Política i objectius de la qualitat

La Facultat de Dret manifesta en la seva Política i Objectius de Qualitat, actualitzada i aprovada en Junta de 25 de març de 2021,  els seu compromís envers la qualitat de la seva activitat i assumeix els següents objectius de qualitat:

  • Mantenir uns estàndards d’exigència alts en l’execució de totes les funcions, i alhora aconseguir que la gestió de la qualitat sigui transversal a tots els àmbits i impregni totes les polítiques i les actuacions de la Facultat.
  • Oferir una formació de qualitat que doni resposta a les necessitats i exigències formatives i que formi professionals amb les competències que demana la societat.
  • Avaluar periòdicament els programes formatius per consolidar un cicle de seguiment i millora continua de les titulacions.
  • Promoure un entorn de recerca que tingui un impacte en les activitats docents de la facultat, i en la societat.
  • Consolidar la política d’internacionalització del centre, augmentant els convenis amb altres universitats o institucions per facilitar la mobilitat dels estudiants, PDI i PAS.
  • Promoure i facilitar la formació continuada al Personal Docent i Investigador i al Personal d’Administració i Serveis per motivar i afavorir la millora continua en les seves activitats.
  • Garantir l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat revisant-lo, i si escau, millorant-lo periòdicament.
  • Promoure el desenvolupament d’una cultura de qualitat en què totes les parts interessades es comprometin a assegurar-la en tots els àmbits de la Facultat.
  • Garantir i consolidar els processos necessaris per complir els principis de transparència i bon govern que són aplicables als diferents àmbits de la Facultat.
  • Promoure la cura i conservació del patrimoni institucional –immaterial i material- de la Facultat.

 

Política i Objectius de Qualitat de la Facultat de Dret (març 2021) 

Comparteix-ho: