català
símbol
S
desenvolupament
sud
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències de la terra
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
S
desarrollo
sur
categoría
nombre
área temática
ciencias de la tierra
puntos cardinales
anglès
symbol
S
expansion
south
category
noun
thematic area
earth sciences
cardinal directions

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2022