Participació dels estudiants

La participació dels estudiants és clau per tenir veu i vot en aquelles decisions que afecten els ensenyaments, la governança de la Facultat i la Universitat i la vida al Campus.

Aquest espai pretén informar sobre les diferents vies de participació estudiantil i animar a la participació. Amb aquesta finalitat, pots fer arribar al Secretari Acadèmic i Estudiants de la Facultat, un comentari, reflexió o proposar alguna acció de participació que no estigui reflectida en aquesta pàgina mitjançant un missatge a sc.educacio@ub.edu. En el cas de proposar una acció has d'adjuntar les següents dades: nom i resum l'acció i enllaç o document de l'acció si escau.

Com a estudiant pots implicar-te activament en la governança de la Universitat participant en els òrgans de govern de la Universitat i de la Facultat, formant part del Consell d'Estudiants o assumint la funció de delegat/a.

A la Universitat de Barcelona, els estudiants podem ser membres representants dels següents òrgans de govern:  

Claustre Universitari: el Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. La representació d’estudiants està distribuïda proporcionalment per facultats i escoles universitàries fins a un total de 90 membres, incloent-hi l’alumnat de doctorat.  

Consell de l’Alumnat: és el màxim òrgan de representació de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. És l’encarregat, en l’àmbit universitari, de generar el debat i el seguiment posterior de les polítiques generals de la Universitat.  

Consell de Govern: el Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-los en els àmbits d’organització dels ensenyaments i la docència, de recerca, de recursos humans i econòmics i d’elaboració dels pressupostos. En la seva composició s’hi inclouen cinc estudiants de grau o màster i un estudiant de doctorat, escollits pel Consell de l’Alumnat.

Consell Social: el Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa a la Universitat, i la seva composició i funcions estan definides per la Llei d’universitats de Catalunya. L’alumnat hi té representació mitjançant un estudiant escollit pel Consell de l’Alumnat.  

Preguntes freqüents: 

► Com puc participar com a estudiant en els òrgans de govern? Per a més informació sobre com participar com a estudiant en els òrgans de govern (normatives, reglaments, ajuts i subvencions) pots consultar la pàgina web Consell de l'alumnat.

► On puc consultar els processos d’eleccions? La participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona és imprescindible per a la cooperació educativa i per a l’enfortiment d’una societat democràtica i de la comunitat universitària. Així doncs, les eleccions d’estudiants són el mecanisme pel qual es designen els estudiants que et representaran en els diferents òrgans de govern, i estan regulades pel Reglament corresponent.    

El Reglament de la Facultat d’Educació és el document on es recull la normativa que regeix la Facultat i els seus òrgans de govern, i on es pot trobar tota la informació respecte al seu funcionament.  

D’acord amb això, els principals òrgans de govern de la Facultat amb representació d’estudiants són:  

Junta de Facultat: és l’òrgan de govern col·legiat màxim de la Facultat. El 30 % dels seus representants som estudiants, incloent-hi els de màsters universitaris i doctorats. 

Consell d’Estudis: vetlla per al bon funcionament i la qualitat dels ensenyaments. S’ha de constituir un Consell d’Estudis per a cada ensenyament, que ha de disposar d’una representació estudiantil de cada ensenyament o conjunt d’ensenyaments. El 50 % dels seus representants som estudiants. 

Comissions coordinadores de màsters universitaris: per a cada ensenyament de màster universitari oficial coordinat per la Facultat s’ha de constituir una comissió en la qual hi ha d’haver un estudiant matriculat en un dels màsters de la Facultat o en un dels màsters interuniversitaris de la Facultat. 

Consell d’Estudiants: la Facultat estableix el Consell d’Estudiants, integrat per les persones següents:  

a) Les persones representants de l’alumnat de la Facultat en el Claustre de la Universitat de Barcelona. 

b) Les persones representants de l’alumnat a la Junta de Facultat.  

c) Les persones representants de l’alumnat en els diferents Consells d’Estudis.  

d) Els delegats i les delegades dels grups de classe dels ensenyaments de la Facultat.  

Funcions:

- Conèixer, coordinar, transmetre, impulsar i dinamitzar les iniciatives, els suggeriments i les propostes, i denunciar i defensar problemes i conflictes del col·lectiu d’alumnat envers els organismes pertinents.

- Transmetre les informacions útils per a un desenvolupament òptim de la vida universitària als col·lectius que representen.

- Participar, cooperar i intervenir en el que pertoqui en els processos d’avaluació del professorat.

- Representar l’alumnat en les diferents comissions.

Delegat/da de grup classe: el Deganat de la Facultat, juntament amb els caps d’estudi dels ensenyaments, promou la figura del delegat/da. Aquesta figura representa al conjunt d’estudiants d’un grup classe i s’aplica de forma prioritària als ensenyaments de grau de la Facultat, però també pot afectar els de màsters, si així ho sol·liciten els estudiants d’aquests.

Funcions:

- Representar i ser l’interlocutor/a del grup classe davant del professorat, caps d’estudi o deganat per qualsevol tema que afecti el grup o a una part significativa d’aquest.

- Vehicular suggeriments, propostes, queixes que els estudiants del grup classe vulguin fer arribar al professorat, caps d’estudi o deganat per qualsevol tema que afecti el grup o a una part significativa d’aquest.

- Ser un element de dinamització del grup classe pel que fa a activitats culturals, moviments participatius, actes de graduació, programes d’acollida per als nous estudiants, etc.

 - La unitat d’acció bàsica és el grup de curs de cada ensenyament de grau. N’hi ha dos per grup i aquests es poden agrupar en un Consell de delegats/des d’ensenyament i formen part del Consell General de l’Alumnat de la Facultat.

Hi haurà dos delegats/es per grup que seran triats de forma directa pels estudiants durant el mes d’octubre de cada any. En el moment de fer la votació haurà de ser-hi present un professor o professora, qui garantirà la transparència del procés i podrà comunicar el resultat al Deganat.

La representació tindrà una validesa d’un curs acadèmic i fins a la tria de les delegades i delegats del nou curs, si bé podran presentar-se a reelecció tantes vegades com vulguin. En qualsevol moment el grup de classe podrà revocar aquesta delegació i triar uns nous representants, sempre que així se sol·liciti en un escrit dirigit al Vicedeganat d’estudiants i signat per un mínim de 30 estudiants del mateix grup classe.

S’ha d’entendre que en cap cas aquesta figura substituirà la lliure manifestació o expressió dels estudiants, tant en l'àmbit particular com col·lectiu, així com tampoc els canals de representació i participació institucional.

Guia de delegats i delegades de grup de classe

 

Comissions específiques de la Facultat amb representació estudiantil: són delegades per la Junta de la Facultat amb l’objectiu de donar-li suport.  

Comissió Acadèmica: inclou un estudiant representant del Consell d’Estudis de cada un dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat.   

Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent: inclou dos representants de l’alumnat. 

Comissió de Postgraus i Màsters Propis: inclou una persona que representi l’alumnat d’aquests cursos. 

Comissió d’Economia i Administració: inclou un estudiant membre de la Junta. 

Comissió d’Igualtat: inclou una persona representant dels estudiants. 

 

Preguntes freqüents 

► Com presentar la teva candidatura per a les eleccions?   

Les indicacions per presentar candidatures les trobaràs al nou Reglament, a l’article 8. 

► Podem presentar candidatures com a associació?   

Es poden presentar candidatures a títol individual o com a membres d’alguna associació, grup o col·lectiu d’alumnes. 

► Què hem de fer per crear una associació?  

Un pas important és inscriure l’associació en el Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la Universitat de Barcelona.  

► Puc tenir reconeixement de crèdits com a membre representant en òrgans col·legiats?  

La participació dels estudiants en els òrgans de govern suposa el reconeixement de crèdits, tal com es recull al document Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona, a l’apartat «Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic».  

Tot seguit podeu consultar altra forma de participació tant al Campus com a la Universitat de Barcelona.

A la Universitat de Barcelona 

Col·laborant amb la Fundació Solidaritat UB: impulsa, empara i duu a terme diverses iniciatives, com ara projectes i programes destinats a ampliar i enfortir la cooperació al desenvolupament, especialment en l’àmbit de les relacions interuniversitàries.  

A la Facultat d’Educació 

Participant en les activitats de dinamització lingüística i cultural: al blog RodaMundet et pots informar sobre eines i recursos lingüístics que et poden ser d’utilitat, i també sobre les activitat i concursos que es fan cada any al Campus, com ara el premi literari Emili Mira i el concurs sobre la història de Mundet, la RodaGimcana.  

Participant en fires, activitats, conferències i concursos: al llarg del curs, la Facultat organitza diverses activitats adreçades a la participació de l’alumnat. S’anuncien al web de la Facultat, a l’apartat notícies.  

Si vols engegar algun projecte o tens alguna idea, no dubtis a consultar la convocatòria d’ajuts per a activitats culturals i formatives

A la Universitat de Barcelona  

Organitzant activitats com a associació: podeu participar com a associació per organitzar activitats diverses (esportives, musicals, teatrals, entre d’altres) que facilitin la interacció al Campus més enllà de les aules. És important que cada associació estigui registrada a l’Hotel d’Associacions de la UB, per poder beneficiar-se dels serveis o les subvencions.  

Per consultar les associacions que formen part de la UB fes clic en aquest enllaç.  

Fent ús d’Esports UB: és un dels complexos esportius més grans de Barcelona (prop de 100.000 m2) i és també el centre d’oci, esport i salut dels membres de la nostra comunitat universitària. 

Participant en activitats culturals: ocupen un lloc destacat en el món universitari. S’organitzen diferents tipus d’activitats, d’accés lliure, perquè puguis escollir les que més t’interessin i gaudir-les. 

La UB també convoca ajuts per a activitats i ajuts per a projectes d’activitats.  

A la Facultat d’Educació

Com a mentors en el PSAU (Programa de política social i accés a la universitat): es tracta d’un programa dirigit a impulsar l’accés a la universitat dels sectors de la població que tradicionalment se n’han vist exclosos. 

Com a voluntaris a les jornades de portes obertes: mostrant i explicant els detalls de la Facultat des de la perspectiva d’un estudiant actiu. 

Com a voluntaris a les jornades d’acollida dels nous estudiants, acompanyant durant els primers dies els alumnes que s’incorporen a la Facultat, visitant amb ells el Campus i donant-los a conèixer els serveis que s’hi ofereixen. 

Fent aprenentatge servei (ApS): es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat i permet a l’alumnat formar-se mitjançant el voluntariat en diverses entitats socials.  

Fent ús de l’aula de jocs: és un espai amb més de 250 jocs de taula on podem jugar i investigar sobre l’aprenentatge basat en jocs (ABJ), que consisteixen en l’ús de jocs de taula a l’aula amb una finalitat educativa, per ensenyar i aprendre de manera lúdica.  

A la Universitat de Barcelona 

Mitjançant l’Observatori de l’Estudiant: l’Observatori vol millorar les polítiques universitàries a partir de l’anàlisi de les sensibilitats de l’estudiant. Té com a finalitat articular un nou model de participació d’estudiants.          

Participant en la Lliga Universitària de Debat: és una activitat organitzada per l’Associació de Debat de la UB i el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística. Es tracta d’una competició lúdica i formativa adreçada a totes aquelles persones a les quals els agradi discutir. És una bona eina per millorar la qualitat de l’expressió oral i la seguretat i confiança en un mateix. Tant el curs de formació en oratòria i el debat de competició com la lliga són totalment gratuïts. 

Participant en el concurs Carpeta UB: els estudiants dels diversos graus, doctorats i màsters universitaris de la UB poden presentar una proposta de disseny al concurs de la carpeta UB. 

Utilitzant els recursos dels Serveis Lingüístics: els Serveis Lingüístics posen a disposició de l’alumnat cursos, serveis i recursos lingüístics perquè els utilitzin durant la seva estada a la Universitat de Barcelona. A més dels recursos virtuals, també se’ls ofereix atenció presencial des dels centres, mitjançant els punts d’atenció als usuaris dels diferents campus i des de la Xarxa de Dinamització Lingüística

A la Universitat de Barcelona 

Utilitzant StartUB!Lab: és un espai condicionat especialment per a les persones que necessitin un lloc on incubar la seva idea o projecte, treballar amb el seu equip, tenir accés a formacions i mentories o conèixer gent que formi part de l’ecosistema emprenedor.

A la Facultat d’Educació 

Participant en el Pla d’acció tutorial (PAT) de la Facultat d’Educació: es tracta d’un servei de la Facultat d’Educació que integra el conjunt d’accions de suport i d’orientació. La seva missió és connectar l’alumnat  amb la vida acadèmica i social universitària i amb la realitat del món laboral, amb la intenció de contribuir a fer que esdevinguin professionals de qualitat en l’àmbit de l’educació. El seu correu de contacte és pat.educacio@ub.edu.

A la Universitat de Barcelona  

Utilitzant els recursos del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE): creat amb l’objectiu de generar un espai especialitzat per atendre d’una manera personalitzada el futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats educatives especials, temporals i interculturals, per facilitar-los la  informació, l’orientació, l’assessorament, el suport i l’ajut necessaris durant tot el període d’aprenentatge i procés d’inserció professional, i per aconseguir que tot l’alumnat pugui conèixer les orientacions generals de la política universitària de la UB.

Com a usuaris de Treball UB: s’ofereixen diversos serveis d’inserció laboral i de pràctiques en empreses. Integren una sèrie d’actuacions que duu a terme personal especialitzat amb la finalitat que puguis afrontar el pas del món universitari al mercat laboral de manera òptima.

Comparteix-ho: