Seccions departamentals

Descobreix les disciplines científiques que abasta el Departament resolent els mots encreuats.

mots encreuats

Horitzontal

  1. Aquesta disciplina s’ocupa de la descripció dels nombrosos tipus de microorganismes (protozous, algues, fongs, bacteris, rickèttsies, virus, etc), de l’estudi de llurs condicions i medis de vida, de llurs relacions amb la natura, de tots aquells casos en què els microorganismes actuen com a patògens en l’home, els animals i les plantes, dels processos industrials que mitjançant microorganismes produeixen aliments (llevats de panificació, formatges, begudes alcohòliques, maduració d’embotits, etc) i de la producció industrial d’antibiòtics, aminoàcids i dissolvents orgànics.

 

Vertical (d'esquerra a dreta)

  1. Les actuacions en l’àmbit d'aquesta disciplina s'adrecen al control i vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais públics i en els indrets habitats que poden generar riscos per a la salut humana.
  2. Part de la biologia que tracta dels paràsits de tota mena i de llur relació amb l’hoste, bé que a la pràctica es limita als protozous, als helmints i als ectoparàsits, deixant de banda els altres microorganismes malgrat que siguin considerats paràsits per definició.
  3. Estudia el funcionament, o fisiologia, de les plantes. D'una manera més concreta, és l'estudi del funcionament dels òrgans i teixits vegetals de les plantes. El camp de treball d'aquesta disciplina, estretament relacionada amb la bioquímica i la biologia molecular, és molt divers, i se centra principalment en: la nutrició de la planta, en especial l'absorció d'elements minerals i les funcions de síntesi; la fotosíntesi; la respiració i transpiració; l'activitat hormonal; la fotoperiodicitat i el ritme circadiari; el creixement i desenvolupament vegetatiu; la reproducció vegetativa o sexual; els fenòmens relatius a l'herència constitueixen una part tan important de la fisiologia que ha arribat a formar una disciplina independent, la genètica.
  4. Aquesta disciplina cobreix un ampli rang de continguts, que inclouen aspectes específics propis dels vegetals; de les disciplines biològiques que s'ocupen de la composició química (fitoquímica); l'organització cel·lular (citologia vegetal) i tissular (histologia vegetal); del metabolisme i el funcionament orgànic (fisiologia vegetal), del creixement i el desenvolupament; de la morfologia (fitografia); de la reproducció; de l'herència (genètica vegetal); de les malalties (fitopatologia); de les adaptacions a l'ambient (ecologia), de la distribució geogràfica (fitogeografia o geobotànica); dels fòssils (paleobotànica) i de l'evolució.
  5. Com a ciència aplicada es basa principalment en la física i la química. Estudia el sòl com a cos i recurs natural a la superfície terrestre o sota aigües someres. Aquesta ciència estudia la formació, la morfologia, els components, les propietats, la classificació, l’avaluació, la distribució geogràfica, els processos de degradació i rehabilitació i les funcions i els serveis ecosistèmics del sòl.

 

Solució