Vés al contingut

Assignatura

Literatura, ètica i globalització


Descripció general de l'assignatura

En aquesta assignatura estudiem el teatre produït a Gran Bretanya des de la darrera dècada del segle XX fins l’actualitat. Mitjançant l’exploració detinguda d’una selecció d’obres teatrals, es convida l’alumnat a considerar tant les innovacions formals/estètiques com les intervencions culturals i polítiques que s’hi formulen i a llegir-les a la llum dels esdeveniments que s’han produït a la Gran Bretanya, a Europa i en el marc del procés de globalització neoliberal en curs.

Es dedica la major atenció possible al component teatral o de posada en escena, ja sigui per mitjà de projeccions de (fragments de) versions filmades de les obres, fotografies de muntatges concrets, lectura de ressenyes o visites al teatre per veure obres tant de les dramaturgues, dramaturgs i dramaturguis seleccionades com d’altres autors/es/is contemporanis.

 

Nom de l'assignatura: Literatura, ètica i globalització
Codi: 569568
Durada: 06/02/2024 - 14/05/2024
Professorat: Dra. Elisabeth Massana
Crèdits: 6
Més info:

Què s’estudia

1. Introducció i fonaments conceptuals:

a)     El “gir ètic” en els estudis literaris i teatrals.

b)    Globalització, precari(e)tat, teatre i la funció de l’espectador/a.

2. Estudis de cas:

  1. Mark Ravenhill, Mother Clap’s Molly House (2000)
  2. Mojisola Adebayo, Moj of the Antarctic: An African Odyssey  (2006)
  3. Cordelia Lynn, Lela & Co. (2016)
  4. Caryl Churchill, Escaped Alone (2016)
  5. Travis Alabanza, Burgerz (2018)
  6. debbie tucker green, ear for eye  (2018)
  7. Scottee, Class (2019)
  8. Charlie Josephine, I, Joan  (2022)

Quina és la línia de pensament

Examinarem les obres seleccionades a la llum d’un ventall de perspectives teòriques/crítiques que inclouen el gir ètic i l’ètica de la cura, els estudis de globalització, la precari(e)tat, la teoria dels afectes, les teories queer, els estudis crítics antiracistes  i la funció de l’espectador/a/i. L’objectiu global és mirar de determinar i descriure fins a quin punt i de quina manera aquestes obres ens conviden, com a públic receptor, a transformar la nostra percepció i experiència del món que ens envolta. Per a més detalls, podeu consultar la bibliografia bàsica que trobareu a continuació.


Referents teòrics i pràctics

Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh UP, 2004.

Aragay, Mireia, et al., eds. British Theatre of the 1990s: Interviews with Directors, Playwrights, Critics and Academics. Palgrave Macmillan, 2007.

Aragay, Mireia & Enric Monforte, eds. Ethical Speculations in Contemporary British Theatre. Palgrave Macmillan, 2014.

Augé, Marc. Non-Places: Introduction to Supermodernity. 1992. Verso, 1995.

Bauman, Zygmunt. Modernity and the Holocaust. Polity, 1989.

Bauman, Zygmunt. Postmodern Ethics. Blackwell, 1993.

Bauman, Zygmunt. Globalization: The Human Consequences. Blackwell, 1998.

Bauman, Zygmunt. Liquid Life. Blackwell, 2005.

Bauman, Zygmunt. Liquid Fear. Blackwell, 2006.

Bauman, Zygmunt. 44 Letters from the Liquid Modern World. Polity, 2010. 

Blattès, Susan. “Is the Concept of ‘Character’ Still Relevant in Contemporary Drama?”. Drama and/after Postmodernism. Ed. per Christoph Henke & Martin Middeke.  Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2007, p. 69-81.

Butler, Judith. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. Verso, 2004, p. 128-51. 

Butler, Judith. Frames of War: When Is Life Grievable? Verso, 2009.

Butler, Judith. “Precarious Life, Vulnerability and the Ethics of Cohabitation”. Journal of Speculative Philosophy. vol. 26, núm. 2, 2012, p. 134-151.

Derrida, Jacques. Adieu to Emmanuel Levinas. Stanford UP, 1999.

Derrida, Jacques. Of Hospitality. Trad. per Rachel Bowlby. Stanford UP, 2000.

Derrida, Jacques. On Cosmopolitanism and Forgiveness. Routledge, 2001. 

Dolan, Jill. Utopia in Performance: Finding Hope at the Theater. U of Michigan P, 2005.

Eaglestone, Robert. Ethical Criticism: Reading after Levinas. Edinburgh University Press, 1997.

Felman, Shoshana i Dori Laub. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. Routledge, 1992.

Grehan, Helena. Performance, Ethics and Spectatorship in a Global Age. Palgrave Macmillan, 2009.

Harvey, David. The Condition of Postmodernity. Blackwell, 1989, p. 284-307.

Harvey, David. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. Verso, 2006, p. 119-48.

Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. 1999. Trad. de Karen Jürs-Munby, Routledge, 2006.

Levinas, Emmanuel. “Ethics as First Philosophy”. The Levinas Reader. Ed. de Seán Hand. Blackwell, 1989, p. 75-87.

Levinas, Emmanuel. “Reality and its Shadow” .The Levinas Reader. Ed. de Seán Hand. Blackwell, 1989, p. 130-43.

Levinas, E. and R. Kearney. “Dialogue with Emmanuel Levinas”. Face to Face with Levinas. Ed. de R. A. Cohen. State University of New York Press, 1986, p. 13-33.

Pedwell, Catherine. Affective Relations: The Transnational Politics of Empathy. Plagrave Macmillan, 2014.

Rancière, Jacques. The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. Continuum, 2004. 

Rancière, Jacques. The Emancipated Spectator. Verso, 2009. 

Rebellato, Dan. “From the State of the Nation to Globalization: Shifting Political Agendas in Contemporary British Playwriting”. A Concise Companion to Contemporary British and Irish Drama. Ed. de Nadine Holdsworth & Mary Luckhurst. Blackwell, 2007, p. 245-62.

Rebellato, Dan. Theatre & Globalization. Palgrave Macmillan, 2009.

Richardson, Brian. “Plot after Postmodernism”. Drama and/after Postmodernism. Ed. de Christoph Henke & Martin Middeke. Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2007, p. 55-66.

Ridout, Nicholas. Theatre & Ethics. Palgrave Macmillan, 2009.

Smith, David. Moral Geographies: Ethics in a World of Difference. Edinburgh University Press, 2000.

Tomlin, Liz. Political Dramaturgies and Theatre Spectatorship: Provocations for Change. Bloomsbury, 2019.


Altres docents d'anys anteriors