RESULTS

PUBLICATIONS

 1. BELLÉS, Eloi (2020) “Pompeu Fabra i la lingüística europea”, en Josep Murgades / Neus Nogué / Eloi Bellés (eds.), Pompeu Fabra, a la Universitat i de la Universitat, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 45-61. [http://hdl.handle.net/2445/174595]
 2. BELLÉS, Eloi (2020) “Política e ideología en la obra lingüística del menorquín Jaime Ferrer y Parpal”, en Borja Alonso / Francisco Escudero / Carlos Villanueva / Carmen Quijada / José J. Gómez (eds.), Lazos entre lingüística e ideología desde un enfoque historiográfico (ss. XVI-XX), Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 131-145 [https://doi.org/10.14201/0AQ0297]
 3. BELLÉS, Eloi (en premsa, 2021) “Tres gramàtiques per a tres moments de la història de la llengua del vuit-cents”, en Josep M. Domingo (ed.), Literatura catalana contemporània: institucionalització i llengua literària, Lleida: Punctum.
 4. GARGALLO, José Enrique (2019) “Formacions diminutives en la toponímia de l’Alt Millars”. Jesús Bernat / Ferran Guardiola (eds.), Noms de lloc i llocs de persona de les terres de Penyagolosa i altres estudis d’Onomàstica, Barcelona: Societat d’Onomastica, 121-140.
 5. FONTANA, J.; GARGALLO, J.E.; RADEVA, P.I. (2019) “Afinitats folklòriques entre la cultura popular romanesa i la búlgara al voltant del mes de març”. Estudis de llengua i literatura catalanes/LXXIII. Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, LXXIII, 3, 265-280.
 6. FONTANA, Joan (2019) “Haceos miel, y comeros han moscas. Indagine romanza a proposito di un proverbio donchisciottesco”, en Oana-Dana Balaş, Anamaria Gebăilă & Roxana Voicu (eds.), Fraseologia e paremiologia: prospettive evolutive, pragmatica e concettualizzazione, Riga: Edizioni Accademiche Italiane, 156-171.
 7. FONTANA, Joan (2019) “Descansa en pau si a bodes et conviden. Vida i miracles d’un pastor romanès”, en José Enrique Gargallo, Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana & Antonio Torres (eds.), Mirades de la ciència sobre el tems. El cicle de l’any i de la vida, Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 175-201.
 8. FONTANA, Joan (2019) “A Dios y veámonos. Estudio contrastivo romance de las paremias populares del Quijote con Dios”, en Patricia Fernández Martín & Mª Antonella Sardelli (eds.), Estudios lingüísticos y literarios de las unidades fraseológicas en las obras cervantinas, Bari: Les Flâneurs Edizioni, 35-54.
 9. GARGALLO, J.E.; MORALES, J. (2019) “Sa por de sa bufera. Designacions catalanes del ‘bitó’, ressons romànics i europeus”, El Bruel (APNAE, Associació Amics del Parc Natural dels Aiguamoll de l’Empordà), 100, 27-30.
 10. GARGALLO, J.E; BASTARDAS, M.R.; FONTANA, J.; TORRES, A. (eds.) (2019), Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l’any i de la vida, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
 11. VENY, J. & GARGALLO, J.E. (2019) « Les désignations romanes de la ruche”, Atlas Linguistique Roman (ALiR), Alessandria: Edizioni dell’Orso, II.c, 361-391
 12. GARGALLO, José Enrique (2021) “Os tres lugares (Cáceres) e El Rebollar (Salamanca). Fala, palra e turismo”, Lorenzo Devilla & Marta Galiñanes (ed.), Lingue minori e turismo. Aspetti linguistici, sociolinguistici e territoriali, a cura di. Cagliari, ArkadiaUniversità, 2021, 33-45.
 13. PEREA, Maria Pilar (2019) “Formes de subjuntiu i d’imperatiu de Castelló en l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI)”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 95, 85-110.
 14. PEREA, Maria Pilar (2019) “‘Fes bonda y sigas bon atlot’: Correspondència d’Antoni M. Alcover a Joan Lluís Estelrich”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXXIII, 5-46.
 15. BOIX, Emili & Maria Pilar PEREA (eds.) (2020) Llengua i dialectes: esperances per al català, el gallec i el basc, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
 16. PEREA, Maria Pilar (2020) “Dialèctica de l’estàndard, dialèctica de les varietats dialectals”, Llengua i dialectes: esperances per al català, el gallec i el basc, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 107-124.
 17. PEREA, Maria Pilar (en prensa, 2021) “The negative expressions in three dialectal repertoires: The notebooks by A. M. Alcover, the ALPI and the ALDC”, Syntactic Geolectal Variation. Traditional approaches, current challenges and new tools, by Cerrudo, Alba, Ángel J. Gallego and Francesc Roca (eds.) [IHLL 34], John Benjamins Publishing Company.
 18. PEREA, Maria Pilar (en prensa, 2021) “Les aportacions de l’obra fabriana al Diccionari català-valencià-balear”, De llengua i societat, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 19. PEREA, Maria Pilar (en prensa, 2021) “La variación léxica en el catalán occidental según el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y el Diccionari català-valencià-balear, Investigaciones geolingüísticas en la Península Ibérica, Anejos de la RFE.
 20. TORRES, Antonio (2020) “Dinámicas en torno al uso del español y del inglés en los Estados Unidos”, en Silvia Betti & Renata Enghels (eds.), El inglés y el español en contacto en los Estados Unidos, Roma: ARACNE editrice S.r.l., 83-98.
 21. TORRES, Antonio (en prensa) “La aportación de Ibiza al Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI)”, Dialectologia, IX (special issue).

Periodical publications

 1. BELLÉS, Eloi (en premsa, 2021) “Perfiles sociolingüísticos de los informantes de los altas dialectales catalanes”, Dialectologia, Special Issue, IX.
 2. BELLÉS, Eloi (en premsa) “L’obra lingüística d’Ildefons Rul·lan”, Estudis Romànics, 44.
 3. FONTANA, Joan (2019) “Mundo, inmundo. Aproximación a los refranes mínimos en espanyol”, Paremia, 28, 37-47.
 4. UGARTE, Xus & Joan FONTANA (2019) “Pa can vieyu nun hai cus-cus. Los refranes de La Celestina en asturiano”, Archivum, LXIX, 343-420.
 5. FONTANA, Joan (2020) “El dor romanès: entre l’enyor i el desig”, Estudis Romànics, 42, 295-305.
 6. FONTANA, Joan (2020) “San Dunà l’è mort. De frailes y santos en los moirónimos romances”, Paremia, 30, 27-37.
 7. BASTARDAS, Maria-Reina, Joan FONTANA & José Enrique GARGALLO (2020) “Dictons romans avec les douze mois : la caractérisation parémique et mensuelle de l’année”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, LXV/4, 9-38.
 8. PINTORI, Adriana & Joan FONTANA (2020) “Què és el que et desitjo, dolça Romania. A propòsit d’una traducció inèdita d’Eminescu”, Quaderns. Revista de Traducció, 27, 97-110.
 9. FONTANA, Joan (2020) “Salvia salva. Approccio ai proverbi minimi in italiano”, Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano (BALI), 44 (en premsa).
 10. FONTANA, Joan (2021) “Qui s’ fa ovella, îl mănâncă lupiĭ. Refranys catalans a Proverbele românilor (1895-1903) de Iuliu A. Zanne”, Estudis Romànics, 43, 59-91.
 11. PINTORI, Adriana & Joan FONTANA (2021) “La steaua d’Eminescu en la traducció catalana inèdita de Josep Matas Perpiñá”, Estudis Romànics, 43, 353-359.
 12. FONTANA, Joan (en prensa, 2021) “De usureros, cornudos y glotones en el léxico catalán recogido por el ALPI”, Dialectologia, 27, special issue IX.
 13. GARGALLO, José Enrique (2019) “El Alto Aragón en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DECat) de Joan Coromines”, De Lingva Aragonensi, 7, 9-47.
 14. MORALES, J.; GARGALLO, J.E (2019) “Designacions catalanes del trist, tit, cisticola juncidis: entre l’onomatopeia del seu cant i la reialesa del seu vol”, Estudis Romànics, 41, 357-362.
 15. GARGALLO, José Enrique (2020) “Refranes meteorológicos del asturianoleonés en su contexto romance, según los datos de ParemioRom”, Lletres Asturianes, 2020, 123, 37-63. http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/1603282191Art%C3%ADculu%202-Jos%C3%A9%20Enrique%20Gargallo%20Gil-Refranes%20meteorol%C3%B3gic
 16. GARGALLO, José Enrique (2020) “First Dialectologists. Alonso Zamora Vicente (1916-2016)”, Dialectologia, 2020, 22, 175-180. <http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia24/dialectologists.asp>
 17. GARGALLO, José Enrique (2021) Necrològica de Germà Colón (Castelló de la Plana, 1928 – Barcelona, 2020), Estudis Romànics, 2021, 43, 611-611.
 18. GARGALLO, José Enrique (2021) Crònica de les Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Sueca (Ribera Alta) (25 i 26 d’octubre de 2019), Estudis Romànics, 2021, 43, 538-543.
 19. GARGALLO, José Enrique (en prensa, 2021) “Nombres de vientos en catalán continental: creatividad léxica y territorio, Dialectologia, special issue, IX.
 20. PEREA, Maria Pilar (2019) Presencia y valor de los castellanismos en el ‘Diccionari català-valencià-balear’ (DCVB), La investigación en lexicografía hoy: diccionarios bilingües, lingüística y uso del diccionario Valencia: Universidad de Valencia, 553-573.
 21. PEREA, Maria Pilar (2020) El reflex d’alguns trets fonètics i morfològics valencians en l’ALPI i en l’ALDC, Ítaca. Revista de Filologia, 11, 33-72.
 22. PEREA, Maria Pilar (en prensa, 2021) “Los sufijos en los gentilicios catalanes. Una aproximación contrastiva”, Dialectologia, special issue, IX.

CONGRESSES

 1. BELLÉS, Eloi (2019) “L’obra lingüística d’Ildefons Rul·lan”, III Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes”, Universitat de les Illes Balears, 3 d’octubre de 2019.
 2. BELLÉS, Eloi (2019) “Política e ideología en la obra lingüística del menorquín Jaime Ferrer y Parpal”, II Jornada de Ideologías en obras sobre las lenguas de España(ss. XV-XX), Universidad de Salamanca, 7 de novembre de 2019.
 3. BELLÉS, Eloi (2019) “Ideologies lingüístiques en gramàtiques i diccionaris catalans del segle XIX”, Seminari de Sociolingüística i Política Lingüística. Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona, 13 de desembre de 2019.
 4. BELLÉS, Eloi (2020) “Cànon literari a tres gramàtiques catalanes vuitcentistes”, Jornada “Literatura catalana contemporània: institucionalització i llengua literària, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, jornada en línia, 11 de desembre de 2020 [https://www.ub.edu/ubtv/video/literatura-catalana-contemporania-institucionalitzacio-i-llengua-literaria]
 5. GARGALLO, José Enrique (2019) Mesa redonda: “Cultura popular: el ponent i el llevant, de tramuntana a migjorn”. De tramuntana a migjorn. I Seminari de treball sobre l’eix cultural occidental (Esterri d’Àneu (7-6-2019).
 6. GARGALLO, José Enrique (2019) “Proyección románica del Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. XXIX Congrès international de linguistique et philologie romanes (Copenhague, 3-7-2019).
 7. GARGALLO, José Enrique (2019) “The linguistic Atlases of the Catalan-speaking area within the context of the Romance Languages”. Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposion, the 52nd Annual Meeting (Vilnius, 9-9-2019).
 8. GARGALLO, José Enrique (2019) Mesa redonda: “Estat del Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo”. La lingua del mare. Congresso dell’Atlante Linguistico Mediterraneo (Grado, Gorizia, 1-10-2019).
 9. GARGALLO, José Enrique (2019) “Romanicitat de l’occità”. Conferència inaugural del Cicle “Pedagogia compartida: Catalunya i Occitània”, Amics de la UNESCO de Barcelona (17-10-2019).
 10. GARGALLO, José Enrique (2019) Refranes meteorológicos del asturleonés en su contexto romance, según los datos de ParemioRom. XXXVIII Xornaes Internacionales d’Estudiu (Academia de la Llingua Asturiana (Oviedo, 7-11-2019).
 11. GARGALLO, José Enrique (2019) Gargallo, José Enrique (2019) “Habla, refranero y cultura popular en el Rincón de Ademuz”. Conferència inaugural de la Feria de la manzana esperiega (Ademuz (Valencia, 22-11-2019).
 12. GARGALLO, José Enrique (2020) “Romanços de frontera a la península ibérica”. Seminari del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC, UB): https://llenguasocietat.wordpress.com/ Barcelona (03-07-2020).
 13. GARGALLO, José Enrique (2020) “La meravellosa història dels nostres mots”. Cicle Els Dijous de Filologia i Comunicació. https://www.ub.edu/portal/web/filologia-comunicacio/detall/-/detall/dijous-de-filologia-i-comunicacio-la-meravellosa-historia-dels-nostres-mots Universitat de Barcelona (05-03-2020).
 14. GARGALLO, José Enrique (2020) Gargallo, José Enrique (2020) “Refranes meteorológicos del aragonés en su contexto romance”. Seminario organizado por la Colla de Charradors O Corrinche del Centro Aragonés de Barcelona (Barcelona, 29-02-2020).
 15. GARGALLO, José Enrique (2020) Mesa redonda: “Epidèmia, passa i altres designacions romàniques connexes”. 23enes Jornades IRCVM de Cultures Medievals Edat Mitjana i pandèmies. Mirar el passat per entendre el present (Universitat de Barcelona, 30-10-2020).
 16. GARGALLO, José Enrique (2020) “El Pirineo aragonés en el Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines”. VIII TROBADA D’ESTUDIOS E RECHIRAS ARREDOL D’A LUENGA ARAGONESA E A SUYA LITERATURA (2-10-2020, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca.
 17. GARGALLO, José Enrique (2020) “Os tres lugares (Cáceres) e El Rebollar (Salamanca). Fala, palra e turismo”. Lingue minori e turismo. Giornata di studi (25-10-2020, Carloforte, Sardenya).
 18. FONTANA, Joan (2019) “Roma doma. Approccio ai proverbi minimi in italiano”. Comunicació presentada al VI Congresso Internazionale di fraseologia e paremiologia Phrasis (Roma, Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Roma Tre, 11-13 setembre 2019).
 19. PEREA, Maria Pilar (2019) Gabriel Alomar i Antoni M. Alcover: una relació conflictiva, Jornades d’Estudi. Gabriel Alomar (1873-1941): L’Intel·lectual, el periodista i el polític, Palma de Mallorca, 15-XI-2019.
 20. PEREA, Maria Pilar (2019) Variación y cambio morfológico en los dialectos del catalán, Diversity: terms and voices of the linguistic varieties – 2nd International Congress on Dialectology. Euskaltzaindia, The Royal Academy of the Basque Language, Bilbao, 14-3-2019.
 21. PEREA, Maria Pilar (2020) Aina Moll i els estudis dialectals, Jornada d’estudi i homenatge a Aina Moll Marquès, Ciudadela, 11-7-2020.

PRESENTATIONS

 1. Proyección románica del Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines
  José Enrique Gargallo
  XXIX Congrès international de linguistique et philologie romanes
  Copenhague DMK – DINAMARCA 2019
 2. The linguistic Atlases of the Catalan-speaking area within the context of the Romance Languages
  José Enrique Gargallo
  Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposion, the 52nd Annual Meeting Vilnius LIT – LITUÀNIA 2019 (9-9-2019)
 3. Las hablas churras: castellano-aragonés al calivo del valenciano
  José Enrique Gargallo
  Jaca, 16 de julio de 2020
 4. Dialettologia romanza. CATALANO
  José Enrique Gargallo
  IEC, maig 2020

© GEO-LEX-CAT