Convocatòria SICUE (Curs 2023-2024)

Resum de la convocatòria


 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat la UB
 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta i el total de crèdits a cursar no serà
  inferior a:
  • estades de mig curs (5 mesos) : 24 crèdits
  • estades de curs complet (9 mesos) : 45 crèdits

En el cas dels alumnes amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’estableix la possibilitat de demanar una disminuciód'aquests crèdits. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un informe de la unitat d'atenció a la diversitat de la UB

Excepcionalment es podran flexibilitzar aquests requisits per l’alumnat que sigui esportista d’alt nivell o alt rendiment, així com les víctimes de violència de gènere.

En aquells supòsits en què a l'estudiant li restin per finalitzar els estudis menys crèdits que el mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi d'aquests crèdits, encara que aquests siguin menys del mínim exigit sempre que es matriculi de tots ells a la universitat d'origen i s'incloguin a l'acord bilateral SICUE.

Els alumnes hauran d’estar matriculats, en el moment de fer la sol·licitud, a l’ensenyament de la UB pel qual es demana la mobilitat.

Els alumnes hauran de tenir un mínim de 45 crèdits superats en el curs 2021-2022, i estar matriculats en el curs 2022-2023 en no menys de 30 crèdits.

En el moment d’omplir la sol·licitud els estudiants podran escollir fins a cinc opcions, tenint en compte que només es poden escollir Universitats amb les que la UB hagi signat conveni.

Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.

No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

Als estudiants que no reuneixin els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar l’expedient acadèmic.

Sol·licitud de participació


Selecció de candidats


La selecció de candidats per participar en el programa SICUE es farà valorant la nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota es tindran en compte les qualificacions obtingudes, fins al curs 2021-2022, tant en les assignatures superades com en les suspeses.

 

Publicació de places adjudicades


El 3 d'abril de 2023 es farà pública al web de mobilitat SICUE UB, i als taulells d'anuncis dels centres les places adjudicades

 

 

Reclamacions


Els alumnes disposaran fins al 18d'abril de 2022 per formular les reclamacions i renúncies que escaiguin. Tant les reclamacions com les renúncies s’hauran de presentar al centre on està matriculat l’alumne.

 

Renúncies i reassignacions de places


Els candidats que, tot i reunir els requisits per a l’obtenció de plaça de mobilitat, no obtinguin plaça, passaran a formar part de les llistes d’espera. En cas que es produeixin renúncies, es podran reassignar les places, per ordre de puntuació.

En el cas que decideixis renunciar a la plaça d'intercanvi has de comunicar-ho a la secretaria d'estudiants i docència del teu centre omplint el document de renúncia.(el termini de renúncia a la plaça està tancat. S'obrirà un cop publicada la resolució)

La no presentació de la renúncia s'entendrà com a acceptació de la plaça

 

Nota informativa sobre les beques Séneca


Per al curs 2023-2024 no està previst que es convoqui la beca Sèneca .  

Contacte

 • Gestió Acadèmica
 • Afers Generals i Accés
  Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Rosa)
 • 08028 Barcelona
  Telèfon: 934 021 753
 • sicue@ub.edu
excel HUBc BKC