català
símbol
SSE
desenvolupament
sud-sud-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències de la terra
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
SSE
desarrollo
sudsudeste
categoría
nombre
área temática
ciencias de la tierra
puntos cardinales
anglès
symbol
SSE
expansion
south-south-east
category
noun
thematic area
earth sciences
cardinal directions

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2022