Recerca

Recerca

Si bé la recerca del Departament de Física Aplicada, com el seu nom indica, té una forta component de transferència de tecnologia i coneixement que va des del sector industrial fins a la salut i la seguretat ciutadana, no es pot oblidar tampoc la part de recerca bàsica que continua desenvolupant. Fruit d’aquesta doble component és el reconeixement de quatre Grups de Recerca Consolidats (GRC) liderats per membres del Departament, i la seva participació en dos GRC liderats per altres departaments o entitats:

La Secció de Física Aplicada i Enginyeria Física lidera els grups Materials per l’Energia, Fotònica i Catàlisi (ENPHOCAMAT), Estructures en capa fina per l'energia i les telecomunicacions (GECFET), i participa en el grup Micronanotecnologies i nanoscòpies per dispositius electrònics i fotònics (MIND).

La Secció d’Òptica lidera el grup de recerca en Enginyeria de Fronts d'Ona (EFO).

La Secció de Meteorologia lidera el GRC que porta el mateix nom (METEOROLOGIA), i participa en el GRC de Earth Science del Barcelona Supercomputing Center.

Aquesta recerca es porta a terme per tots els membres del Departament, tant investigadors de programes com Ramon i Cajal i Juan de la Cierva, com els propis professors, el que permet enriquir la seva docència de segon i de tercer cicle amb una continua actualització del coneixement. 

Comparteix-ho: