Quant a

El Departament de Fisicoquímica de la Universitat de Barcelona es va constituir l’any 1999 i encara que de formació recent, els seus antecedents cal cercar-los en el moment fundacional de la Facultat de Farmàcia el 1845. Avui en dia, juntament amb la secció de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica formem el departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica.

Finalitat

L’objectiu final del departament de Fisicoquímica és servir a la Universitat i a la societat en general proporcionant formació d’excel•lència als seus estudiants tant fonamental en els programes de grau, com avançada mitjançant els màsters, doctorats i programes de recerca en que participa.

A l’actualitat imparteix diferents cursos als estudiants de grau de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i de Nutrició Humana i Dietètica tot proporcionant la instrucció fonamental en Física i Fisicoquímica i al mateix temps se’ls introdueix en les qüestions d’actualitat en recerca relacionada tot desenvolupant el seu esperit crític. En el postgrau participa impartint cursos avançats de les seves especialitats en els màsters oficials Recerca, desenvolupament i control de medicaments; Biotecnologia; Biomedicina, Nanociència i Nanotecnologia, Química Avançada i el Màster on Drug, Cosmetic and Food quality.

En recerca el seu objectiu és avançar en investigació fonamental i metodològica així com en les seves aplicacions en camps relacionats. Es cerca tant la projecció externa com la cohesió interna dels diferents grups de recerca departamentals en àrees que s’han identificat com estratègiques així com la flexibilitat suficient per enfrontar els nous reptes que puguin sorgir. Participa en els programes de formació de doctors, introduint els graduats en la recerca científica en els camps relacionats amb la Farmàcia i la Química i més específicament en Biofísica, Biomedicina i Nanociència.

Quan a la nostre visió

El departament de Fisicoquímica de la Universitat de Barcelona vol ser un model dintre del sistema universitari en matèria de docència, recerca, gestió i desenvolupament professional dels seus membres mitjançant programes d’excel•lència en aquests camps. En innovació docent tant pels projectes propis com per l’aplicació d’innovacions educatives i tecnològiques. En recerca científica pel desenvolupament continuat de les línies de recerca en biofísica, biologia computacional i nanociència mitjançant projectes competitius i potenciant la projecció exterior del departament, establint col•laboracions estratègiques amb grups reconeguts d’altres universitats i Instituts de Recerca i fomentant les relacions amb empreses mitjançant convenis que vectoritzin la transferència de coneixement. En gestió departamental afavorint estructures internes per una gestió eficaç dels recursos assignats. Mitjançant el sistema de gestió de la qualitat (EFQM) en el departament es garantirà la millora continuada en tots els camps.