Treball de fi de Màster

En aquesta assignatura, de quinze crèdits i de caràcter obligatori, l’estudiant ha d’elaborar i presentar davant d’un tribunal un treball acadèmic original i inèdit. En aquest treball, cal que es plantegin les preguntes fonamentals en relació al tema escollit i que, com a resultat de l’anàlisi dels materials usats, reflecteixi que l’estudiant és capaç d’elaborar un text acadèmic rigorós i de transmetre una reflexió coherent i crítica al respecte.

Per a elaborar aquest Treball Final de Màster (TFM), en què l’estudiant haurà de demostrar que és capaç d’integrar i aplicar les competències i continguts adquirits durant el Màster, cada estudiant disposarà d’un director del TFM, que serà un professor doctor del màster amb experiència investigadora.

El TFM podrà tenir diferents modalitats:

Estudi de cas: anàlisi d’un aspecte concret, a partir de fonts primàries.

Assaig acadèmic o estat de la qüestió sobre una problemàtica de caràcter general, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i prenent en consideració els debats en curs dins els àmbits acadèmics.

L’assignatura presenta dos grans aspectes que l’estudiant haurà de treballar al llarg del semestre: la metodologia i els continguts.

Dates d’entrega TFM
(curs 2018-2019)

 

2 de setembre
Entrega de l’esborrany final del TFM al tutor/a.

16 de setembre
Entrega del TFM final del RAC de la web de la UOC.

26 de setembre
Defensa del TFM en sessions de matí i tarda a les seus de la UB i de la UOC.

Metodologia

Per metodologia entenem tots aquells aspectes formals i de mètode que caracteritzen un treball acadèmic mínimament acurat:

El disseny de la recerca: concepció general, acotació del tema, preguntes inicials analítiques, plantejament d’una hipòtesi de treball, recerca bibliogràfica, interpretació crítica de les dades i lectures;

La plasmació d’aquesta recerca en un treball correcte formalment des d’un punt de vista acadèmic: ben presentat, coherent, argumentat de manera lògica, amb referències a lectures de suport, amb dispositius com notes al peu, fonts d’informació, etc.

Continguts

Per continguts entenem un conjunt de dades, informacions, reflexions i interpretacions relatives a les preguntes que s’hagin pres com a objecte d’estudi, enfocades i acotades de manera definida. Cal emfatitzar novament que les qüestions inicials o l’objecte d’estudi han d’ésser gestionables dins l’espai de temps i possibilitats de les quals disposa l’estudiant.

L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

El TFM té com a objectiu que l’estudiant posi en joc totes les competències, coneixements i i sabers fer adquirits al llarg del màster de manera que sigui capaç d’elaborar un treball acadèmic original i rigorós basat en la seva pròpia recerca.

Coneixements previs

Es recomana que l’estudiant matriculi el TFM quan estigui en disposició de finalitzar el màster de manera que pugui posar en joc totes les competències, coneixements i sabers adquirits prèviament. Així mateix, es recomana que l’estudiant hagi cursat prèviament un mínim 30 crèdits del màster i que el mateix semestre en què cursa el TFM, la càrrega lectiva que matriculi sigui la més baixa possible.

Funcionament

Cursar el TFM implica seguir els passos següents:

Tutoria (elecció d’assignatures)

Marcar el TFM en l’elecció d’assignatures. Cal tenir present que el TFM s’ha de matricular obligatòriament el darrer any de curs. Hi ha dues convocatòries: febrer (només per aquells alumnes a qui quedi el TFM com a única assignatura a cursar) i juny/setembre.

Matrícula

El TFM es matricula de forma ordinària mitjançant l’automatrícula online, com la resta d’assignatures del màster.

Proposta de tema

S’ha d’emplenar un document que inclou un títol provisional, una breu descripció del tema del treball i una bibliografia preliminar. En la convocatòria de febrer, la proposta s’ha d’entregar a l’octubre i en la de juny/setembre, al desembre. La Secretaria del Màster es posarà en contacte amb els alumnes de l’assignatura per facilitar-los la informació, la documentació i els terminis exactes.

Assignació del/la tutor/a

Tenint en compte la proposta, la Coordinació del TFM assigna a cada alumne un tutor per a la direcció del treball. En la convocatòria de febrer, el tutor s’assigna a finals d’octubre i en la de juny/setembre, a finals de gener.

Elecció de la convocatòria (només en el cas de juny o setembre)

durant el mes d’abril, els alumnes hauran de comunicar si finalment entreguen i defensen el treball o bé al juny o bé al setembre. Un cop s’ha comunicata la Secretaria del Màster una de les dues opcions, no es pot canviar. La Secretaria del Màster es posarà en contacte amb els alumnes de l’assignatura per facilitar-los la informació i els terminis exactes.

Entrega i defensa

El treball s’entrega al tutor, després al tribunal i, finalment, es defensa davant d’aquest. Les dates d’entrega es publiquen a la pàgina web del màster. La composició del tribunal i l’horari concret de defensa, es comunicaran a cada alumne per correu electrònic amb antelació.