Vés al contingut

Assignatura

Treball Final de Màster (TFM)


Descripció general de l'assignatura

El treball final de màster és un projecte orientat a la recerca que compleix una funció clau dins del pla d’estudis del Màster. S’espera que el TFM demostri la destresa investigadora de l’estudiant i la seva capacitat per treballar de forma independent. S’espera també que l’estudiant hi integri i apliqui les competències adquirides al llarg del Màster, incorporant-ne alhora de noves relacionades específicament amb el TFM, i que ampliï i aprofundeixi en els coneixements adquirits en la resta d’assignatures del Màster. El TFM constitueix també una oportunitat per entrar en contacte amb els grups i projectes d’investigació en què participa el professorat vinculat al Màster.

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster (TFM)
Codi: 569563
Crèdits: 12
Més info:

Què s’estudia

El tema del TFM l’escull cada candidat/a/i en conversa amb el seu tutor/a/i. Pel que fa als criteris d’assignació de tutors del TFM, i atesa la naturalesa multidisciplinària i la gran varietat de línies de recerca representades al màster, s’ha optat per permetre que els/les/lis estudiants s’adrecin directament a les persones que s’ocupen de la recerca més propera als seus interessos per demanar-los de tutoritzar els seus treballs. L’equip docent està en les millors condicions per tutoritzar TFMs, i compten amb plena solvència a totes les línies de treball del màster, ja sigui per eixos lingüístics (alemany, anglès, àrab, italià, francès, gallec, portuguès) o bé per àmbits transversals (estudis culturals, de gènere, postcolonials, etc.).

 


Quina és la línia de pensament

Totes les recollides al programa del màster: estudis de gènere i sexualitat, estudis post-colonials i transnacionals, estudis culturals, estudis sobre la globalització, teoria dels afectes, estudis literaris i sobre teatre contemporani, entre d’altres.


Referents teòrics i pràctics

Bailey, Stephen, et al. A Practical Guide to Academic Writing for International Students: A Handbook for International Students. Routledge Freebook, 2020.

 https://www.routledge.com/rsc/downloads/A_Practical_Guide_to_Academic_Writing_for_International_Students-A_Routledge_FreeBook-_FINAL_VERSION_.pdf 

Montolío, Estrella. Manual de escritura académica y profesional. Ariel Letras, 2014. 

Lluch, Gemma, i Miquel Nicolás. Escriptura Acadèmica: Planificació, Documentació, Redacció, Citació I Models. Editorial UOC, 2015.