Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU)

Sistema de qualitat

El compromís de la facultat d'Educació amb l'assegurament de la qualitat dels seus ensenyaments té ja un recorregut que s'inicia a mitjans dels anys 90 amb l'establiment de criteris i l'ús d'indicadors, en clara sintonia amb els models d'avaluació emprats en els països europeus amb més tradició en l'avaluació institucional.


Consolidat ja l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i d'acord amb els estàndards i les directrius per a l'assegurament de la qualitat a l'EEES (ESG) adoptats pels ministres d'Educació el 2005 a Bergen, les institucions han de disposar d'una política i de processos associats per assegurar la qualitat i els estàndards dels seus programes i titulacions.

En conseqüència, la Facultat ha renovat el seu compromís definint i documentant els diferents mecanismes i processos necessaris per dur a terme el procés de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el procés de seguiment — i, si escau, el procés de modificació de les titulacions—, i garantir la millora continuada de la seva qualitat a partir de l'anàlisi de dades objectives. A més, i d'acord amb els principis de qualitat i transparència (ESG 1.7), la Facultat té establerts procediments per publicar informació actualitzada, imparcial i objectiva de les titulacions, dirigida als diferents grups d'interès.

El 2008 l'AQU Catalunya certificà el model d'assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat, el qual es basa en:

- La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programa, com a eina per desplegar la política i els objectius de qualitat.

- L’organització de la gestió basada en processos. Per això s’ha elaborat: un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació universitària, i la descripció d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels procediments específics de qualitat (PEQ).

- L’elaboració d’un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d’indicadors del sistema de gestió per mesurar les activitats que s’estan duent a terme.

- La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, els informes de seguiment, els informes d’acreditació, i les dades i els indicadors dels graus i els màsters universitaris de la Facultat.

- Una revisió interna del sistema a través de la Comissió de Qualitat i d'Innovació Academicodocent del centre per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo.

 

Comparteix-ho: