Convocatòria SICUE (Curs 2020-2021)

Resum de la convocatòria


 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat la UB
 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta i el total de crèdits a cursar no serà
  inferior a:
  • estades de mig curs (5 mesos) : 24 crèdits
  • estades de curs complet (9 mesos) : 45 crèdits
 • En el cas dels alumnes amb grau de discapacitat igual o superior al 65%, s’estableix una menor càrrega lectiva:

  • estades de mig curs (5 mesos) : 12 crèdits
  • estades de curs complet (9 mesos) : 24 crèdits
 • En aquells supòsits en què a l'estudiant li resti per finalitzar els seus estudis menys crèdits del mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi sempre que compleixi la resta de requisits.
 • Els alumnes hauran d’estar matriculats, en el moment de fer la sol·licitud, a l’ensenyament de la UB pel qual es demana la mobilitat.
 • Els alumnes hauran de tenir, en la data 30 de setembre de 2019, un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat en el curs 2019-2020 en no menys de 30 crèdits.
 • Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.
 • No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

Als estudiants que no reuneixin els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar l’expedient acadèmic.

 

Sol·licitud de participació: documents i terminis


 • Termini i lloc de presentació de la sol·licitud: del 13 de febrer al 13 de març de 2020 a les secretaries del centre on s'ha formalitzat la matrícula
 • Documentació que cal adjuntar:

 

Selecció de candidats


La selecció de candidats per participar en el programa SICUE es farà valorant la nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota es tindran en compte les qualificacions obtingudes, fins 30 de setembre de 2019 tant en les assignatures superades com en les suspeses.

 

Publicació de places adjudicades


El 24 d'abril de 2020 es farà pública a la plana web de mobilitat SICUE UB i als taulells d'anuncis dels centres les places adjudicades

 

 

Reclamacions


Els alumnes disposaran fins al 11 de maig de 2020 per formular les reclamacions i renúncies que escaiguin. Tant les reclamacions com les renúncies s’hauran de presentar al centre on està matriculat l’alumne.

 

Renúncies i reassignacions de places


Els candidats que, tot i reunir els requisits per a l’obtenció de plaça de mobilitat, no obtinguin plaça, passaran a formar part de les llistes d’espera. En cas que es produeixin renúncies, es podran reassignar les places, per ordre de puntuació.

En el cas que decideixis renunciar a la plaça d'intercanvi has de comunicar-ho a la secretaria d'estudiants i docència del teu centre omplint el document de renúncia.

La no presentació de la renúncia s'entendrà com a acceptació de la plaça

 

Nota informativa sobre les beques Séneca


Per al curs 2020-2021 no està previst que es convoqui la beca Sèneca .  

Contacte

 • Gestió Acadèmica
 • Afers Generals i Accés
  Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Rosa)
 • 08028 Barcelona
  Telèfon: 934 021 753
 • Fax: 934 021 750
 • ga.afersgenerals@ub.edu
excel HUBc BKC