Resum i paraules clau

 • Resum

  El resum és un text breu (d’unes 250 paraules) que ha de condensar el contingut del treball, i fer-ne ressaltar especialment els resultats o conclusions més importants o innovadors. L’objectiu principal del resum és que el lector del text es faci càrrec ràpidament de què hi trobarà.

  • S’aconsella de redactar-lo un cop acabat el treball.

  • Ha d’anar precedit pel títol Resum (Abstract o Resumen, si és el cas), normalment en negreta.

  • El text del resum s’ha d’escriure en rodona, independentment de la llengua que es faci servir.

  • Es recomana que sigui concís, objectiu i impersonal.

  • S’aconsella de no posar-hi abreviacions ni fórmules.


 • Paraules clau

  Les paraules clau són mots o conjunts de mots que remeten a les àrees temàtiques, idees o conceptes més rellevants que es tracten en un treball acadèmic. La finalitat de les paraules clau és facilitar la cerca en bases de dades, repositoris, etc., i també la classificació dels treballs.

  • Es recomana de posar-les a sota del resum corresponent.

  • S’aconsella de posar només les paraules clau necessàries, entre 5 i 10.

  • Es recomana de precedir-les per Paraules clau (Keywords o Palabras clave, si és el cas) i, a continuació, escriure-les en rodona i amb minúscula inicial (excepte si es tracta de noms propis) i separades per una coma.

  • Les paraules clau s’han d’escriure en la mateixa llengua en què es fa el resum.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-6-2023
Citació recomanada:
«Resum i paraules clau» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1715> [consulta: 22 febrer 2024].