Reglament

Consulta els diferents capítols i articles del reglament de Ciències Fisiològiques.

 

ARTICLE 1

1. El Departament de Ciències Fisiològiques II és la unitat bàsica de docència i recerca de la Universitat de Barcelona que s'encarrega i es responsabilitza d'organitzar i desenvolupar la recerca i la docència pròpies de les àrees de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular i de Fisiologia al Campus de Bellvitge.

2. En el futur el Departament podrà incloure altres àrees de coneixement si així ho determina la Universitat de Barcelona.

3. El Departament de Ciències Fisiològiques II podrà participar, en les activitats de recerca d'altres Campus i d'altres Divisions, en ensenyaments vinculats a Centres integrats en altres Divisions i en ensenyaments els continguts dels quals corresponguin a més d'una Divisió, quan així ho determini la Universitat.

ARTICLE 2

Són competencies dels departaments:

a) organitzar i impartir la docència assignada dins el marc de la programació dels ensenyaments realitzada pels consells d`estudis,

b) organitzar i desenvolupar la recerca,

c) organitzar cursos d'especialització, reciclatge i extensió universitària,

d) fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.

e) promoure la realització de treballs científics, tècnics o artístics, d' acord amb aquests Estatuts,

f) fomentar la relació amb altres departaments,

g) intervenir en el govern de la Universitat, d'acord amb el que preveuen aquests Estatuts,

h) elaborar el seu reglament, que ha de ser aprovat pel consell de divisió,

i) administrar els fons que li siguin atribuïts,i

j) totes les altres que els Estatuts i els reglaments de la Universitat de Barcelona els atribueixen.

ARTICLE 3

Són membres del Departament de Ciències Fisiològiques II:

a) el seu professorat,

b) els seus investigadors,

c) els seus ajudants,

d) l'alumnat matriculat de doctorat, d'acord amb el reglament d'adscripció que s'estableixi,

e) el personal becari o contractat que formalment hi estigui adscrit, i

f) el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit.

ARTICLE 4

1. El Departament de Ciències Fisiològiques II en el seu conjunt, garantirà la realització de les tasques docents que li hagin estat encomanades.

2. El Departament es responsabilitzarà de potenciar la tasca investigadora i docent dels seus membres i, en l'àmbit de les seves competències, de la continuada millora de la formació dels estudiants i graduats.

ARTICLE 5

El Departament de Ciències Fisiològiques II tindrà un Consell de Departament, un Director, un Secretari, una Comissió Permanent i aquelles Comissions que siguin establides i regulades pel Consell de Departament.

ARTICLE 6

1. Sense perjudici de la unitat de direcció i de la imprescindible coordinació orgànica, el Departament de Ciències Fisiològiques II s'organitza en Unitats Internes definides amb criteris d'afinitat en tasques docents i de recerca.

2. Tot el personal docent i investigador del Departament estarà adscrit a alguna unitat interna.

ARTICLE 7

1. El Consell de Departament és el seu òrgan de govern i en formen part:

a) tot el seu professorat ordinari amb dedicació a temps complet.

b) una representació, no superior al 25% dels professors ordinaris amb dedicació a temps complet, a elegir entre els professors del Departamen no contemplats en l'apartat a), amb un mínim d'un professor per cada unitat que en tingui adscrits,

c) els investigadors que hi estiguin adscrits,

d) una representació, no superior al 25% dels membres de l'apartat a), dels ajudants del Departament, amb un mínim d'un per cada unitat que en tingui adscrits,

e) una representació, no superior al 30% dels membres de l'apartat a), dels becaris i d'altres contractats, amb un mínim de 1 per cada unitat interna que en tingui adscrits,

f) una representació de estudiants igual al 30% del total dels membres del Consell. El 25% del col.lectiu d'estudiants serà escollit entre els estudiants de doctorat adscrits al Departament, i el 75%, restant, entre els estudiants dels ensenyaments en els que hi participa el Departament,

g) una representació, no superior al 20% dels membres de l'apartat a), del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.

2. En cas que el percentatge dels diversos col.lectius no resultés un número sencer, es considerarà la unitat inferior si el decimal és inferior a 0,5, i la unitat superior si és superior o igual a 0,5 sempre i quan s'acomplis l'article 34.2 dels Estatuts. En cas contrari, l'estament que li correspongués a un decimal menor arrodoniria els seu nombre de representants a la unitat inferior.

ARTICLE 8

Els col.lectius presents per representació proposaran al Consell, per a la seva aprovació, les normes d'elecció i revocació de llurs representats. En cap cas, la durada de la representació podrà ser inferior a un any ni superior a tres. L'elecció dels representants dels estudiants es regularà per la Normativa electoral dels Estudiants de la Universitat de Barcelona.

ARTICLE 9

El consell de departament ha d`elaborar cada tres anys una memòria i un programa d`activitats on s`incloguin les vessants de docència, recerca i prestació de serveis específics a agents i institucions socials. La memòria i el programa que han de ser actualitzats anualment s`han de fer públics i s`han de trametre a les instàncies corresponents.

ARTICLE 10

Són funcions del consell de departament

a) elaborar el seu propi reglament,

b) elaborar el pla anual d`activitats docents i de recerca,

c) planificar les despeses del departament i fer-ne el seguiment,

d) informar sobre la provisió de places vacants i elevar la proposta dels membres pertinents de les comissions de selecció del professorat,

e) participar en els procediments de selecció del personal acadèmic i de provisió de llocs de treball del personal d`administració i serveis que hi siguin adscrits,

f) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres i emetre'n informe,

g) nomenar la Comissió Permanent,

h) nomenar aquelles Comissions que hom cregui convenient per dur a terme tasques d'informació i d'assessorament al Consell de Departament,

i) establir les normes d'ùs de les instalacions i serveis generals del Departament,

j) elaborar els programes de doctorat i proposar la seva aprovació a la Junta de Govern de la Universitat,

k) aprovar la direcció de les tesi doctorals adscrites al departament.

l) totes les altres que els Estatuts i els reglaments de la Universitat de Barcelona li atribueixin.

ARTICLE 11

El director del departament és elegit en primer torn per majoria absoluta del consell de departament entre els catedràtics que en formen part. Si només hi ha un sol catedràtic candidat i aquest no obté la majoria absoluta, s'ha d'obrir un segon torn, en el qual pot ser candidat qualsevol professor ordinari, i també cal majoria absoluta. En cas de precisar un tercer torn, bastaria la majoria simple per l'elecció de director.

ARTICLE 12

Són funcions del Director del Departament:

a) presidir les reunions del consell de departament i, d'acord amb les directrius fixades pel Consell, aquestes altres:

b) dirigir i coordinar l`activitat del Departament,

c) representar el departament davant les instàncies universitàries i, si escau, davant les no universitàries,

d) administrar les partides pressupostàries assignades al departament,

e) convocar i presidir les reunions de la comissió permanent,

f) totes les altres funcionsque els Estatuts i els reglaments de la Universitat de Barcelona li atribueixin

 

 

ARTICLE 13

1. A proposta d'almenys una quarta part dels membres del Departament es podrà presentar moció de censura per a la revocació del Director.

2. Per adoptar la moció de censura es requereix que el candidat alternatiu sigui secundat per la meitat més un dels membres del Consell.

ARTICLE 14

En casos d'absència, vacant, malaltia o altra causa legal, el Director del Departament serà substituït pel Secretari i en cas d'absència d'aquest, pel professor ordinari membre de la comissió permanent més antic. Si dos o més professors tenen la mateixa antiguitat, el substituirà el de més edat.

ARTICLE 15

1. El Secretari del Departament és elegit pel consell, a proposta del director, entre els professors amb dedicació a temps complet. La proposta haurà de ser aprovada per majoria simple. El secretari col.labora en la coordinació del departament i és fedatari dels seus acords.

2. Cada nou director de departament proposarà un secretari al consell, que haurà de ser acceptat per majoria simple.

3. El director de departament podrà proposar al consell el canvi de secretari que haura de ser aprovat per majoria simple.

ARTICLE 16

Són funcions del Secretari:

a) col.laborar en la coordinació del Departament agilitzant els tràmits administratius,

b) realitzar la convocatòria de les reunions per indicació del Director, i també les citacions als membres del Consell,

c) donar fe dels acords del Consell de Departament,

c) rebre les actes de comunicació dels membres del Consell i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals s'hagi de tenir coneixement,

d) preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.

e) expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.

f) validar les dades utilitzades en la distribució i optimització de recursos

g) controlar i actualitzar l'inventari de bens i materials del Departament

h) totes aquelles altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari.

ARTICLE 17

La substitució temporal del secretari correspon al membre més jove de la comissió permanent.

ARTICLE 18

1. El Departament tindrà una Comissio permanent anomenada pel Consell de Departament.

2. Són membres de la Comissió Permanent el Director del Department, el Secretari i els coordinadors de cada unitat interna.

3. Son funcions de la comissió permanent:

a) assesorar al Director del Departament en les tasques de govern,

b) elaborar els punts a tractar en els Consells de Departament,

c) aquelles funcions que li pugui delegar el Consell de Departament.

ARTICLE 19

El Consell de Departament es reunirà, com a mínim, cada tres mesos i sempre que el Departament s'hagi de pronunciar sobre els temes següents:

a) reglament de règim intern,

b) canvis dins del plà annual d'activitat docent,

c) canvis a les dotacions pressupostàries planificades a les despeses del Departament.

d) crovisió de places vacants,

e) nomenar representants del Departament a totes les Comissions que requereixin representació departamental.

ARTICLE 20

1. El Departament de Ciències Fisiològiques II s'organitza en tres Unitats: Bioquímica, Biofísica i Fisiologia.

2. En cas de que una unitat deixés de tenir professors ordinaris amb dedicació a temps complet, els seus membres s'integrarien en una de les unitats restants, d'acord amb els criteris de l'article 6 i prèvia aprovació del Consell de Departament.

3. Els canvis d'adscripció dels membres de les unitats internes podran ser proposats per les persones interessades o per les unitats afectades i haurà d'esser aprovades pel Consell de Departament.

4. L'adscripció de nous membres del Departament a la unitat interna corresponent serà aprovada pel Consell del Departament d'acord amb els criteris de l'article 6.

ARTICLE 21

1. Cadascuna de les unitats escollirà un coordinador d'entre els seus professors ordinaris a temps complet, i es podrà proposar un secretari.

2. El coordinador de cada unitat serà membre de la comissió permanent del departament.

3. Cada unitat elaborarà un reglament de règim intern que serà aprovat pel Consell de Departament.

ARTICLE 22

Correspon a cada unitat:

a) Coordinar la docència assignada a la unitat dins el marc de la programació dels ensenyaments.

b) Proposar al Consell de Departament el Pla Anual d'Activitats Docents corresponent a la unitat, i la distribució entre els seus membres de les tasques assignades. En la distribució de la tasca docent, la unitat, tot atenint-se a la normativa vigent de la Universitat de Barcelona sobre règim de dedicació exclusiva del professorat, podrà proposar una participació particularment intensiva d'un o més dels seus professors en tasques de recerca.

c) Planificar les despeses derivades de les activitats docents pròpies, i administrar les dotacions pressupostàries corresponents, sota la responsabilitat del Director del Departament.

d) Proposar al Consell de Departament els criteris d'avaluació de les assignatures pròpies de la unitat.

e) Proposar al Consell de Departament programes de doctorat propis, i la participació en programes de Doctorat d'altres Departaments.

f) Elevar informe al Consell de Departament sobre les tesis doctorals relacionades amb la unitat.

g) Proposar al Consell de Departament cursos d'especialització, reciclatge i extensió universitària.

h) Informar al Consell de Departament sobre les llicències de professorat de la unitat.

i) Elevar al Consell de Departament informe sobre la provisió de places de professorat vacants de la unitat.

j) Participar en els procediments de selecció del personal acadèmic corresponent a la unitat.

k) Conèixer els plans individuals de docència dels professors corresponents a la unitat, i elevar informe sobre ells al Consell de Departament.

l) Elaborar la part corresponent de la Memòria i del Programa d'Activitats del departament a que fa referència l'article 37 dels Estatuts de la Universitat.

m) Fomentar la renovació pedagògica dels professors de la unitat.

n) Fomentar la relació amb professors del propi i d'altres Departaments.

o) Proposar al Consell de Departament representants als Consells d'Estudi, i a totes les Comissions que ho requereixin.

p) Informar les propostes de nous ensenyaments.

q) Tot allò altre que li atribueixi el Reglament del Consell de Departament.

ARTICLE 22

1. El Departament de Ciències Fisiològiques II promourà la formació d'equips de recerca en relació amb programes específics.

2. Els equips de recerca podran tenir caràcter interdepartamental, i podran ésser-hi adscrits, temporalment, i en les condicions reglamentàries que hi siguin aplicables, estudiants i persones alienes a la Universitat.

3. Cada equip de recerca escollirà un Director d'equip. En el cas que el Director d'equip no pertanyi a la Universitat de Barcelona, un dels membres que hi pertanyi serà nomenat responsable d'aquest als efectes administratius.

4. El Director de l'equip de recerca informarà al Consell de Departament per l'elaboració del Programa i de les Memòries a que fan referència els Estatuts de la Universitat.

5. Els equips de recerca podran establir contactes i convenis de recerca o de prestació de serveis i assessorament amb entitats i organismes públics i privats o amb persones físiques, d'acord amb els Estatuts de la Universitat.

6. Els Equips de Recerca precisaran els seus membres, característiques d'ubicació, i la relació del material inventariable de que disposen.

ARTICLE 23

Queda garantit:

1. La distribució homogènea de l'espai de que disposa el Departament entre les seves unitats funcionals, atenent a:

a) Uns mínims comuns.

b) Uns complements depenents de la distribució del professorat segons plantilla de la Universitat, la distribució dels investigadors i els programes de recerca elaborats pel Consell de Departament.

2. L'ús comú de les instalacions i serveis generals del Departament, segons les normes que estableixi el Consell de Departament.

3. L'ús general del material adquirit amb recursos generals de la Universitat, segons les normes que estableixi el Consell de Departament. L'ús del material inventariable, adquirit a càrrec de programes específics de recerca, es farà sota la responsabilitat dels respectius equips durant llur execució. L'ús ulterior d'aquest material es farà segons les normes establertes per la Comissió de Política Científica de la Universitat.

 

ARTICLE 24

Sota el control del Secretari del Departament existirà un inventari únic dels bens i materials del Departament, que es mantindrà actualitzat seguint els criteris generals dictats per Gerència o el Rectorat de la Universitat. Malgrat que l'inventari serà únic, en ell hom farà constar la Unitat Funcional responsable de la cura, manteniment i custòdia del bé inventariat.

ARTICLE 25

Si en un futur la modificació dels Departaments de la Universitat de Barcelona, prevista en l'article 42 dels Estatuts, suposa la separació d'alguna de les àrees de coneixement o d'alguna unitat de l'actual Departament de Ciències Fisiològiques II, la distribució de l'espai, del personal administratiu i laboral, i del material adquirit amb recursos generals de la Universitat es farà d'acord amb els criteris generals establerts per la Junta de Govern. El material inventariable adquirit mitjançant recursos destinats a programes específics es distribuirà d'acord amb l'adscripció del grup de recerca corresponent.V. Gestió de recursos

ARTICLE 26

A proposta d'almenys una quarta part dels membres del Departament, el Consell del Departament celebrarà reunió extraordinària per debatre i votar modificacions d'aquest Reglament.. La votació serà nominal i secreta, i la modificació serà aprovada per majoria absoluta dels membres del Consell.

 

Comparteix-ho: