrosio García Leal. Melusina, 2006, p. 15-46.

Foucault, Michel. “Poder-Cuerpo” i “Las relaciones de poder penetran en los cuerpos”. Microfísica del poder. Ed. & trad. de J. Varela & F. Álvarez Uría. Las Ediciones de la Piqueta, 1979. 2a ed., p. 103-110 / 153-162.

Haraway, Donna J. “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX”. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Trad. de Manuel Talens. Cátedra Feminismos, 1995, p. 251-263.

Lugones, María. “Hacia un feminismo decolonial”. La manzana de la discòrdia. vol. 6, núm. 2, 2011, p. 105-119.

Preciado, Paul B. “La era farmacopornográfica”. Testo yonqui. Espasa Calpe, 2008, p. 25-34.

Stone, Sandy. “El imperio contraataca. Un manifiesto postransexual”. Políticas trans. Una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos. Pol Galofre & Miquel Missé, eds.  Egales, 2015, p. 31-65.

Valencia, Sayak. “Transfeminismo(s) y capitalismo gore”. Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos. Compilat per Miriam Solá & Elena Urko. Txalaparta, 2014. 3a ed., p. 109-117.

Wittig, Monique. “El pensamiento heterosexual”. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Trad. de Javier Sáez & Paco Vidarte. Egales, 2010, p. 45-57.

Wolfe, Cary. “Introduction”. What is Posthumanism?. University of Minnesota Press, 2010, p. xi-xxxiv.