Deprecated: Required parameter $endpoint follows optional parameter $args in /www/wub/masterartsonor_temp/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/class.bcn_rest_controller.php on line 64
Projecte final de màster – Màster en Art Sonor

Projecte final de màster

Objectius

Concepció i desenvolupament d’un projecte de producció artística o d’investigació teòrica (amb la possibilitat de combinar un i altre) en l’àmbit de l’art sonor. Es requerirà que el treball assoleixi la qualitat, originalitat i rigor necessaris per a, si es dona la possibilitat, ser realitzat i exposat públicament en un centre rellevant en el context artístic i cultural de la ciutat, com és Arts Santa Mònica. En qualsevol cas, el treball ha de satisfer els requisits formals acadèmics i universitaris, a fi que pugui ser avaluat per un tribunal que serà constituït segons el criteri de la direcció del Màster en Art Sonor.

Forma

El projecte de fi de master pren la forma d’un treball escrit que s’estructura de la següent forma : objectius particulars del projecte, l’estat de l’art en relació al objectius del projecte, metodologia que s’ha seguit per a la realització del projecte, conclusions i bibliografia d’acord amb les normes APA. 

Professorat

El projecte final de màster es desenvoluparà sota la tutoria d’un dels professors del màster i, si és necessari, en diàleg amb els professors convidats i amb l’assistència tècnica dels membres del Laboratori d’Art Sonor de la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, l’atribució de tutor és un aspecte a ser considerat per la direcció del Màster, una vegada conegudes les línies generals del treball que l’alumne desitja dur a terme.

Estructura i docència

Per cursar el projecte final de màster és necessari haver aprovat el postgrau de Creació en Art Sonor : Materials i eines i el de Disseny en Art Sonor : Projecció i espai. Té una equivalència a 10 crèdits ECTS.

Dates i dedicació

Inici : a principis del semestre triat per l’alumne per a la seva realització. Es a dir, Octubre.
Lliurament : el treball escrit serà lliurat dues setmanes abans de la data de defensa, que serà anunciada per la direcció del Màster en Art Sonor a mitjans de semestre.
Defensa : la data de defensa serà a final de semestre. La direcció del Màster en Art Sonor la farà pública a mitjans de semestre.

Treball autònom de 180 hores de durada més la dedicació addicional que l’alumne desitgi invertir.

Equipaments

El Màster en Art Sonor no assumeix la realització final de les obres descrites en el projecte ni assegura espais per a la seva exposició. Tanmateix, si l’alumne desitja recolzar la seva defensa amb la realització d’alguna obra referida en el seu treball, podrà accedir al taller d’escultura de la Facultat de Belles Arts i als recursos tècnics de les aules. Els detalls de producció, pressupostos i cerca d’espais d’exposició són competència de l’alumne que desitgi posar en pràctica el seu projecte.