Pràctiques extracurriculars

Són activitats acadèmiques que es realitzen en empreses i/o institucions mitjançant els convenis de cooperació educativa i que no estan incloses en el pla d’estudis.

Tenen un caràcter voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l’estudiant.

Poden ser consignades en el suplement europeu del títol segons contempli la normativa vigent.

 

 • L'estudiant ha d'estar matriculat en qualsevol ensenyament de la Facultat d'Educació pel qual s'opta a les pràctiques
 • En cas dels ensenyaments de grau, els estudiants han d'haver superat el 50% dels crèdits.
 • No tenir cap relació laboral amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques
 • Si l'estudiant està cursant les pràctiques curriculars del seu ensenyament, en cap cas podrà realitzar-se un conveni de cooperació educativa simultàniament en el mateix període de temps, fins que no finalitzin les pràctiques obligatòries
 • Tenir contractada l'Assegurança escolar:

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l’assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. (en el cas d'ensenyaments oficials)

Per als mes grans de 28 anys (i en el cas d'ensenyaments no oficials) s'ha de contractar l’assegurança voluntària

Les pràctiques extracurriculars:

 • Tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic, i es pot ampliar fins a 900 hores, de manera excepcional
 • S’han de dur a terme dins del període acadèmic que dóna dret la matrícula, i en cap cas no es poden fer més enllà de la finalització del curs acadèmic (mitjans setembre). En cas de finalitzar els estudis, no es podrà tramitar el títol amb anterioritat a la data final del període de pràctiques
 • El màxim d’hores de pràctiques per dia és de 5 en període lectiu i de 8, en període no lectiu.

 

Cercar centre de pràctiques

 • L'estudiant s'ha d’inscriure a l’aplicació GIPE (aplicació de gestió de les pràctiques externes) i dins la convocatòria corresponent podrà accedir a les ofertes que presenten les empreses que volen seleccionar estudiants 
 • Ha de complimentar el currículum i presentar candidatura a aquelles ofertes que l'interessi.
 • L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum i, si escau, una entrevista personal i a continuació farà la sol·licitud formal de la pràctica.
 • En el cas que es vulguin fer pràctiques en alguna empresa/institució que no aparegui entre les ofertes del GIPE, s'ha de  contactar amb l'oficina de pràctiques de la facultat  practiques.educacio@ub.edu indicant dades de contacte de l'empresa per tal d'indicar-los com procedir a crear una oferta

 

Autorització de la coordinació del vostre ensenyament

Per poder realitzar pràctiques extracurriculars, es necessari tenir l'aprovació de la coordinació de l'ensenyament, que revisa l'oferta proposada, les tasques a realitzar i assigna Tutor Universitat.

Signatura Conveni i Projecte Formatiu

Perquè els tràmits administratius entre el centre o institució i la Facultat puguin dur-se amb el temps suficient, cal que la proposta del Conveni de pràctiques de cooperació educativa sigui formalitzada a l'oficina de pràctiques, com a mínim 15 dies abans del seu inici.

La Secretaria contactarà amb vosaltres per poder gestionar el projecte formatiu abans d’iniciar el període de pràctiques.

Tant la signatura del conveni, si s'escau, com la del projecte formatiu es realitza electrònicament a l'aplicació GIPE

 

 

Dades essencials per poder signar el projecte formatiu

dades empresa

Tutor empresa

Tasques a realitzar

Inici i final de les practiques

.....

Tutor UB

El GIPE és l'aplicació de pràctiques externes de la UB per gestionar la oferta de places, preinscripció, preselecció i assignació de centres de pràctiques als estudiants.

Per poder seguir el procés de Preinscripció i Preselecció de centre de pràctiques, teniu aquests dos documents com a guia del procediment:

Guia GIPE Preinscripció alumnes

Guia GIPE Preselecció centre de pràctiques

 

Per qualsevol incidència posar-se en contacte amb practiques.educacio@ub.edu indicant Nom i Cognoms, NIUB, ensenyament i explicació del problema

Comparteix-ho: