Refrigeració multicalòrica millorada per interaccions multilocals

Teoria i experiments

Millorar l’eficiència i reduir l’empremta contaminant dels mecanismes de refrigeració actuals són una necessitat urgent per adaptar-se al canvi climàtic i respondre a les demandes d’alta energia que ens enfrontem en l’actualitat.

Una solució a aquesta empresa és la utilització de materials magnètics que presentin grans canvis de temperatura i entropia generades sota l’aplicació d’estímuls externs. Aquest efecte, anomenat efecte calòric, és la base d’un camp d’investigació innovador que aspira a crear noves tecnologies refrigerants d’estat sòlid eficients i respectuoses amb el medi ambient.

En les darreres dècades la refrigeració basada en materials magnètics s’ha convertit en un camp d’investigador actiu i prometedor. Malgrat això, aquesta tecnologia encara no és atractiva comercialment, ja que requereix l’ús de costosos imants permanents i molts dels materials magnètics considerats pateixen de fatiga mecànica quan són sotmesos a cicles refrigerants.

Aquest projecte focalitza en una nova via per reduir dràsticament els costos i millorar la vida útil del refrigerant: La utilització de materials magnètics que mostren simultàniament efectes calòrics generats tant per camps magnètics com tensions mecàniques, és a dir, efectes multicalòrics. L’objectiu és el d’obtenir la combinació òptima d’estímuls magnètics i mecànics per crear un refredament màxim.

L’objectiu del projecte MULTICALORICS és la investigació teòrica i experimental de diferents materials magnètics refrigerants fent servir l’aplicació de camps magnètics i tensions mecàniques
sdsadgg
Concepte de la teoria del moment local desordenat (DLM) [1]. Càlculs de DFT restringits magnèticament a diferents orientacions magnètiques a escala atòmica són fets servir per descriure excitacions tèrmiques. El sistema magnètic està totalment ordenat en el zero absolut (a), mentre que es desordena a mesura que la temperatura augmenta (b,c).

La teoria funcional de la densitat (density functional theory, DFT) és actualment una de les eines principals per la modelització de materials des de primers principis. Tanmateix, la versió estàndard de DFT normalment no inclou efectes de temperatura i, per tant, troba dificultats a l’hora de descriure la termodinàmica dels efectes (multi-)calòrics. En aquest projecte fem servir la teoria del moment local desordenat (DLM), un dels pocs marcs teòrics existents que expandeix DFT per modelar materials magnètics a temperatura finita des de primers principis [1,2,3].

Les propietats magnètiques d’un sòlid són dictaminades per les interaccions magnètiques entre els àtoms, les quals depenen de les seves posicions i distàncies donant lloc a forts acoblaments del magnetisme amb l’estructura cristal·lina del material. Per aquesta raó, les vibracions dels àtoms causades per excitacions tèrmiques, és a dir, els fonons, també poden afectar el magnetisme i a conseqüents efectes calòrics. Tot i això, la versió actual de la nostra eina computacional no incorpora aquesta interacció. Un objectiu principal del projecte MULTICALORICS és el desenvolupament d’un nou mètode per calcular l’efecte dels phonons en el magnetisme i refredament calòric.

Investigacions prèvies a aquest projecte han demostrat un potencial acoblament dels phonons amb el magnetisme en els materials Mn3AN, on “A” pot ser una combinació de metalls de transició i elements semiconductors. Mn3AN és una famosa classe de materials magnètics gràcies als seus efectes calòrics gegantins i a la seva possible manipulació mitjançant dopatge químic [4,5]. En el projecte MULTICALORICS tenim l’ambició de predir les millors condicions multicalòriques en aquests materials per a la seva posterior anàlisi experimental en el grup de materials funcionals i transicions de fase de la UB.

[1] B. Gyorffy et al., J. Phys. F: Metal Phys. 15, 1337 (1985)
[2] E. Mendive-Tapia and J. Staunton, Phys. Rev. B 99, 144424 (2019)
[3] E. Mendive-Tapia, J. Neugebauer, and T. Hickel, Phys. Rev. B 105, 064425 (2022)
[4] D. Matsunami et al., Nature Materials 14, 73 (2015)
[5] D. Boldrin, E. Mendive-Tapia et al., Phys. Rev. X 8, 041035 (2018)

MULTICALORICS està composat de tres tasques principals:

Comprensió i predicció de nous materials multicalòrics mitjançant càlculs des de primers principis.

Desenvolupament d’una nova eina computacional que inclogui l’acoblament dels phonons amb el magnetisme.

Creació de nous materials multicalòrics i el seu estudi experimental.

MULTICALORICS focalitza en el desenvolupament de noves eines computacionals per tal de guiar experiments en l’enteniment i descobriment de materials multicalòrics amb rendiment superior
Si tens interès a conèixer més detalls sobre el projecte MULTICALORICS i la seva aplicació, envia un correu a
e.mendive.tapia@ub.edu

Equip de projecte

Eduardo Mendive Tapia

Eduardo Mendive Tapia

Investigador Principal

Eduard Vives Santa-Eulalia

Eduard Vives Santa-Eulalia

Coordinador e Investigador

Lluis Mañosa Carrera

Lluis Mañosa Carrera

Investigador

Enric Stern Taulats

Enric Stern Taulats

Investigador

Col·laboracions

  • Julie B. Staunton (university of Warwick, UK)
  • Christopher E. Patrick (university of Oxford, UK)
  • David Boldrin (university of Glasgow, UK)
  • Jörg Neugebauer (Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Germany)
  • Tilmann Hickel (Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Germany)

Publicacions destacades

Eduardo Mendive-Tapia, Christopher E. Patrick, Tilmann Hickel, Jörg Neugebauer, and Julie B. Staunton.
Quantification of electronic and magnetoelastic mechanisms of first-order magnetic phase transitions from first principles: application to caloric effects in La(FexSi1-x)13.
J. Phys. Energy 5, 034004 (2023)

Amb el suport de:
Projecte MULTICALORICS – 101025767 finançat per: