Mobilitat

mobilitat subhome

Cada curs acadèmic, estudiants de la facultat cursen part dels seus estudis en altres universitats estrangeres o de l’Estat espanyol, i també hi ha procedents d’altres universitats o centres que venen a fer una estada temporal a la nostra facultat.

La mobilitat internacional o nacional d’estudiants, professorat i personal d’administració i serveis és una de les manifestacions més evidents de la internacionalització de la nostra universitat, un aspecte transversal i fonamental en la vida universitària del segle XXI.

L'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) té com a tasca principal la tramitació anual de les estades internacionals que ofereixen als alumnes la possibilitat de cursar, durant un o dos semestres diverses assignatures en alguna de les Universitats amb les quals la Facultat de Ciències de la Terra té establert un conveni bilateral. També promou nous acords per contribuir de manera activa a la internacionalització de la Facultat i dels nostres estudiants.

Les convocatòries de mobilitat per a estudiants de la UB es fan durant el mes de novembre de cada curs.

Comparteix-ho:

https://www.ub.edu/portal/documents/5134193/5134518/PROGRAMA+SICUE/28626082-8a35-3234-5815-91e18535fd9d?t=1581604630311