Consideracions

 • S’accepta la redacció en format bilingüe, sempre que una de les llengües emprades sigui el català. En aquest sentit, els elements corresponents a l’altre idioma cal disposar-los al dors de la targeta, que ha de contenir la mateixa composició i disposició gràfica que l’anvers.

 • Per defecte ha de portar el logotip oficial de la Universitat de Barcelona. En cas que calgui incloure-hi altres logotips, cal respectar la normativa gràfica corresponent.

 • El nom i cognoms ha d’anar acompanyat, únicament, del càrrec principal i l’òrgan, departament, unitat o servei concret amb què està directament relacionat. Quan convingui, es pot fer emergir la dependència orgànica.

  Exemple adequatEnriqueta Massip
  Vicerectora d’Estudiants

  Vicerectorat d’Estudiants

  Exemple adequatJosep M. Pons
  Director de departament

  Departament d’Odontoestomatologia
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


  És convenient evitar qualsevol forma de tractament (Sr., Dra., etc.).

 • L’adreça postal ha de ser la institucional. Com a excepció, n’hi poden haver dues d’institucionals a petició dels usuaris que ho necessitin. En aquest cas, s’ha de reconsiderar quines altres dades s’han de suprimir a la vista de l’espai disponible.

  Exemple adequatDiagonal, 684
  08034 Barcelona

  Exemple adequatFeixa Llarga, s/n
  08907 L’Hospitalet de Llobregat


  Si no hi ha ambigüitat, és preferible obviar la designació genèrica de la via (av., c., etc.). Tampoc no es fa indicació, entre parèntesis, de cap divisió territorial superior (comarca, vegueria, província o país).

 • S’accepta la incorporació d’un número de telèfon mòbil de contacte habitual, que pot ser institucional o no. Per contra, no s’han d’incloure els números de telèfon fix que no corresponguin a la institució.

  Exemple adequat+34 934 035 432
  +34 630 333 154


  Són sobreres les referències abreujades del tipus tel. o mòb.

 • S’estableix suprimir, amb caràcter general, els números de fax, atès que és un canal de comunicació en desús. Amb tot, els usuaris que en facin ús poden sol·licitar-ne la inclusió.

 • Hi ha d’aparèixer l’adreça electrònica corporativa (@ub.edu). No s’hi han d’incloure, doncs, altres adreces no vinculades a la institució.

 • L’adreça web ha de ser institucional i ha de correspondre a l’òrgan, departament, unitat o servei concret que s’esmenta. No és convenient, doncs, que es faci servir l’adreça general de la Universitat sense cap concreció.

  Exemple adequatub.edu/vr-estudiants

  Exemple adequatub.edu/odontoestomatologia

  Exemple inadequatub.edu


 • S’accepta la inclusió, com a màxim, de cinc referències electròniques o perfils de xarxes socials, en ordre alfabètic, al revers de la targeta. No han de correspondre a perfils de caràcter merament personal o lúdic, sinó directament i exclusivament relacionats amb qüestions de docència, recerca o gestió vinculades amb la Universitat.

  Exemple adequatFacebook @futursUB
  Instagram @futursUB
  Twitter @futursUB
  YouTube @futursUB


 • Es permet la inclusió del codi QR del web que apareix a la targeta. En cas que s’hi incloguin referències a les xarxes socials, el codi també ha d’anar al revers.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-6-2023
Citació recomanada:
«Targeta de visita: consideracions» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2924> [consulta: 17 abril 2024].