Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
Español English UB
Imatge de diagramació
Requisits dels documents acadèmics expedits a l'estranger Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts,en els casos que correspongui.

Traducció oficial de documents acadèmics

 

Concepte

Els documents que no hagin estat expedits en castellà, en català o en anglès* han de presentar-se acompanyats de la corresponent traducció oficial al castellà o al català. En els cas de documents que han de ser legalitzats la traducció oficial s'ha de realitzar un cop s'ha conclòs el tràmit de legalització del mateix i, per tant, la traducció oficial ha d'incloure el procediment de la legalització de signatures .

IMPORTANT: la presentació de la traducció oficial no eximeix de presentar el document original.

* Acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de data 5 d'octubre de 2010.

 

Procediments afectats

La presentació de la traducció oficial és imprescindible per a la tramitació de diferents sol·licituds, com són:

  • Estudi d'equivalència de títol per a l'accés a estudis oficials de màster universitari i doctorat
  • Estudi d'equivalència de títol per a l'accés a màsters i programes propis del grup UB
  • Convalidació parcial d'estudis estrangers
  • Homologació del títol de doctor

 

 

Documents que han d'estar traduïts

 

  • Títols Acadèmics
  • Certificats Acadèmics
  • Certificat emès pel Ministeri d'Educació i Ciència del país que expedeix el document, o de l'organisme competent, que acrediti que el títol obtingut per l'estudiant permet accedir a estudis de màster universitari / doctorat
  • Suplement Europeu al Títol (SET)
  • Altres documents necessaris per resoldre la sol·licitud que siguin requerits pels òrgans de la UB competents per resoldre el procediment que correspongui

 

Tipologies de traduccions vàlides

 

A. Traducció oficial realitzada per traductor/intèrpret jurat legalment inscrit a Espanya:

Per a que la traducció oficial sigui vàlida el traductor/intèrpret ha de formar part de la "Llista actualitzada de traductors-intèrprets jurats" que publica el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC).

El contingut de la traducció oficial ha de ser coincident amb la totalitat del document original, inclòs el procediment de legalització.

La traducció ha d'incloure el segell de l'intèrpret/traductor.

B. Traducció oficial realitzada per representació diplomàtica:

Les representacions diplomàtiques dels països d'origen o destí dels documents poden traduir o validar traduccions.

En qualsevol dels dos casos, la representació diplomàtica que realitzi o validi la traducció ha de certificar l'exactitud de la traducció i el contingut de la mateixa ha de ser coincident amb la totalitat del document original, inclòs el procediment de legalització.

Les representacions diplomàtiques normalment incorporen al document un certificat similar al següent:

Veure exemple de traducció per ambaixada/consolat

C. Per traductor oficial a l'estranger:

Per a que aquesta traducció sigui vàlida cal que la signatura del traductor estigui degudament legalitzada.


 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Suport Academicodocent
Última actualització o validació:19.01.2015