català
abreviatura
juny [no s’abreuja]
símbol
JN
desenvolupament
juny
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
Nota
Atesa la llargada, aquest mes no té abreviatura i es fa servir el nom desenvolupat.
castellà
abreviatura
jun.
símbolo
JN
desarrollo
junio
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
June [not abbreviated]
symbol
Je
expansion
June
category
noun
thematic area
general language
months of the year
Darrera actualització: 16-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina