anglès
symbol
WSW
expansion
west-south-west
category
noun
thematic area
earth sciences
cardinal directions
català
símbol
OSO
símbol
WSW
desenvolupament
oest-sud-oest
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències de la terra
punts cardinals
Nota
Les dues formes són correctes i la tria de l’una o l’altra depèn del grau d’especialització del text o de la projecció internacional que tingui. Si el text és més especialitzat o té una clara voluntat d’internacionalització, es fa servir W; si no és tan especialitzat o és d’àmbit local, s’opta per la forma O.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
OSO
símbolo
WSW
desarrollo
oestesuroeste
categoría
nombre
área temática
ciencias de la tierra
puntos cardinales

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-2-2022