Gestió de la qualitat

El sistema de qualitat de la Facultat de Dret pren com a referència els estàndards i directrius  per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior adoptats pels ministres d’Educació europeus el 2005 a Bergen, segueix les directrius establertes per les agències de qualitat en el programa AUDIT  i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

La Facultat de Dret reafirma el seu compromís amb la gestió de la qualitat definint i documentant els diferents mecanismes i processos necessaris per dur a terme el procés de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el procés de seguiment —i, si escau, el procés de modificació de les titulacions—, i garantir la millora continuada de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. A més, i d’acord amb els principis de qualitat i transparència (ESG 1.7), la Facultat té establerts procediments per publicar informació actualitzada, imparcial i objectiva de les titulacions, dirigida als diferents grups d’interès.

El 2009, l’AQU Catalunya va certificar el model d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat, el qual es basa en:

  1. La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programa, com a eina per desplegar la política i els objectius de qualitat.
  2. L’organització de la gestió basada en processos. Per això s’ha elaborat:
  • Un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació universitària, i
  • La descripció d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels procediments específics de qualitat (PEQ).
  • L’elaboració d’un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d’indicadors del sistema de gestió per mesurar les activitats que s’estan duent a terme.
  • La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, els informes de seguiment, els informes d’acreditació, i les dades i els indicadors dels graus i els màsters universitaris de la Facultat.
  • Una revisió interna del sistema per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo. 
Comparteix-ho: