Consell Departament

 

D’acord amb l’article 5 del Reglament del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona, són membres del Consell de Departament:  

1.     El personal acadèmic doctor;  

 

2.     Un representant de l’altre professorat.  

 

3.     Tres representants de l’alumnat matriculat de doctorat, investigadors en formació i investigadors contractats.   

 

4.     Cinc representants dels estudiants dels ensenyaments de grau del Departament i un representant dels estudiants dels ensenyaments de màster del Departament.   

 

5.     Un representant del personal d’administració i serveis.  

 

La suma dels membres dels apartats b, c, d i e mai podrà ser superior al nombre de membres de l’apartat a.