Col·leccions

Col·leccions del CRBA

Al CRBA es preserva i gestiona una col·lecció zoològica d’aproximadament uns 400.000 exemplars, dels quals més de 300.000 han estat informatitzats i introduïts en una base de dades que es pot consultar al Web de Consulta de Col·leccions.

Des d’un punt de vista cronològic i en funció del seu ús principal aquesta col·lecció es pot dividir en tres grans blocs, la Col·lecció Històrica, la Col·lecció General i la Col·lecció Científica.

La Col·lecció Històrica té el seus orígens en els exemplars que l’any 1847 el Dr. Rafael Cisternas va lliurar al Dr. Antonio Sánchez Comendador i que van ser l’origen del Gabinet d’Història Natural. A partir d’aquell moment la col·lecció es va anar incrementant notablement tal com es posa de manifest en els diferents catàlegs que se’n van realitzar. Aquesta tendència es va estroncar dràsticament el 18 de març de 1938, quan en el context de la guerra civil espanyola un dels bombardeigs del bàndol franquista sobre Barcelona va afectar l’edifici històric de la Universitat. Entre d’altres destrosses, aquest lamentable succés va ocasionar la pèrdua d’una bona part dels exemplars zoològics i de tota la documentació associada a la col·lecció. Per aquest motiu considerem que la Col·lecció Històrica està constituïda per tots els exemplars que es conserven i que són anteriors al 1936.

La Col·lecció General està formada per exemplars de grups zoològics diversos que configuren bona part de la col·lecció que s’exposa a la sala general del CRBA. L’objectiu principal d’aquests exemplars, acompanyats de fotografies i plafons explicatius, és el de servir de material docent pels alumnes de diverses assignatures dels ensenyaments de la Facultat de Biologia. En base a aquest propòsit l’ordenació i exposició dels exemplars segueix un criteri taxonòmic basat en grans grups (Fílums, Classes). En alguns casos concrets l’ordenació segueix altres patrons, com per exemple espècies cinegètiques, d’acord amb les necessitats d’activitats pràctiques de determinades assignatures.

La Col·lecció Científica constitueix la part principal de la col·lecció zoològica del CRBA. El gruix dels exemplars prové de la donació al CRBA de col·leccions d’investigadors especialistes en determinats grups taxonòmics. Quan el nombre d’exemplars i la seva rellevància és notòria, aquestes col·leccions s’identifiquen amb el nom del zoòleg que les va crear, identificar i finalment cedir a la Universitat de Barcelona. Aquestes col·leccions no estan exposades al públic i es guarden a la sala de col·leccions científiques amb sistemes de control de la temperatura i de la humitat.

De la Col·lecció Científica destaquen els exemplars tipus (holotipus, al·lotipus, paratipus), és a dir els espècimens particulars designats pels autors quan descriuen un nou tàxon per a la ciència. La descripció científica, el nom i la designació dels tipus segueixen les normes establertes en el Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica.

El CRBA disposa, a més a més, d’un banc d’imatges de temàtiques zoològiques diverses. El nombre de fotografies que el conforma és de prop de 15.000, totes elles digitalitzades.