Transcripció del Llibre del Bací dels pobres vergonyants de la parròquia de Santa Maria del Pi. Almoines del mes de gener de 1438

Ítem donaren per amor de Déu los dits administradors a iª dona de Perpinyà ab ii infants, stà al carrer d’en Rochaii solidos vi
Ítem a na Castayna ab iii infants aquí mateixii solidos vi
Ítem a·n Gabriel, sartre convers, ab muller iii infantsii solidos vi
Ítem a iª dona vella malalta aquí mateix, sogra d’en Pinósii solidos vi
Ítem a na Caterina, vella malalta, a casa d’en Cava-roquesi solidos iii
Ítem a·n Pere Aromir ab muller e iii infants denant la perròquia del Piii solidos vi
Ítem a iª dona e iª donzella, filles d’en Mayol quòndam, mercader, e la i muller de n’Alanyà quòndam, dones de honor, stan en casa d’en Gil de Casas, notariv solidos vi
Ítem a na Francesca, vella, a casa d’en Salvador, ortolà, al carrer de Sant Paui solidos iii
Ítem a·n n’Estrada, prom contret, aquí mateix, ab mullerii solidos vi
Ítem a na Viadera, vídua malalta, ab iiii infantsiiii solidos iii
Ítem a iª sarda vella, en casa d’en Johanxo de la monteriai solidos iii
Ítem a·n Pere Ferrando ab muller e i infanti solidos iii
Ítem a·n Nicholau Caselles e sa muller, vellsi solidos iii
Ítem a iª conversa vella ab lo braç trenchati solidos iii
Ítem a na Anthònia ab ii infants, al carrer d’en Robadorii solidos vi
Ítem a na Mergalida, vella contretai solidos iii
Ítem a na Margalida, bugadera, ab iii infantsii solidos vi
Ítem a na Antigona ab son marit e ii infantsii solidos vi
Ítem a na Barthomeua, muller d’en Camplonch quòndam, ab sa maraii solidos vi




Suma de pàgina ii lliures iii solidos viiiiº diners

Font: Llibre del Bací dels pobres vergonyants de Santa Maria del Pi, 1438, f. 50v. Arxiu de Santa Maria del Pi, B518.