Grups de recerca

Grups de recerca de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

Consulta el diferents grups de la secció departamental.

  • Objectiu

CLOD investiga els processos d’interacció comunicativa i lingüística en context escolar entre mestres i alumnes. Allò que ens interessa fonamentalment és analitzar la metodologia i les estratègies que utilitzen els/les mestres per crear situacions comunicatives a l’aula adequades per tal de promoure la competència lingüística del seu alumnat. Al mateix temps ens interessa assessorar als mestres i a les mestres per tal de millorar aquestes estratègies i la metodologia utilitzada. Durant aquests dos anys hem elaborat diferents instruments per tal d’analitzar de manera sistemàtica les sessions de classe, així com els Grups de Discussió que hem portat a terme amb els/les mestres.

  • Objectius

L'activitat del Grup d'Investigació en Gerontología (GIG) s'inicia en 1994 des del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Treballant des d'una perspectiva del cicle vital, els objectius que pretén aconseguir el grup són dos:
• Generar coneixements científics contextualitzats al nostre entorn sobre alguns aspectes de la psicologia de l'envelliment. 
• Aportar elements de reflexió i materials que permetin millorar la docència relacionada amb l'envelliment i la formació de professionals en aquest àmbit.

 

  • Objetivos

El grupo se constituyó hacia el año 1997 en torno a un proyecto de observación del comportamiento infantil en periodos de actividad espontánea, en el que participaron algunos investigadores de diferentes ‘departaments' de la Facultat de Psicologia de la UB. Desde su origen el grupo ha estado abierto a diferentes sensibilidades y ha colaborado en estudios diversos, si bien su principal objetivo se centra en identificar comportamientos antisociales y plantear formas de intervención ‘in situ'. Las experiencias grupales, ya desde el parvulario, generan algunas situaciones conflictivas que pueden considerarse previas a una forma de comportamiento antisocial. En los últimos proyectos nos hemos centrado en la etapa adolescente y en particular:

a) identificar los comportamientos antisociales (CAS), los entornos de aparición más frecuentes;

b) conocer las causas atribuidas a estos comportamientos por parte de los propios adolescentes;

c) conocer aspectos relevantes de los adolescentes y sus entornos cara a impulsar una reflexión sobre posibles formas de intervención en el marco grupal escolar

Pàgina web del grup

 

  • Objetivos

El foco fundamental del trabajo de GRINTIE es el estudio de los procesos de influencia educativa, es decir, los procesos, de carácter esencialmente interpsicológico, a través de los cuales los educadores (profesores, padres...) ayudan a los aprendices (alumnos, hijos...) a construir conocimiento en el marco de las situaciones educativas. Este estudio se lleva a cabo desde una perspectiva psicoeducativa de inspiración constructivista y socio-cultural.

• Estudi dels processos d’ensenyament-aprenentatge del català en alumnes nouvinguts.
• Estudi dels processos d’identitat i d’integració cultural dels adolescents immigrats.

  • Objectius

- Estudi dels processos d’ensenyament-aprenentatge del català en alumnes nouvinguts.

- Estudi dels processos d’identitat i d’integració cultural dels adolescents immigrats.

  •  

  • Objectius

LEAC-UB investiga com a línia principal l'ús combinat d'estratègies de comprensió lectora i composició escrita per a l'aprenentatge de continguts curriculars i l'impacte de diverses variables (tipus de tasques, objectius proposats, creences epistemològiques, concepcions sobre lectura i escriptura) en la qualitat dels productes escrits i en l'aprenentatge que es realitza a través de textos.

La nostra recerca s'emmarca en el paradigma socio-constructivista i assumeix que llegir i escriure són veritables eines conceptuals que sota determinades condicions transformen el coneixement. Estem interessades en comprendre aquests processos i condicions per a incrementar el coneixement científic i per identificar criteris susceptibles d'optimitzar la pràctica en aquest àmbit.

El gruix de la nostra recerca s'ubica a l'Educació Secundària (ESO i Batxillerat) i a la Universitat , a través de diversos projectes que s'afegeixen i continuen el citat més amunt. Entre ells, destaca "Lectura, escriptura i adquisició de coneixements en Educació Secundària i Educació Universitària: variables personals, objectius i característiques de la tasca en la realització de síntesis a partir de múltiples fonts" (SEJ2005-08434-C02-02/EDU; IP: M. Miras) i “Llegir i escriure per aprendre a la universitat: impacte de les concepcions en la comprensió de textos en tasques de lectura, resum i síntesi” (EDU2009-14278-C02-02; IP: I. Solé).

Alguns estudis concrets se situen a l'Educació Infantil -processos d'alfabetització inicial en aproximacions instruccionals diferenciades-, i també a l'Educació Primària, vinculats a l'ús d'estratègies de lectura i escriptura per aprendre.

 

 

  • Objectius

Les investigacions de la UTAC s'insereixen en el àmbit dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC), el desenvolupament del llenguatge assistit i les tecnologies de suport per a la discapacitat. Les activitats de la UTAC es van iniciar l’any 1995.
La UTAC www.utac.cat és un servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Comprèn la UTAC Sírius, concertada amb el Departament de Benestar Social i Família i la UTAC Ensenyament, concertada amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La recerca és una de les seves activitats importants, si bé també es planteja com a objectius prioritaris la formació i la transmissió de coneixements i tecnologies a la societat. El servei s'adreça a les persones, infants i adults, amb discapacitat motriu que requereixen formes augmentatives i alternatives de comunicació i d'accés a l'ordinador, control d’entorn, joc adaptat i mobilitat assistida.
En resum, les funcions de la UTAC són l'avaluació, la intervenció i el seguiment dels usuaris, per donar suport al seu desenvolupament,  participació i inclusió social; l’assessorament i la cooperació amb els familiars, els professionals i les institucions; la divulgació, la formació i la recerca, per tal de proporcionar eines als professionals, als familiars i als propis usuaris, i de contribuir a la sensibilització de la societat.

  •  

Grups de recerca de Processos Cognitius

Consulta el diferents grups de la secció departamental.

Our research is focused on the study of infant speech perception abilities, attention development and early language acquisition processes, both in normally developing infants (monolingual and bilingual) and in infants at risk for language and neurocognitive disorders.  

Our methodological approach is mainly behavioural, with procedures that rely on attention, visual fixation and orientation latency measures.

Early language differentiation abilities, native language recognition, phonetic categorization of native and non-native speech sounds, the  beginnings of word segmentation, phonological encoding and word recognition processes are but some of the areas of research that we have developed in the UB infant Lab now located close to the Hospital Sant Joan de Déu.

http://www.ub.edu/APAL/

El nostre grup de recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL) és un equip inter-universitari (UB/UOC) que està interessat en l’estudi del processament del llenguatge, concretament en la comprensió i producció del llenguatge en adults i en nens i nenes amb o sense patologia associada al llenguatge (TEL/TDL, TEA, Dislèxia, etc.). Estem estudiant els aspectes gramaticals, referencials i conceptuals relacionats amb el processament lingüístic en temps real i el desenvolupament d’aquests processos en nens i adults. Per tal fi, utilitzem diferents metodologies com el paradigma del ‘món visual’ basat en el registre de moviments oculars en contextos de comprensió lingüística i/o visual, o bé, de producció lingüística associada a la percepció d’esdeveniments o objectes, i altres metodologies conductuals. Finalment, també estem interessats en les habilitats cognitives que donen suport al desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.

https://grecil.wordpress.com/

The Cognition and Brain Plasticity group of research is located at the Bellvitge Health Science Campus at the University of Barcelona, Bellvitge Hospital in Hospitalet de Llobregat, near Barcelona (Spain). The group is adscribed to the Department of Basic Psychology,Faculty of Psychology - University of Barcelona and the IDIBELL (Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge). The group belongs to the research Consolidated Group "Cognitive Neurodynamics and Mental Disorders". Its main focus of research is cognitive neuroscience of language and executive function, particularly on language learning, bilingual processing and human action monitoring (human error detection and correction processes). To reach this goal we use a combination of different neuroimaging techniques (electrophysiological and magnetic resonance imaging) that are crucial in order to better understand human cognitive functions. The last years we have also been very interested in developing new paradigms related to the main research questions in which we are currently interested: how do we learn a new language? In this respect, we have carried out a large number of experiments with the aim of evaluating and testing different models, which will be further explored using neuroimaging tools. Also, we have been also studying in which degree genetic variability related to certain neurotransmitters (dopamine) influences cognitive processing, and specially, the way in which we process erroneous actions and reward experiences. Finally we are interested in brain plasticity. In this line, we are involved in the use of musical therapy for therapeutic use in patients with stroke. 

The group began in the 80s and since then it has been actively working. The first publication goes back to 1985 (Diez-Chamizo, Sterio, & Mackintosh, QJEP, 37B, 235-253).

In his classic 1981 (L&M, 12, 239-260) work about spatial localization by the rat, Morris claimed that his results provided support for O'Keefe and Nadel's (1978, The hippocampus as a cognitive map. Oxford University Press) mapping theory (which assumes that spatial learning differs radically from standard conditioning) but no definite evidence that the processes underlying the formation of a map or its use in behaviour are distinct from those processes explored in traditional studies of associative learning. However he suggested that "systematic comparisons could be possible using procedures known to reveal phenomena characteristic of instrumental and/or classical conditioning, like latent inhibition and blocking" (p.259). To develop such systematic comparisons has been our main research interest for the past 25 years, mainly in collaboration with Professor N.J. Mackintosh. Complementary, the group is also interested in other themes, with non-spatial tasks, related with associative learning.

www.gracec.info

Our research is carried out within the group of Vision and Control of Action and the Institute for Brain, Cognition and Behaviour (IR3C). Our perspective assumes strong relations between perception and action. Action is traditionally regarded as a final product mediated by cognitive activity and started by the stimulation of our sensory systems. We think that this view is quite limited. Thus, we try to emphasize the motor contribution to sensory processing as well. 
Within this framework, we mainly address temporal aspects in perception and action by using different tasks that usually involve synchronisation, interception and time-related perceptual judgements. We use different methodologies to tackle our questions empirically: virtual really, eye and motion tracking, psychophysics and neuroimage. If you want to know more, just click on the research link and... 

VISCA group creates an interdisciplinary research group on visual science and action control unique in Catalonia. We have a background in Psychology, Neurobiology, Computational modeling and Physics. We have an up and running laboratory with online tracking systems, e.g. binocular EyelinkII eye tracker, and advanced stimulus presentation software.

http://www.ub.edu/viscagroup/

Comparteix-ho: