Documentació específica

Documentació acadèmica

 

Persones que ja han finalitzat els estudis:

  • Còpia del títol universitari o del resguard de pagament dels drets d'expedició (no és necessari en el cas que aquesta informació consti al certificat acadèmic). 
  • Còpia del certificat acadèmic amb la mitjana ponderada dels estudis universitaris d'accés. 

 

L'alumnat que ha cursat els estudis a la Universitat de Barcelona no han de presentar aquesta documentació.

 

 Persones que finalitzin els estudis abans de la matrícula (juliol/setembre):

  • Còpia de l'expedient acadèmic amb la mitjana ponderada dels estudis universitaris d'accés.

 

 Persones amb titulació estrangera

  • Còpia del títol o equivalent i del certificat acadèmic amb les qualificacions obtingudes i la mitjana ponderada traduït i/o legalitzat segons procedeixi. Si el títol estranger ha estat homologat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte només cal presentar la credencial d'homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitari de grau emesa pel ministeri.

 

Altra documentació

  • Currículum detallat
  • Carta de motivació o escrit justificatiu de l'interès pel màster.
  • Còpia del DNI o passaport
  • Certificació de la institució o empresa on hagi desenvolupat les activitats pedagògiques en què constin les activitats desenvolupades, les dates i una memòria justificativa en què es descriguin i s'argumentin les competències adquirides durant aquesta activitat.

 

Una vegada confirmada la sol·licitud podreu afegir la documentació requerida mitjançant el mateix formulari electrònic.

MOLT IMPORTANT: Les persones que no presentin la documentació requerida i/o no facin el pagament de la taxa de preinscripció seran excloses del procés de selecció.

L’admissió definitiva està condicionada a l'acreditació de la titulació (títol i certificat acadèmic original) abans del període de matrícula. L'alumnat que ha cursat els estudis a la Facultat d'Educació no ha de presentar aquesta documentació.