Representació d'estudiants

La Universitat de Barcelona, pel desenvolupament efectiu i eficaç de les seves missions, compta amb uns òrgans representatius dels diferents col·lectius que formen part de la Universitat, amb diferents atribucions cadascun i regulats a través de l’Estatut de la UB.

La participació del col·lectiu dels estudiants és molt important pel funcionament dels diferents òrgans de govern col·legiats i de gestió de la Universitat. L’elecció dels seus representants es regeix per la normativa electoral d’aquest col·lectiu (Reglament d’eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums de l’alumnat de la UB, aprovat pel Plenari del Consell de l’Alumnat el 21 de juny de 2012 i pel Claustre Universitari el 12 de juliol del 2012).

Pel que fa a les Facultats, els òrgans col·legiats en que tenen representació els estudiants són: la Junta de Facultat, els Consells d’Estudis i els Consells de Departament.

El Reglament de la Facultat de Dret, en la seva última versió aprovada per la Junta de Facultat en la sessió de 21 de juliol de 2015 i ratificat per acord del Consell de Govern en sessió de 16 de desembre de 2015, preveu el tant per cent de representació de cadascun dels col·lectius. Respecte a la Junta de la Facultat de Dret, un 30% dels seus membres són estudiants, inclosos els de doctorat. A més, els estudiants tenen representació a les diferents Comissions delegades de la Junta de la Facultat. Així, per exemple, la Comissió Acadèmica, està integrada per un nombre d’estudiants equivalent al 30% del total de membres de la Comissió. 

A cada Consell d’Estudis de la Facultat hi ha una representació de l’alumnat matriculat a l’ensenyament en nombre igual a la representació dels professors i les professores membres del Consell. També, en els Consells de Departament hi ha una representació de l'alumnat dels ensenyaments de tots els nivells docents, segons es preveu en els Reglaments de cadascun dels Departaments de la Facultat de Dret. 

Comparteix-ho: