Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS DE CATALUNYA


Els mapes es descarreguen en format shape i, en alguns casos, també en format d’exportació d’ESRI comprimit (e00). Si us els voleu descarregar en format MiraMon, ho podeu fer des del portal dels hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que financia el projecte. Les especificacions de la cartografia, així com les fitxes detalladades de cada unitat de la llegenda, les trobareu al Manual d'interpretació de la cartografia dels hàbitats de Catalunya (versió 2).


Cartografia dels hàbitats de Catalunya 1:50.000, versió 2

A finals de l'any 2012 es va donar per tancada la segona versió de la cartografia dels hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000 (CHC50). Aquesta versió, digitalitzada sobre ortofotografies de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de 50 cm de resolució (vol de l'any 2008), suposa una revisió i una actualització (planimètrica i temàtica) de la primera versió d'aquest mapa, que s'havia fet entre els anys 1998 i 2003 sobre la base de les ortofotografies en infraroig del vol dels anys 1996 i 1997.

En aquesta versió l'àrea mínima s'ha reduït fins a 2 ha (20.000 m2) i els atributs de la base dades són els mateixos que a la versió 1. Pel que fa a les unitats de llegenda, se n'hi han afegit una dotzena, que resulten del desdoblament d'unitats de la v1 (podeu consultar-ne el detall al Manual esmentat). Per últim, hi ha també dues unitats completament noves, la 32g1 [Bosquines de Juniperus thurifera] i la 41v [Boscos mixtos amb Acer campestre].

El 2018 es va preparar una actualització de la versió 2, que incorpora la correcció d'alguns errors, així com les modificacions aportades en alguns territoris pels resultats dels treballs d'aixecament del mapa de vegetació de Catalunya. Així mateix, s'ha actualitzat l'equivalència de la llegenda amb els hàbitats d'interès comunitari, segons els criteris de l'Informe sobre les correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d'interès comunitari (2018). Aquesta actualització de la versió 2 de l'any 2018 també compta amb dues noves unitats, la 44q [Boscos mixtos de roure pènol (Quercus robur ), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i oms (Ulmus minor), al·luvials, del territori catalanídic septentrional] i la 44r [Freixenedes de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), sovint amb om (Ulmus minor) i roure martinenc (Quercus pubescents), al·luvials, del territori catalanídic septentrional]. En aquest mapa s'hi han afegit, a més, uns camps a la base de dades que permeten valorar l'interès per a la conservació i l'interès natural dels hàbitats (trobareu més informació en aquest document).


Descàrrega del mapa, versió 2 (2018)
Llegenda: cartografia dels hàbitats
[shape, dàtum ETRS89 (238 Mb)]
Descàrrega del mapa, versió 2 (2018)
Llegenda: hàbitats d'interès comunitari
[shape, dàtum ETRS89 (122 Mb)]Cartografia dels hàbitats de Catalunya 1:50.000, versió 1

Els mapes de la versió 1, aixecats a partir del reconeixement i la delimitació sobre el terreny dels hàbitats, es van dibuixar manualment sobre un acetat transparent sobreposat a les ortofotografies en infraroig color dels vols 1996-1997, impreses a 1:25.000. Aquest acetat es va escanejar i la imatge resultant es va georeferenciar i vectorialitzar de manera semiautomàtica. L'àrea mínima utilitzada en aquesta versió és de 2,25 ha (22.500 m2), llevat d'algunes excepcions (làmines d'aigua, platges i hàbitats rars), en què l'àrea mínima és de 1 ha (10.000 m2). La base dades associada als mapes conté la informació sobre els hàbitats presents a cada polígon (fins a un màxim de 3), amb el recobriment de cadascun expressat en tant per deu, així com els hàbitats d'interès comunitari (fins a un màxim de 10 per polígon), també amb el corresponent recobriment. Aquesta versió també disposa del seu corresponent Manual d'interpretació de la cartografia dels hàbitats de Catalunya (versió 1).

Avaluació dels canvis en els hàbitats a Catalunya (1997-2008)

L'any 2014 es va realitzar una avaluació dels canvis detectats en els hàbitats en els 11 anys transcorreguts entre els vols de referència utilitzats per a l'aixecament cartogràfic de les dues versions de la cartografia dels hàbitats Catalunya a escala 1:50.000 (1996/1997 i 2008). Els resultats d'aquest estudi, així com el plantejament metodològic es poden consultar a l'Avaluació dels canvis en els hàbitats a Catalunya (1997-2008). Comparació entre les versions 1 i 2 de la Cartografia dels hàbitats CORINE de Catalunya (CHC50).SEMHAVEG - Servidor de mapes d'hàbitats i de vegetació
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu