Condicions de la reserva de plaça

 

Els candidats i les candidates admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150€ en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca el curs anterior.

El pagament de 300€ es realitzarà a compte de la matrícula i s’haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de la generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l’interessat/da mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l’estudiant finalment no es matriculi al màster.

Una vegada satisfet l’esmentat import, caldrà enviar una còpia del pagament a l’adreça electrònica mmuu.dret@ub.edu en un termini màxim de tres dies naturals des de la realització del pagament. Si transcorregut aquest termini no s’ha rebut el correu de confirmació de l’abonament es perdrà la reserva de plaça.

Comparteix-ho:

Condiciones de la reserva de plaza

 

Los candidatos y candidatas admitidos deberán hacer un pago de 300 € en concepto de reserva de plaza, o de 150€ en caso d’estudiantes de la UB que hayan obtenido una beca en el curso anterior.

El pago de 300€ se realizará a cuenta de la matrícula y deberá hacerse efectivo en el plazo de siete días naturales (inprorrogables) desde la fecha de generación del recibo de pago, la cual será debidamente notificada al interesado o interesada mediante correo electrónico. Este importe no se devolverá en caso de que el estudiante finalmente no se matricule al máster.

Una vez satisfecho dicho importe, habrá que enviar una copia del pago a la dirección electrónica mmuu.dret@ub.edu en el plazo máximo de tres días naturales desde la realización del pago. Si transcurrido este plazo no se ha recibido el correo de confirmación del abono se perderá la reserva de plaza.