Concurs

* CONVOCATÒRIA TANCADA *

Convocatòria fotoNAT-UB 2023

BASES

 

La Universitat de Barcelona convoca el 17è Concurs de Fotografia de Natura fotoNAT-UB2023 i el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la Facultat de Biologia n'és el responsable de l'organització i de la realització.

 

CATEGORIES

Zoologia: fotografia d'animals.

Natura: paisatges naturals o lleugerament transformats -paisatges rurals-, la gea, la fauna i la flora silvestres i la relació de les persones amb la natura.

 

PARTICIPANTS

Tots els membres de la UB, és a dir estudiants, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i membres del col·lectiu Alumni UB. També poden participar alumnes i exalumnes dels cursos de Fotografia de la Natura que organitza el CRBA.

 

PREMIS

Categoria de Zoologia:

•  Un primer premi de 600 €

•  Un segon premi de 400 €

•  Quatre accèssits de 100 € cadascun

Categoria de Natura:

•  Un primer premi de 600 €

•  Un segon premi de 400 €

•  Quatre accèssits de 100 € cadascun

Els premis podran ser declarats deserts pel Jurat.

 

JURAT

El Jurat estarà constituït per un fotògraf professional, un professor de la Facultat de Biologia (UB) i un professional del món de l'edició gràfica. Actuarà com a secretari (sense vot) el Director del CRBA.

 

OBRES

Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies, una a cada categoria o ambdues a la mateixa. Cada fotografia només pot concursar en una de les dues categories. Les fotografies han de ser originals i exclusives de l'autor/a i no han d'haver estat publicades en mitjans impresos ni premiades amb anterioritat.


 

PRESENTACIÓ

Les imatges es presentaran en format JPEG/JPG, amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg.

Identificació

El nom dels arxius de les fotografies presentades ha de començar amb les lletres ZOO si la imatge es presenta a la categoria de Zoologia i amb les lletres NAT si es presenta a la categoria de Natura. Després d'aquestes tres primeres lletres hi haurà el nom i els cognoms de l'autor/a. Finalment hi constarà un número d'ordre (1 o 2).

Exemple:

ZOOJanaPuigPerez1.jpg, ZOOJanaPuigPerez2.jpg

 

 

TRAMESA

Cada fotografia s'haurà de presentar mitjançant un correu electrònic a l'adreça: crba@ub.edu

(cada concursant podrà enviar un màxim de dos correus electrònics). A l'Assumpte caldrà posar: 17è Concurs fotoNAT-UB

En el text del correu hi haurà de constar la següent informació:

1. Per a cada fotografia que es presenti, el nom de l'arxiu, un títol, el lloc i la data de realització.

2. Dades personals segons el col·lectiu:


Alumnes:

•  Nom i cognoms

•  Ensenyament

•  Curs

•  Facultat

•  NIUB

•  Telèfon

 

PDI:

•  Nom i cognoms

•  Departament

•  Facultat

•  Telèfon

 

PAS:

•  Nom i cognoms

•  Departament/Centre/Servei

•  Facultat

•  Telèfon

 

Alumni UB:

•  Nom i cognoms

•  Ensenyament i any de finalització

•  Telèfon

 

Alumnes i exalumnes dels cursos de fotografia del CRBA:

•  Nom i cognoms

•  Any i curs realitzat

•  Telèfon

 

3. En el correu s'hi adjuntarà el fitxer de la fotografia, en format JPG amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg.

 

DATES DE PRESENTACIÓ

De l'1 al 31 d'octubre del 2023.

 

VEREDICTE

El Jurat farà públic el seu veredicte el dimarts dia 12 de desembre del 2023 a les 19:00 a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia.

 

SELECCIÓ DE FOTOGRAFIES

Entre les fotografies presentades, el Jurat en farà una selecció de 40 (20 per cada categoria) que seran les finalistes del concurs. El CRBA comunicarà als autors i les autores d'aquestes fotografies la seva condició de finalistes. A partir de les fotografies finalistes el Jurat atorgarà, si s'escau, els premis corresponents.

 

LLIURAMENT DE PREMIS

Els premis seran lliurats dimarts dia 12 de desembre del 2023 a les 19h a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia. Tot seguit, s'inaugurarà a la seu del CRBA una exposició de les fotografies guardonades.

 

NOTES

•  Les imatges incloses en correus que no compleixin els 3 punts citats a l'apartat "Tramesa" o que s'enviïn fora de termini NO SERAN ADMESES A CONCURS.

•  Les fotografies premiades, els accèssits i les seleccionades quedaran en poder del CRBA, que podrà publicar-les fent-hi constar el nom de l'autor/a.

•  Pel sol fet de prendre part al concurs, les persones participants reconeixen ésser posseïdores del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir els drets d'autor i els drets d'imatge.

•  La UB s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.

•  Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, les persones participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor per la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges i mitjans audiovisuals i informàtics de la UB.

•  Pel sol fet de prendre part, les persones participants accepten les condicions d'aquestes bases i es comprometen a respectar-les.

•  El CRBA solucionarà qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases.