Convocatòria SICUE (Curs 2021-2022)

Resum de la convocatòria


 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat la UB
 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta i el total de crèdits a cursar no serà
  inferior a:
  • estades de mig curs (5 mesos) : 24 crèdits
  • estades de curs complet (9 mesos) : 45 crèdits

En el cas dels alumnes amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’estableix la possibilitat de demanar una disminuciód'aquests crèdits. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un informe de la unitat d'atenció a la diversitat de la UB

En aquells supòsits en què a l'estudiant li resti per finalitzar els seus estudis menys crèdits del mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi sempre que compleixi la resta de requisits.

Els alumnes hauran d’estar matriculats, en el moment de fer la sol·licitud, a l’ensenyament de la UB pel qual es demana la mobilitat.

Els alumnes hauran de tenir, en la data 15 d'octubre de 2020, un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat en el curs 2020-2021 en no menys de 30 crèdits.

Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.

No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

Als estudiants que no reuneixin els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar l’expedient acadèmic.

Sol·licitud de participació


 • Termini de presentació de la sol·licitud: del 12 de febrer al 4 de març de 2021 ( Termini de sol·licitud tancat)
 •  

Selecció de candidats


La selecció de candidats per participar en el programa SICUE es farà valorant la nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota es tindran en compte les qualificacions obtingudes, fins15 d'octubre de 2020, tant en les assignatures superades com en les suspeses.

 

Publicació de places adjudicades


El 14 d'abril de 2021 es farà pública a la plana web de mobilitat SICUE UB i als taulells d'anuncis dels centres les places adjudicades

 

 

Reclamacions


Els alumnes disposaran fins al 4 de maig de 2021 per formular les reclamacions i renúncies que escaiguin. Tant les reclamacions com les renúncies s’hauran de presentar al centre on està matriculat l’alumne.

 

Renúncies i reassignacions de places


Els candidats que, tot i reunir els requisits per a l’obtenció de plaça de mobilitat, no obtinguin plaça, passaran a formar part de les llistes d’espera. En cas que es produeixin renúncies, es podran reassignar les places, per ordre de puntuació.

En el cas que decideixis renunciar a la plaça d'intercanvi has de comunicar-ho a la secretaria d'estudiants i docència del teu centre omplint el document de renúncia.(el termini de renúncia a la plaça està tancat. S'obrirà un cop publicada la resolució)

La no presentació de la renúncia s'entendrà com a acceptació de la plaça

 

Nota informativa sobre les beques Séneca


Per al curs 2021-2022 no està previst que es convoqui la beca Sèneca .  

Contacte

 • Gestió Acadèmica
 • Afers Generals i Accés
  Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Rosa)
 • 08028 Barcelona
  Telèfon: 934 021 753
 • sicue@ub.edu
excel HUBc BKC