català
símbol
SE
desenvolupament
sud-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
SE
desarrollo
sudeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
SE
expansion
south-east
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2022