Ajuda

Opcions de consulta

El DTCA permet la cerca per lemes i per formes sobre el conjunt d'obres del corpus o sobre un subcorpus d'obres seleccionat per l'usuari. En cas que no s'activi el subcorpus, la consulta es fa, per defecte, sobre totes les obres.

En fer la consulta d'un lema o d'una forma, l'usuari pot demanar la informació a partir d'un mot (sabata o çabata, per exemple) o del truncament d'un mot (saba*, *bat*, *bata) i pot restringir la cerca segons el codi gramatical i/o el codi morfològic (per exemple, tots els mots amb codi gramatical v - verb, que acabin en *ure; o tots els a – adjectiu amb fs – femení singular). També pot demanar la informació a partir del camp de codi gramatical (per exemple, tots els lemes amb codi gramatical av - adverbi) i/o de codi morfològic. Si hom no introdueix cap valor en el camp de cerca, llavors obtindrà com a resultat una llista alfabètica dels lemes que conformen el corpus o el subcorpus amb què es treballa.

Per a cada lema seleccionat, el programa proporciona la freqüència absoluta del lema dins del corpus, i totes les formes que hi estan associades i, si s'escau, la freqüència en el subcorpus que s'hagi creat.

 

Creació de subcorpus

Si l'usuari no vol treballar amb el total d'obres del corpus, pot seleccionar el subcorpus que li interessi en funció de 4 criteris, combinables:

Obres: una sola obra -per exemple, el Llibre de meravelles o Fèlix- o més d'una -per exemple, el Llibre de meravelles o Fèlix, la Doctrina Pueril i el Llibre dels Fets.

Autors: un autor determinat -per exemple, Francesc Eiximenis- o més d'un -per exemple, Ausiàs March i Joanot Martorell.

Temes: un tema determinat -per exemple, historiografia- o més d'un -per exemple, catecisme, proverbis i sentències, i sermons.

Períodes: en aquest cas, la restricció de la consulta es pot fer per la data de redacció de l'obra o per la data de la font en la qual s'ha basat l'edició que ha estat introduïda al DTCA. Hom pot optar per assenyalar períodes corresponents a tot un segle, o a la primera meitat o a la segona d'un segle.

Combinant els diferents criteris, es poden fer cerques com les següents: obres de narrativa en prosa de la segona meitat del segle XV (data de redacció); obres de Ramon Llull de la segona meitat del segle XIV (data de la font), etc.